Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gazeteci-yazar Can Dündar, Zaman gazetesinin 14 Aðustos 2005 tarihli Turkuaz ekinde yayýnlanan bir röportajda, Bediüzzaman Said Nursî belgeseliyle ilgili önemli açýklamalarda bulundu.

Üstad Bediüzzaman'ýn özellikle Ýslâmý alýþ biçiminin kendisini ideolojik olarak ilgilendirdiðini belirten Can Dündar, þunlarý söyledi:

"Medreseden esarete uzanan bir hayatý var, dünyanýn neresine gitseniz bu bir belgesel konusudur. Bakýyorsunuz hem I. Meclis'te var, hem padiþahýn yanýnda hem de Adnan Menderes ve askerî dönemde var. Görüþlerini yayýþ biçimi de önemli. Bugünün internet koþullarýnda gerçekleþtirilebilecek bir þeyi o dönemin zor þartlarý içinde yapmýþ birisi."

Cad Dündar'a göre, Said Nursî'nin hayatý belgesel olarak, birçok açýdan ele alýnmasý gerekli bir adým. Ayrýca Bediüzzaman'ýn düþünce sistematiðini çok iyi anlayabilmek için bu konuda çok þey okumanýn gerektiðini belirten Can Dündar, "Yazýlarýna kapýldýðým zaman beni çok ayrý dünyalara götürüyor" yorumunu yaptý. Ancak, gazeteci Dündar'ýn bu çalýþmayla ilgili en büyük sýkýntýsý Bediüzzaman'ýn "ne yaþadýðýný anlamak için çok az bilginin oluþu. Bu sebepten dolayý bir yanda onu baþ tacý edenlere karþýlýk, öbür yanda nefret edenler bulunuyor. Ayrýca Bediüzzaman, günümüz siyasetine ciddi yansýmalarý olan birisi. Can Dündar, Bediüzzaman'ýn hayatýyla ilgili araþtýrma yapanlar için önemli bir tespitte bulunuyor. Ona göre, Said Nursî'nin hayatýnda, insanlara 'vay canýna' dedirtecek çok önemli hadiseler bulunuyor. Bu tespitin ardýndan sözlerine þöyle devam etti:

"Kaç kiþi onun Meclis'te konuþtuðunu, Atatürk'le diyaloglarýný bilebilir ki? Bugünün Türkiye'sinde ona inanan insanlar ve devam eden bir gelenek var. Bu açýlardan çok etkileri olacaðýna inanýyorum, yeter ki hakkýyla yapalým."

Bir yýldýr belgesel çalýþmalarýnýn alt yapýsýnýn oluþturulduðunu ifade eden Can Dündar, çalýþmalarýn þu anki boyutunu ve geleceðe yönelik hedefleri þu ifadelerle aktardý:

"Kýsa bir süre önce Mardin, Siirt, Urfa ve Van bölgelerini gezdik, mekânlarý gördük, kabaca çekimlerini yaptýk. Doðrusu, bunu yapmayý çok arzu ediyordum. Türkiye'nin tarihinde önemli bir isim, fakat efsane ve tevatür çok. Onlarý ayýklayýp gerçeðe ulaþmada sorunumuz var. Biz de kendi araþtýrmamýzý yapýp kendi gözlemimizi de ortaya koyalým istedik. Ýlk elden tanýklara ulaþmaya çalýþýyoruz. Yaptýðýmýz zaman dört baþý mamur, belgeye dayanan bir belgesel olacak."

 

* Bu haber Risale-i Nur Araþtýrma Merkezi tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Kaynak gösterilerek veya izin alýnarak yayýnlanabilir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...