Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ateizmin sebepleri ve geliþen ilimle beraber çýkmaza girmesi

 

 

Ateizm inkarcýlýk demek, malumunuz. Sözlük anlamýyla dünyada inkarcýlýk yok. Bunu ne anlamda söylüyoruz? Bilimsel bir temele oturan bir ateizm yok. Allah'ýn olmadýðýný ispatlayan bir bilim, bir insan þimdiye kadar çýkmamýþ.

 

Dolayýsýyla ateizm sorunlu bir inanç biçimi. Eðer þimdiye kadar bilimsel bir ateizm inancý olsaydý, bunu tartýþmaya gerek kalmazdý. Hala tartýþýyoruz. Hala ateizm, Allah inancýndan bir parça koparmaya çalýþýyor. Ancak þimdiye kadar gücü yetmedi, bundan sonra da yetmeyecek.

 

Çünkü her yeni bilim, ilmin her yeni geliþmesi ve geniþlemesi, Allah'ýn varlýðýný ispatlayan yeni bir delil ortaya koyuyor. Yani kainat kitabý ilimlerin eliyle açýklandýkça, Allah'ýn varlýðý daha açýk hale geliyor, ateizm kayboluyor. Dolayýsýyla dünyada dinlerin yükseliþ trendi baþladý. Dinler, özellikle tek Allah'a inanan dinler kendilerini muhafaza ettikleri gibi, artýyorlar. Özellikle de Ýslamiyet tevhid inancýnýn, yani Allah'ýn varlýðýný, birliðini akýl, mantýk, ilim çerçevesinde ortaya koyduðundan dolayý çok daha ileri aþamalara geldi. En çok düþmaný olduðu halde, aleyhinde en çok propaganda yapýldýðý halde en yükselen din.

 

Bu da gösteriyor ki ateizm yok. Allah nasip ederse böyle bir çalýþma yapacaðým. "Ateizm Yoktur" olacak çalýþmamýn adý. Ve bu çok doðru bir tesbit. Ben yurt içinde, yurt dýþýnda ateist diye duyduðum her insana yeni bir ate buldum diye yaklaþtým, ama gördüm ki bunlar gerçekten ateist deðil.

 

Bizim ülkemizdeki Aziz Nesin'den tutun da, dýþ dünyadaki insanlara kadar, bunlarýn hepsi ateist geçinen ya da ateist bilinen insanlar. Ama bunlar ateist deðiller. Hatta iç dünyalarýnda kendilerine göre, kendilerine özgü inanç taþýyan insanlar. Ateizmle hiç alakalarý yok.

 

Ancak ne var? Agnostik insanlar var. Agnostik ne demek? Normal zamanda ateist olduðunu savunan, ama özel durumlarda da Allah demeye kadar varan insanlar. Yahut ta fikirlerini deðiþtiren, ateizmle baðlarýný kesen insanlar. Agnostik böyle iniþli çýkýþlýdýr; Ateist zannederken bir bakarsýn inançlý, inançsýz zannederken bir bakarsýn az inançlý, belki diyen insanlar. Dolayýsýyla bunun adý ateizm deðil, agnostiktir. Agnostikler var.

 

Þu halde ateizm nereden çýkýyor peki o zaman? Onun sebeplerine bakmamýz lazým. Kaynaðý nedir? Ateizmin kaynaðý özel sebeplerdir, kiþiye mahsus sebeplerdir. Ama derleyip toparlayacak olursak, bunlar genelde subjektif sebeplere dayanýr. Yani bir kimse “ilim, mantýk çerçevesinde araþtýrýp da Allah'ýn varlýðýndan þüpheye düþtüm” diyemiyor. Kainata bakýp kainattaki oluþlarý, düzeni, harika sistemi inceleyip de, oradan yokluða bir delil çýkaramýyor. Özel sebeplerden Allah'a kýzdýðý için “yok” diyor. Bu basit bir benzetme olacak ama babasýna kýzýp babasýný inkar eden çocuða benziyor.

 

Özellikle Aziz Nesin'de bunu çok gördüm. Þöyle hafif tatlý-sert bir tartýþma yapmýþtýk bu konuda. Sonra dedi ki: "Kardeþim bunu keselim artýk. Vardýr yoktur, beni ilgilendirmiyor. Ben yoktur diyorum yahu.” Yani benim için yoktur. Bu sübjektif bir deðerlendirmedir. Bunu herkes söyleyebilir. Dünyayý da inkar eder. Dünyayý inkar eden bir çok þair, filozof çýkmýþ.

 

Dolayýsýyla gerçek anlamda, bilimsel temele duyarlý bir ateizmden söz edilemez. Sübjektif sebepleri var. Veyahut ta dünyadaki savaþlara akýl erdiremeyip, kana kýzarak, akýtýlan kanlara kýzarak, onlarýn sebeplerine kýzacaðýna, Allah'a kýzýp, inkar edenler vardýr. Yahut adaletsizliðe, gelir daðýlýmýndaki eþitsizliklere kýzarak Allah'a inkarla yaklaþan insanlar var. Ama Allah'a yaklaþýyor inkarla. Yahut geçirdiði kaza, organ kaybý, yaralanma dolayýsýyla, iyileþmemesine kýzarak inkar edenler var. Yani sübjektif þeyler çok. Ama bütün bunlar Allah'ýn varlýðýnda þüpheye düþürmüyor, çok daha tersine, “Ya Rabbi ne kadar varsýn deyip” inandýrýyor. Neden? Olmayan þeye kýzýlýr mý? Olmayan þey inkar edilir mi?

 

Kaf daðý yoktur diyen bir ilim adamý, bir coðrafya öðretmeni düþünülebilir mi? Coðrafyadan anlayan bilir ki kaf daðý masallarda vardýr. Hiçbir bilim adamý da dolayýsýyla kaf daðý hakkýnda bilimsel araþtýrmalar, incelemeler yapma durumuna düþmez. Þimdi Allah'ýn yokluðu konusunda düþünen bir sürü filozof, yani genel anlamda çoðunluk deðiller ama azýnlýk ta olsalar sayýca epeye yakýn tutar. Çünkü uzun asýrlar içinde birikmiþ insanlar, edebiyatçýsý, þairi, filozofu, siyasetçisi, sýradan insanlarý. Peki yoksa bu kadar neden uðraþýyorsunuz? Niye yokun varlýðý sizi bu kadar ilgilendiriyor? Demek o kadar var ki ilgilendiriyor. Demek o kadar açýk ve zahir ki, asýrlar boyu uðraþtýnýz yetmiyor, devam ediyorsunuz. Ve demek ki var. Dolayýsýyla gerçek anlamda ateizm olmaz. Hele insanlarýn iç dünyalarýna girdiðinizde en çok intihar edenlerin aslýnda bir bakýma Allah'a en çok yaklaþmak ihtiyacý olduklarýný duyarsýnýz. Ailesine en çok kýzan çocuðun onlara hasret taþýmasý gibi.

 

Ne yapmak lazým? Bizim inanan insanlar olarak Rahman ve Rahim olan, var ve bir olan Allah'a inanan insanlar olarak bu tür insanlara tavrýmýz tepki olmaz, kýzgýnlýk olmaz, kýrgýnlýk olmaz, düþmanlýk hiç olmaz. Onlara acýmak ve onlarýnda bu inancý paylaþýp kendi içlerinde mutluluðu yakalamalarýný saðlamak. Bunun dýþýnda bir þey yapýlabileceðini sanmýyorum. Ýnsanlar büyük ölçüde gerçek inancý gördüklerinde hemen teslim olurlar. Ama eðer böyle bir durumda genç arkadaþlarýmýz netice alamazlarsa üzülmesinler. Dýþtan bir deðiþme gerekmiyor. Ýçten, "evet arkadaþ doðru söylüyorsun ama sana evet diyecek halim yok" deme durumunda bulunabilirler.

 

Bazý insanlar 10 sene, 20 sene, 40 sene, 60 sene sonra söylenen þeyleri tasdik ediyorlar, Allah ömür verdiyse. Dolayýsýyla inançsýzlýkta giderilmesi gereken bilgi eksikliði, duygu eksikliði, kýrgýnlýklar, kýzgýnlýklar olabilir. Ýnançlý insanlarýn, özellikle bu konuda kendisini yetiþtirmiþ insanlarýn bir doktor gibi yaklaþýp, aðrýsýz, býçaksýz -kansýz ameliyat diyorlar ya- manevi bir ameliyatla, bu þekilde, sevgiyle, dostluk ile bu yaralarý gidermeleri lazým.

 

Allah'ý tanýtmak, Allah'ý sevdirmek Allah'ýn kullarýna yüklediði en önemli görevlerden biri. Madem ki buldunuz, madem ki tanýdýnýz, sevdiniz o halde bu güzelliði paylaþmak lazým. Çünkü imansýz olmak dünyanýn en büyük felaketi, helaketi. Bütün nimetlerin kaynaðý iman. Dolayýsýyla bulduðumuz imaný paylaþmamýz lazým kardeþlerimizle, yani ateizme karþý çok bilgili, çok duygulu ve çok hoþgörülü bir yaklaþým içinde olursak -her zaman olduðu gibi- yine Allah'ýn varlýðý konusuna yakýn durmayan, “yok” diyen insanlar olacak ama bunlarýn sayýsý çok azalacak. En azýndan yok diyerek O'nu arayanlara bulma konusunda bir yol göstermiþ olacaðýz.

 

Vehbi Vakkasoglu

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...