Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gençleri terörden kurtarmak için maneviyatlarýný güçlendirmeliyiz

 

Son günlerde artan terör ve asayiþ olaylarýný deðerlendiren Doðulu din adamlarý ve kanaat önderleri bölge halkýna ve devlet yöneticilerine sükunet ve saðduyu çaðrýsý yapýyor, halka kýþkýrtýcýlarýn oyunlarýna kapýlmamasý tavsiyesinde bulunuyor.

 

Türkiye’nin manevi dinamiklerinden Mehmet Kýrkýncý Hocaefendi, artan suç ve terör olaylarýný önlemenin yolunun insanlara Allah sevgisini aþýlamaktan geçtiðini söyledi. Eðitime gereken önemin verilmesinin sorunlarýn çözümünde önemli bir merhale olacaðýnýn altýný çizen Kýrkýncý Hocaefendi, baþta vali ve kaymakamlar olmak üzere devleti temsil eden yetkililerin halkla iç içe olup sohbet etmelerini istedi. Bediüzzaman Said Nursi’nin talebesi olan Kýrkýncý Hocaefendi, fertlerin birliðini, devletin dirliðini istemeyen mihraklarýn kýþkýrtmasýyla meydana gelen olaylarýn saðduyulu vatandaþlarý müteessir ettiðini vurguladý. Bu tür olaylara yabancý olmadýðýmýzý hatýrlatan Kýrkýncý Hocaefendi, bu gibi durumlarda en önemli adýmýn teþhisin iyi konulmasý olduðunu kaydederek, “Terör öyle bir þedid hastalýk ki toplumlarý en zayýf yerinden vurur. Bu yönüyle doðu illerimizi seçmeleri tesadüfi deðildir. Þark’taki fitneyi söndürmek için en evvel Þark’ýn fýtratýný ve yapýsýný iyi tespit etmek lazým. Bu fýtratý dikkate almadan uygulama sahasýna konulacak tedbirler temelde yetersiz ve isabetsiz kalmaya mahkumdur.” diyor.

 

“Þunu bir kere aklýmýzýn köþesine iyice yerleþtirmeliyiz, Þark’ý ayakta tutan hamiyet-i diniye’dir.” diyen Kýrkýncý Hocaefendi, bu fýtrata muvafýk bir cereyan verilmediði takdirde alýnacak tedbirlerin geçici olacaðýný savunuyor. Fitneyi yok etmede manevi birliðe çaðrý dýþýnda her þeyin denendiðinin altýný çizen Kýrkýncý Hocaefendi þunlarý söyledi: “Bir de bu denense ne kaybederiz? Þark insaný, söz ve beyandan ziyade fiiliyata bakar. Bu vazifenin baþarýyla yürütülmesi için en baþta müracaat edilebilecek merci vicdan-ý umumidir. Bilinmelidir ki; Þark insaný merttir, samimidir, hasbidir, dindardýr. Taþý, topraðý, suyu ve havasý, eti ve kanýyla mukaddesatýna baðlýdýr. O berrak ruhunu ürperten, rencide eden hadiselerin arkasýnda kimlerin olduðunu gayet iyi bilir.” Tarih boyu bölgede farklý yapýda etnik gruplar barýndýðý için hep buradan karýþtýrýlmak istendiðine dikkat çeken Kýrkýncý Hocaefendi, menfi ve tahripkar cereyanlar karþýsýnda halk ile devletin bütünleþmesinin önemini vurguladý. Halkýn devlete gösterdiði teveccüh ve itimat kadar, devletin de halkýn hissiyatýna inmesinin þart olduðunu belirten Kýrkýncý Hocaefendi, fitnenin kol gezdiði zamanlarda en yüksek moral gücünün din ve ahlak olduðuna iþaret etti.

 

Güç kullanarak çözüm üretilemez

 

Türkiye’nin etnik çatýþmalara doðru sürüklendiðine dikkat çeken Kýrkýncý Hocaefendi, askeri ve polisiye kuvvetlerin güç kullanarak çözüm aramasýnýn da kalýcý çözüm getirmeyeceðini savunuyor. Kýrkýncý Hocaefendi, sözlerini þöyle tamamlýyor: “Þark’taki din ve mukaddesatýna baðlý bir Kürt kardeþimiz, ‘Ben Türk deðilim’ diyebiliyor. Fakat ‘ben Müslüman deðilim’ diyemez. O zaman çözümü burada aramak mantýklý deðil mi? Bu deðerler manzumesi, birliðimizi ve ittifakýmýzý tesis etmeye yeter. Þark’ý Garb’la, devleti milletle baðlayacak binlerce bir ve birler vardýr. Deðil mi ki, ‘Rabbimiz bir, halýkýmýz bir, dinimiz bir, kýblemiz bir, kitabýmýz bir, devletimiz vatanýmýz bir ila ahir...’ O zaman bu kavgalar ne diye? Çanakkale’de, Sarýkamýþ’ta, Dumlupýnar’da, Yemen’de omuz omuza birlikte kardeþçe bu topraklar için mücadele ettik, bu ülke bölünmesin, kardeþçe yaþayalým diye; ama þimdi bizi birbirimize kýrdýrmak istiyorlar. Oyuna gelmeyelim.”

 

‘Müslüman emniyet insanýdýr’

 

“Müslüman, elinden ve dilinden herkesin emin olduðu kiþidir.” diyen Nakþibendi tarikatýnýn önde gelen simalarýndan Þeyh Abdurrahman Taði (ks) Hazretleri’nin torunu din alimi Nurettin Mutlu ise bütün Müslümanlarýn kardeþ olduðunu, Müslüman’ýn kendisine, malýna, canýna kastetmenin haram olduðunu ifade ediyor. Mutlu, “Müslüman basiretlidir, oyunlara aldanmaz, biz kardeþiz, dinin yüklediði manevi sorumluluklar var. Affedilmez bir hataya düþmeyelim, herkese sükunet tavsiye ediyorum.” þeklinde konuþuyor. Huzur ve güven ortamýndan istifade edilmesinin herkesin faydasýna olduðunu söyleyen Mutlu, bu tür olaylarýn düþmanlarý sevindirdiðini ve ekonominin zayýflatýlmaya çalýþýldýðýný aktarýyor. Mutlu, “Asýrlardýr bu millet bir ve beraber yaþamýþ, bu kardeþliði kimse bozamaz.” diye konuþuyor. Bitlis’te yaþayan emekli imam hatip Celalettin Farukoðlu ise ‘Müslümanlarýn kardeþ olduðunu, kardeþin kardeþe de zarar vermeyeceðini’ anlatýyor. Bölgede saygýnlýðý ile tanýnan emekli imam hatip Fethullah Ayte de, Ýslami ilimlerin önemine deðinerek, þunlarý söylüyor: “Allah, Peygamber bilinmez ise insan zorbalýk da yapar, kötülük de. Peygamber Efendimiz (sas) bir hadislerinde; ‘Müslüman’ýn Müslüman’a caný, malý, namusu haramdýr’ diyor. Bu emre riayet edilse, kesinlikle fitne fesat olmaz.”

 

08.04.2006

Mahir Ýnanç

Zaman Gazetesi

Erzurum

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...