Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Dinimizde yýlbaþýnýn yeri ve yýlbaþý kutlamalarýna bakýþ açýsý nasýldýr?

 

 

Hepimiz Müslümanýz elhamdülillâh. Ama hepimiz Müslümanlýðýmýzýn icabýný yaþamýyoruz maalesef...

 

Biz, Müslümanlýðýn icabýný yaþama hâline “dindarlýk” diyoruz. Kim inandýðý gibi yaþýyorsa, ona dindar insan sýfatýný takýyor, dindar adam, diye yâd ediyoruz. Bu sýfat onun hakkýdýr zaten.

Siz dindarlýðý, zamanýn kötülük ve fitnesine karþý giyilen koruyucu bir zýrh olarak da kabûl edebilirsiniz.

 

Aslýnda dindarlýk, sahibini sadece âhirette Cennet’e koyan bir yaþama tarzý olmakla kalmayýp, dünyada da huzura, saadete sevkeden bir yaþama tarzýdýr.

Nitekim Ýsa Peygamber’in doðumu ile Hazret-i Muhammed’in hicretine baþlangýç olan yýlbaþlarýnda dindar olanla olmayanýn yaþayýþýný ibretle seyrediyorsunuz.

Dindar olanlar, yýlbaþý gecelerinde düþünüyorken, þuur altýnda bile olsa diyorlar ki:

— Yýlbaþý gecesinin mânasý, sayýlý ömür senelerinin birinin daha bitmesi, ölüm denen kesin âkýbete biraz daha yaklaþýlmasý, gençlik günlerinin tükenip, ihtiyarlýk demlerinin gelmesi.. demektir. Nitekim her yýlbaþýnda siyah saçlara biraz daha aklar düþüyor, aklarýn sayýsý da biraz daha çoðalýyor.

Öyle ise, böyle gecelerde daha çok sefalete, daha çok sefahete düþmek yerine; daha çok âhirete, daha fazla ebedî âleme meyili olmak lâzýmdýr. Zira bu hýzlý gidiþ, - ister ikrar et, ister inkâr - kabire, öteki dünyaya doðrudur.

Ýþte dindarlýk böyle düþündürüp, böyle tedbirli hareket ettirdiði içindir ki, dindar insanýn, geçen senelerinden piþmanlýðý azdýr. Ama kendisini dinî ölçülerle kayýtlý görmeyen baþýboþ insanlarda ise her yýlbaþýnda böyle bir muhakeme ve düþünceden eser yok. Tam bir þuur ve idrak mahrumiyeti içindeler.. Ölüme bir sene daha yaklaþmanýn delilini teþkil eden gecede, hem ahlâkýndan, hem mâneviyatýndan, hem de parasýndan zararlar görmekte, fireler vermekte, piþman olacaðý fiilleri çoðaltarak iþlemekteler. Birkaç saatlik bu eðlence ve sefahetin arkasýndan ömür boyu üzüntü ve piþmanlýklar gelmekte...

 

Onu böyle ömürboyu piþmanlýklara sevkeden þey, Ýslâm’ýn icabýný yaþamayýþýnda, yâni, dindar olamayýþýndadýr.

 

Þâyet dinin emirlerine sadýk kalacak bir iman kuvveti, dindarlýk emâresi kazanabilse, her yýlbaþý, tam aksini düþünmesine, kendisine çekidüzen verip iman ve ahlâk bakýmýndan yükselmesine sebep olacak, geçmiþinden piþmanlýk duyan bir sefahet ve sefalete düþmeyecek...

Demek ki, yýlbaþý gecelerinde kimilerini o hâle düþürüp, kimilerini de bu duruma çýkaran þey, dindar olup olmamaktan baþka birþey deðildir.

Anlaþýlan, þahsý düþündürüp, mes’ud ve bahtiyar kýlan þeyin dindarlýk olduðu kesindir.

Ferdi muhakemesizleþtirip sefalete itenin de dinde lâubalilik olduðu bir vakýadýr.

Demek imtihan dünyasýdýr bu. Her ikisine de yol açýk. Ýsteyen oraya, dileyen de buraya yönelir. Kimi yýlbaþýnda þuurunu iptal eder. Kimi de ihyâ...

Biz þükrederiz dindarlýðýmýza, hamd ederiz bizi böyle düþündürüp, amel ettiren Rabbimize.

 

Ahmed Þahin

 

Ayasofya Dergisi Nr.11

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...