Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Allah namýna almak ve vermek

 

 

�Kul� rumuzlu okuyucumuz: �Birinci sözde geçen: �Allah nâmýna vermeliyiz. Allah nâmýna almalýyýz. Öyle ise, Allah nâmýna vermeyen gafil insanlardan almamalýyýz..� cümlesini nasýl anlamalýyýz. Bir kiþinin Allah namýna verip vermediðini nasýl anlarýz?�

 

Kâinâtýn sahibi, bizim Sahibimiz, Sânî�imiz, Rabb�imiz, Hâlýk�ýmýz, Râzýk�ýmýz Allah�týr. Gökte ve yerde ne varsa Allah�ýn adýný anar, Allah�ýn adý ile baþlar, Allah�ýn adý ile iþler. Allah�ýn adý ile hareket eder. Ýnsanoðlununkiler dýþýnda hiçbir varlýðýn davranýþlarýnda, hareketlerinde, iþleyiþinde hatâ, kusur, ihmalkârlýk ve itaatsizlik görülmez, hiçbir þey vazifesini terk etmez. Her þey saat gibi yorulmadan, býkmadan, hatâ yapmadan kendisine yaratýlýþta verilen fýtrî vazifesine koþar. Ýþte bu koþu Allah�ýn adýyla baþlar, Allah�ýn adýyla devam eder, Allah�ýn adýyla sona erer. Bunu bize Kur�ân bildiriyor.

 

Kur�ân buyuruyor ki:

 

*�Yedi gökle yer ve onlarýn içinde bulunan herkes Allah�ý tesbih eder. Hiçbir þey yoktur ki, Allah�a hamd edip O�nu tesbih etmesin. Lâkin siz onlarýn tesbihini anlamazsýnýz. Þüphesiz O Halîm�dir, Ðafûr�dur.�1

 

*�Gökgürültüsü hamd ederek, melekler de Allah korkusuyla O�nu tesbih eder.�2

 

*�Göklerde ne var, yerde ne varsa, her þeyin hakîkî sahibi olan, her türlü noksandan münezzeh bulunan, kudreti her þeye gâlip olan ve hikmeti her þeyi kuþatan Allah�ý tesbih eder.�3

 

�Bismillah� kelimesi Allah�ýn adýný zikirdir. Her þeyin Allah�ýn adýný zikrettiði gerçeðiyle, bizim her iþin baþýnda neden �Bismillah� dememiz gerektiðini Birinci Söz�de açýklayan Üstad Bedîüzzaman Saîd Nursî Hazretleri, varlýklarýn Allah�ýn adýný nasýl andýklarýný geniþ örneklerle nazara vererek, tesbihi ifâde eden âyetleri tefsîr ediyor. Her þeyin Cenâb-ý Hakkýn namýna hareket ettiðini, zerrecikler gibi tohumlarýn ve çekirdeklerin baþlarýnda koca aðaçlarý bu þekilde taþýdýðýný, dað gibi yükleri bu güç ve kudretle kaldýrdýðýný beyan eden Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, meselâ her bir aðacýn �Bismillah� dediðini, Rahmet hazinelerinin meyvelerinden ellerini bu güçle doldurduðunu ve bizlere bu kudretle tablacýlýk ettiðini; her bir bahçenin �Bismillah� dediðini, bu kudretle Kudret mutfaðýndan bir kazan olduðunu, böylece çeþit çeþit pek çok muhtelif lezzetli yiyeceklerin içinde berâber piþirildiðini; her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübârek hayvanlarýn �Bismillah� dediklerini, bu güçle Rahmet feyzinden bir süt çeþmesi olduklarýný ve bizlere Rezzâk namýna en lâtîf, en nazîf ve hayat kaynaðý gibi bir gýdâyý takdim ettiklerini; her bir bitki, aðaç ve otlarýn ipek gibi yumuþak kök ve damarlarýnýn �Bismillah� dediklerini, yani Allah nâmýna, Rahman namýna dediklerini, sert olan taþ ve topraðý bu kudretle delip geçtiklerini kaydeder.

 

�Mâdem� der Bedîüzzaman, �Her þey mânen Bismillah der, Allah namýna, Allah�ýn nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi �Bismillah� demeliyiz. Allah namýna vermeliyiz. Allah namýna almalýyýz. Öyle ise, Allah namýna vermeyen gâfil insanlardan almamalýyýz.�4

 

Allah namýna almak ve vermek, Allah için alýp vermektir. Bunu, alýrken ve verirken Allah�ýn adýný anarak yaparýz. Yani �Bismillahirrahmanirrahîm� deriz. Bunu içimizden söyleriz.

 

Alýrken, bize verenin Allah namýna verdiðini kabul ederiz. Bilmiyorsak�ki baþkasýnýn iç dünyasýný bilmek imkâný elbette yoktur�Allah�a inananlar hususunda hüsn-ü zan yaparýz. Baþkalarýndan veya tanýmadýðýmýz birilerinden almaya mecbur olduðumuzda da, biz alýrken �Bismillah� deriz.

 

Nitekim Resûlullah Efendimiz�e (asm): �Bize et getiriyorlar; keserken besmele çekip çekmediklerini bilmiyoruz. Bunu yiyelim mi? Yemeyelim mi?� diye sorulmuþ; Allah Resûlü (asm): �Allah�ýn adýný anýn ve yiyin!� buyurmuþtur.5

 

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri bu hadisin tefsîri olabilecek þekilde buyuruyor ki: �Hem veren Bismillah demeli, hem alan Bismillah demeli. Eðer o Bismillah demiyor, fakat sen de almaya muhtaç isen, sen Bismillah de, onun baþý üstünde rahmet-i Ýlâhiyenin elini gör, þükür ile öp, ondan al.�6

 

DUÂ

 

Ey yaratýklarýna bol bol gýdâ veren Mukît! Ey her sözü doðru olan Sâdýk! Ey her iþi gerçek olan Hak! Ey her emri derhal yerine gelen Âmir! Ey her hükmü her þeye geçerli olan Hâkim! Ey varlýðýnýn sonu olmayan Bâkî! Ey yaratýklarýna karþý sonsuz þefkatli olan Raûf! Ey her tecellîsi kullarýnýn yararýna olan Nâfî! Ey her türlü zararý elinde bulunduran Dârr! Bizim, Seni bilmekte hissemizi artýr! Bizim, Seni anmakta hissemizi artýr! Bizim, Seni saymakta hissemizi artýr! Bizim, Senin adýný zikretmekte hissemizi artýr! Bizim, Senin emirlerini dinlemekte hissemizi artýr! Bizim, Senin dînine uymakta hissemizi artýr! Bizi rýzâna erdir!

 

Âmîn� Âmîn� Âmîn�

 

Dipnotlar: 1- Ýsrâ Sûresi: 44 2- Ra�d Sûresi: 13 3- Cuma Sûresi: 1 4- Sözler, s. 12, 13 5- Buhârî, Tevhîd, 13 6- Lem�alar, s. 137

 

15.09.2005

Yeni Asya, Süleyman Kösmene

 

E-Posta: fikihgunlugu@yeniasya.com.tr

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...