Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Korsan yayýn, mp3, internet ve kul hakký üzerine

 

 

 

Geçenlerde, yýllarýný bu iþe vermiþ adýný sizin de çok iyi bildiðiniz bir sanatçý dostumla konuþurken söz döndü dolaþtý korsan yayýna geldi. Bir dokundum bin ah iþittim kâse-i faðfur�dan. Baþýna gelen bir olayý anlattý: �Bir gün yolda giderken tanýmadýðým biri �Caným abiciðim� deyip boynuma sarýldý. �Allah razý olsun abi senin sayende hem duâ alýyorum, hem de iyi kazanýyorum�. �Nasýl yani, hem sen de kimsin?� "Abi ben Sirkeci�de bilgisayarýmda senin albümlerinin cd�sini çoðaltýp satýyorum. Müþteriler çok memnun oluyor. Allah razý olsun". Ne diyeyim þaþtým kaldým.� Yine müzik camiasýnýn büyük þirketlerinden birinin üst düzey yöneticisiyle konuþurken bir hatýra da o anlattý. �1-2 ay önce yeni bir albüm yaptýk. Þu ana kadar ki satýþ rakamý 2 bin adet. Sonra internette bir web sitesine girdi. Orada ayný albümdeki eserlerin kaç kez �indirildiðini� gösteren numaratöre baktýk. Tam 46 bin kez o sanatçýnýn parçalarý yüklenmiþ. Daha acý olan nokta ise þuydu. Bu web sayfasýný �hizmet �olarak yaptýðýný düþünen kardeþimiz þu cümleyi de eklemiþti sayfasýna: �Deðerli kardeþlerimiz, size daha iyi hizmet sunabilmem için lütfen web siteme reklâm veriniz.�� Madem hatýralardan baþladýk bir tane de kendi hayatýmdan anlatayým. Yakýn zamanda bir kardeþimiz �Aðabey sana bir þey söyleyeceðim hakkýný helâl eder misin?� dedi. Hayýrdýr inþallah. Benim sende ne hakkým olabilir ki? �Abi senin albümünü kopyaladým. Kul hakký olabilir helâl et.� Üniversite öðrencisi olan kardeþime, �Helâl olsun� dedim. Bir süre sonra baþka kardeþlerimin de �helâllik� talepleri gelince ben de ne diyeceðimi þaþýrýr hale geldim. Tamam ben hakkýmý helal ediyorum da, yapýmcý firmanýn, daðýtýmcýnýn, þairin, bestekârýn, müzik yönetmeninin özetle emeði geçen diðerlerinin haklarý için ne söyleyebilirim ki? Bu örnekleri anlatarak canýnýzý sýkmak deðil kastým, ama ortada ciddî bir hak ihlâli olduðu gerçeði ile karþý karþýyayýz. Daha 1 ay önce bir otobüs dolusu meþhur sanatçý Ankara�ya giderek hükümetten korsan yayýnlara karþý yardým istedi. Çünkü daha düne kadar 1 milyon satan albümler artýk 100 bini bile bulmuyor. Tüm tedbirlere raðmen en yeni çalýþma bile daha piyasaya çýkmadan korsaný basýlýp etrafta çalýnabiliyor. Sanatçýlar þaþkýn, yapýmcýlar çaresiz, önleyecek olan makamlar konuya duyarsýz. Ýþin �bizim camiaya� bakan yönüne de bu sýkýntý sirayet etmekte gecikmedi nihayet. Kiminle konuþsam dertli, moralsiz, þevki kýrýlmýþ. Hemen hemen kimse yeni bir þey üretme konusunda istekli davranmýyor. Hal böyle olunca internetten indirerek, cd kopyalayarak bu üretkenliðe balta vuran kardeþlerimiz bilseler iyi olur diye düþünüyorum. Nasreddin Hoca misali bindiðimiz dalý kesiyoruz aslýnda. Eðer bir sanatçý ürettiði eserin beklediði ilgiyi görmediðini düþünürse elbette yeni bir þey ortaya koymak istemeyecektir. Ve internette, radyoda hep eski þeyleri dinleyip sonra da ��Bizim sanatçýlarýmýzda da hiç üretkenlik kalmamýþ�� diyerek bir de suçlayacaklar korkarým. Dinî müzik yapmak zaten baþlý baþýna bir cesaret iþi. Arkamýzda dinleyicinin ilgisinden baþka bir güç yok. Aylarca gece yarýlarýna kadar stüdyoda yapýlan yorucu çalýþmalarýn, onca zahmetin karþýlýðý bir de emeðinizin takdir görmeyip istismar edilmesi hiç hoþ bir þey deðil. Kul hakkýna karþý aþýrý hassas olan kardeþlerimizin bu konuya çok normal bir þeymiþ gibi yaklaþmalarýný anlamak mümkün deðil. Acaba bu kul hakký deðil midir ne dersiniz? Deðerli dostlar ya siz ne düþünüyorsunuz bu konuda? Çözüm öneriniz olabilir mi? Sizin görüþlerinizi de almak istiyorum. Ne dersiniz, paylaþmak istemez misiniz? alioktay1996@yahoo. com�a gelecek mesajlarýnýzý merakla bekleyeceðim.

 

Ali Oktay - Yeni Asya

27.01.2006

 

E-Posta: alioktay1996@yahoo.com

Link to comment
Share on other sites

Korsan yayýn ve kul hakký üzerine sizden gelenler�.

 

 

 

Geçen yazýmýzda korsan yayýn, internet, mp3 ve kul hakký üzerine yazdýðýmýz yazýmýza sizlerden de çok sayýda görüþ geldi. Gazetemiz yazarlarýndan Faruk Çakýr da 31 Ocak 2006 tarihli köþe yazýsýný bu konuya ayýrmýþ ve �Kul hakkýndan korkalým� baþlýklý makalesinde bize destek vermiþti. Herkese teþekkür ederken gelen mesajlardan bazýlarýnýn belli bölümlerini sizinle paylaþmak istiyorum:

 

�Bu konu hakkýnda derin düþündükten sonra insanlarýn farkýnda olmadýðý çok büyük bir yanlýþ içerisinde olduðunu fark ettim, kendim de dahil. O anda hiç düþünmeden bilgisayarýmda ne kadar mp3 varsa o an sildim. Bazý âyetlerde Kul hakkýnýn Allah tarafýndan baðýþlanamayacaðý, kulla helâlleþilmesi gerektiði anlatýlýyor, ben de bir nevi tövbe edip mp3leri, e-kitaplarý silip gücüm yettiðince CD almaya baþladým. Tabiî öðrenci adamýz bizde para ne gezer, evin durumu malum. Yani yazýnýzda dediðiniz gibi, bir albümde o kadar çalýþan emek veren var, hepsini tek tek bulup helâlleþmek imkânsýz gibi birþey. Bir yanda da Allah kul hakkýnýn helâlleþme yoluyla affedilebileceðini bildiriyor... Abi bir de þöyle birþey var, en kötü bir CD 10 ytl, ben zaten günde 5 ytl para ile okula giden bir öðrenciyim, boðazýmdan kesip almam lâzým o CD�leri. Yani insanlar da kendilerince haklý bir anlamda. Üretenler de fazla paragöz olmamalýlar, olacaklarsa bizlere de katlanmalýlar.�

 

Alper Batu

 

�Ben genelde orijinal CD almayý tercih ediyorum. Ancak o fiyatlar da biraz yüksek kalýyor. Çünkü genelde bir CD'de sevebildiðim 3-4 tane eser oluyor. o zaman sanki birim fiyat/maliyet biraz yüksek kalýyor. Ama tabiî ki bu eser ve CD�leri hazýrlayanlar belki korsancýlýk yüzünden bir daha o eserleri yapacak kaynaðýný bulamýyorlar. Ýnþaallah Allahu Teâlâ o güzel seslerinizi hiç susturmasýn. Kârdan biraz feragat edin ve kul haklarýnýn ne kadar önemli olduðu daha iyi anlatýlsýn, biraz daha ucuz olsun hep orijinale yönelsin kardeþler...�

 

Ersen Devrim, Þimþek Elk. Müh.

 

�Tabiî ki kimse harcanan emeðin karþýlýðýnda bu þekilde baltalanmak istemez. Lâkin þöyle bir durum var ki ülkemizde ve dünyada korsaný çýkaran da biziz. Neden? Tabiî ki ben de kul hakkýna girdiðine inanýyorum. Ama siz de katýlýrsýnýz ki son zamanlarda televizyonda yayýnlanan bir müziði veya filmi ne olursa olsun, kayýt yapabilen makineler satýlmakta, dolayýsýyla bir vatandaþ bu aleti satýn da alabiliyor, çünkü serbest, ben bir sanatçýnýn söylediði en son çýkan bir parçasýný o televizyondan CD�ye kaydetsem, sonra dinlesem ben o sanatçýnýn CD�sini alýr mýyým, almam. Baþta mp3 çalarlý elektronik aletleri, interneti, kaydedicili televizyonlarý, CD writer (CD kopyalayýcý), boþ CD satýþlarý yasaklanacak ki ki o zaman korsanýn önüne geçilir diye düþünüyorum.

 

Ben de korsan herþeye karþýyým, ama þunu da demeden duramayacaðým Allah aþkýna siz 4 müzik parçasý olan bir CD ye 5,00 ytl verebilir misiniz, bu hak mý? Üretici firma biraz ucuza malýný satsa orijinal ürünleri tabiî ki insanlarda alým gücü olur ve alýr. Bu iþin içinden çýkmak zor, ama insanlar sattýklarý ürünü makul fiyatta satsa diðer muadillerini almaz diye düþünüyorum tabiî kul hakkýna girmek isteyen yapabilir, ona da kul kendi karar versin artýk diyorum � �

 

Erdoðan Altýndal

 

�Öncelikle yaptýðýnýz baþarýlý çalýþmalarýnýzý tebrik ediyorum. Yeni Asya gazetesinde çýkan yazýnýzý ilgi ile okudum ki bundan önceki yazýlarýnýzý da ilgi ile takip etmiþtim. O hafta deðindiðiniz konu gerçekten siz sanatçýlarýn karþý karþýya kaldýðý büyük bir problem. Korsan yayýn konusunu biz okullar tatile çýkmadan daha bir hafta önce okulda tartýþmýþtýk arkadaþlarla. Edindiðim izlenimleri size aktarsam herhalde yeterli olur diye düþünüyorum. Oradan çýkardýðým sonuçlar þu idi:

 

1. Bazý arkadaþlarým korsan yayýndan çok yapýmcýlarýn ve yayýncýlarýn uygulamýþ olduklarý fiyatlarýn fazla olduðunu ve bu fiyatlarý düþürmeleri için birçok insanýn korsan yayýna yöneldiðini söyledi. Bir CD�nin fiyatý 15YTL�yi buluyor ve ülkemizin ekonomik refah düzeyi göz önüne alýndýðýnda bu görüþü savunan insanlara hak veriyorsunuz tabiî olarak. Evine ekmek götürmekte zorlanan insanlar bugün kalkýp da bir CD�ye 10-15YTL nasýl versin? Ýþte ülkemizin ekonomik refah düzeyi göz önüne alýnarak CD ve kitap fiyatlarý gözden geçirilirse bu fikri savunan insanlarýn düþünceleri çürütülmüþ olacaktýr ve insanlar tabiî olarak korsan yerine bandrollü ürünlere yönelecektir.

 

2. Diðer bir tarafta da yazarýn veya sanatçýnýn bir emek verip piyasaya sürdüðü kitap veya kaset-CD�nin korsanýný alarak sizinde yazýnýzda belirttiðiniz gibi bu insanlarý eser vermekten soðutmakta. Bir de iþin içine dinî yönünü de sokarsak olay affedilmeyecek günahlardan olan kul hakkýna kadar gelip dayanýyor ve insanlar bu konuda da vicdanlarýný rahatlatmanýn yollarýný arýyorlar. Ne kadar buluyorlar bu tartýþýlýr, ama ortada açýk bir gerçek var ki korsana destek vererek de bu insanlarýn emeðine saygýsýzlýk göstermiþ olup bence kul hakkýna da girmiþ oluyorlar. Ama bu konuda da insanýmýz sadece þunu yapabilir. Fiyatlar pahalý olduðu için sadece bir sanatçýnýn albümünü veya bir yazarýn kitabýný alarak korsana destek vermemiþ olur, ama bu sefer de kültür ve eðitim yönünden düþük bir toplum ortaya çýkar.

 

Bir an önce bu konuda yetkili olan kiþiler tekrar fiyatlarý gözden geçirip, eserleri piyasaya öyle sürmelidir. Ýkinci olarak da insanýmýz bu konuda bilinçlenmeli ve istediði esere daha ucuz fiyatla ulaþma zevki ile korsanýn iþini bitirir. Not: Son CD�nizi aldým ve ilgi ile dinledim. Çalýþmalarýnýzýn devamýný merakla bekliyorum. Bu arada CD'nizin korsanýný deðil, orjinalini aldým.

 

Yavuz Topalcý

 

�Korsan CD�ler hususunda yazdýðýnýz yazýyý okudum. Aynen dediðiniz gibi bu kul hakký yemektir. Ben de benzer þeyleri arkadaþlarýma anlatýnca tuhaf cevaplar alýyorum. Meselâ korsan oyun CD�leri için �Adamlar o kadar uðraþýyor oyun hazýrlýyor kopyalayýnca o emeðin hakkýný yemiþ oluyorsun� deyince birisi "Onlar için program yapmak zor bir iþ deðil ki� demiþti. Artýk düþünce derinliðini siz hesaplayýn. Ayrýca çoðunluðun belirttiði bir husus da þu: CD fiyatlarý makul seviyeye inse, kimse korsanýný almaz. Bir öðrencinin 10 ytl�yi çýkarýp bir müzik CD'sine vermesi pek mümkün deðil.

 

Ahmet Dadaþ

 

�Aziz Ali Bey. Korsan yayýn hakkýndaki görüþlerinize katýlýyorum. Ben�biraz da dâvâmýza ve kulak zevkimize uygun�tüm kaset, CD ve yayýnlarý almaya çalýþýyorum. Çünkü sanata ve emeðe olan saygýmdan ve bu sanatkarlarýn, düþünce adamlarýnýn yeni eser verebilmeleri için, þevklerinin devamý için ve almakla kalmayýp mahallî yayýn yapan radyolarda da dinletmeleri ve reklamýný yapmalarý için oralara da hediye ediyorum. Bu korsan iþini bit pazarýndan ya da icradan mal almak gibi addediyorum. Alaný da sataný da iflah etmez.

 

Eyüp Otman

 

Duyarlýlýk gösterip düþüncelerini paylaþan deðerli okurlarýma teþekkür ediyorum.

 

Yerimizin darlýðý sebebiyle ben de düþüncelerimi ve cevaplarýmý bir sonraki yazýya býrakýyorum izninizle.

 

 

 

Ali Oktay - Yeni Asya

06.03.2006

 

E-Posta: alioktay1996@yahoo.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...