Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Dünya nimetlerinden istifade

 

 

Bir âyette, Peygamberimize (asm), onun þahsýnda mü�minlere, Allah�ýn âyetlerine kâfirlerden baþkasýnýn karþý çýkmayacaðý bildirildikten sonra, �Onlarýn diyar diyar dolaþýp da dünya nimetlerinden nasiplenmeleri seni aldatmasýn�1 buyurulur.

 

Evet, kâfirlerin dünya nimetlerinden nasiplenmeleri bizi aldatmamalýdýr. Görünüþte onlar bu nimetlerden yararlanmaktadýrlar. Ama gerçeðe bakýlýrsa bunun hiçbir kýymeti yoktur.

 

Görünüþte en çok faydalananlar onlardýr. Ama gerçekte onlar en az faydalananlardýr.

 

Çünkü onlar nimetlerin ruhuna nüfuz edemedikleri için aldýklarý lezzet tadýmlýktan öte gitmemektedir. Yüzde yüz faydalanabileceklerken ancak yüzde bir, belki de binde bir faydalanmaktadýrlar. Rüyada tadýyor gibidirler adeta. Hakkýný vererek faydalanamazlar.

 

Ölümü yokluk olarak gördükleri için, her an idam edilecekmiþcesine müthiþ bir sýkýntý içerisinde olan insanlarýn önüne sevdikleri en leziz yemekleri getirseniz diken gibi gelmez mi? Boðazlarýndan nasýl lezzetle geçebilir? Diðer özellikleri bir yana þu bile kâfirin dünya nimetlerinden hakkýyla istifade edemediðinin bir delili deðil midir?

 

Sonra Cenâb-ý Hak, dünya malýna bir deðer vermemektedir. Verseydi kâfire ondan bir zýrnýk koklatmazdý. Nitekim bir hadis-i þerifte, �Dünyanýn Allah katýnda bir deðeri olsaydý, kâfire ondan bir yudum su içirtmezdi�2 buyurulmaktadýr.

 

Öyleyse kâfirin dünyadan nasiplenir gözükmesi bizi aldatmamalýdýr. Hiç deðerli birþey olsaydý Allah dünyadan ona birþeyler koklatýr mýydý? Allah Resûlü (asm) istese Mekke�nin daðlarý, tepeleri altýn olarak peþinden gelirdi. Dünya hazineleri kendine açýldýðý halde o bunlarý istememiþti.

 

Bir zýrnýk dahi koklatýlmaya lâyýk olmayan, Allah�ý inkâr etmekle hem Allah�a, Onun Esma-i Hüsnasýna, hem de bütün mahlâkatýn hukukuna en büyük saygýsýzlýkta bulunan kâfirin dünya malýndan nasiplenmesini Hz. Ýbrahim de hiç istememiþti. Oðlu Ýsmail�le birlikte Kâbe�yi inþa ederlerken sadece nimetlerden inananlarýn faydalanmasýný isteyerek, �Ey Rabbim, burayý emniyetli bir belde yap. Buranýn halkýndan Allah�a ve ahiret gününe iman edenleri de çeþitli mahsullerle rýzýklandýr� demiþti de Cenâb-ý Hak �Ben kâfir olaný da az bir müddet dünya nimetlerinden nasiplendiririm�3 buyurmuþtu.

 

Evet, kâfirlerin dünya nimetlerinden nasiplenmeleri az olduðu kadar, az bir müddet de.

 

Dipnotlar:

 

1- Mü�min Sûresi: 4.

 

2- Buharî, Tefsir: 18; Müslim, Münafikûn: 18.

 

3- Bakara Sûresi: 126.

 

Saban Dögen

19.12.2005 Yeni Asya

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...