Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Tolstoy'un gözüyle Hz. Muhammed

Ünlü Rus yazar Tolstoy’un, ölümünden bir yýl önce Hz. Muhammed’in hadislerini derlediði kitap, Rus halkýnda Ýslama ilgi uyandýrmamasý için komünizm döneminde gizlenmiþ.

18 Mayýs 2005 14:44

 

 

Ünlü Rus yazar Tolstoy’un, ölümünden bir yýl önce Hz. Muhammed’in (s.a.s.) hadislerini derlediði bir risalesi olduðu ortaya çýktý. Tolstoy’un eseri, Rus halkýnda Ýslama ilgi uyandýrmamasý için komünizm döneminde gizlenmiþ.

 

‘Muhammed her zaman Evangelizmin (Hýristiyanlarýn) üstüne çýkýyor. O insaný Allah saymýyor ve kendini de Allah ile bir tutmuyor. Müslümanlarýn Allah’tan baþka ilahý yoktur ve Muhammed O’nun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sýr yoktur.” Bu sözler tanýnmýþ Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy’a ait.

 

Sadece Rusça konuþulan ülkelerde deðil dünya edebiyatýnda da büyük saygýnlýða sahip Tolstoy’un yýllardýr gizlenen risalesi Türkiye’de de ilk kez “Hz. Muhammed” adýyla yayýmlanýyor. Tolstoy, bu risalesini 1909 yýlýnda neþrediyor. Ancak komünizmin baský yýllarýnda kitap Rus ve Müslüman halklarý etkilememesi için devlet tarafýndan bilinçli bir politikayla gözlerden uzak tutulmuþ.

 

Sovyetler’in yýkýlmasý ile 1990 yýlýnda eser “Hz. Muhammed’in Kuran’a Girmemiþ Hadisleri” adýyla Rusça yeniden yayýmlanýyor. Karakutu Yayýnlarý tarafýndan Türkiye’de okuyucuya sunulan kitabýn editörü Azeri Prof. Telman Hurþidoðlu Aliyev, kitabýn orijinal adýný Ýslami terminolojiye göre teknik olarak hatalý bulduklarý için sadece “Hz.Muhammed” koymayý tercih ettiklerini belirtiyor. Tolstoy’un da orijinal baskýlarda “hazreti” sýfatýný bizzat kullanmýþ olmasý dikkat çekici.

 

Tolstoy’u bu kitabý yazmaya yönelten olay 1908 yýlýnda Hindistanlý alim Abdullah El Sühreverdi’nin “Hz. Muhammed’in Hadisleri” kitabýný okumasý oluyor. Kitaptan oldukça etkilenen Tolstoy, seçtiði hadislerle hemen bir kitapçýk oluþturuyor. Tolstoy daha çok, Allah inancý, fakirlik, eþitlik, ölüm ve iyi insan olma gibi konularý içeren hadisleri toparlamýþ. “Hz. Muhammed” kitabýnýn editörleri Tolstoy’un seçtiði hadislerin Kütüb-ü Sitte’de yer alanlarýný da tek tek tespit etmiþler. Tolstoy’un seçtiði hadislerden bazýlarý þöyle:

 

“Hakikat insanlar için ne kadar acý olsa da, hakikati söyleyin.”

 

“Hiç kimse öfkesini yutmaktan daha güzel bir içki içmemiþtir.”

 

“Çok fazla yiyip içerek kendi kalbinize yüklenmeyin.”

 

“Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediði þeyi, din kardeþi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiþ olmaz.”

 

“Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuþturur.”

 

“Ýþçinin hakkýný alnýnýn teri kurumadan veriniz.”

 

Yaþadýðý dönemde de Rusya’da büyük saygýnlýða sahip Tolstoy’un hadis kitapçýðý yayýnlamasý önemli. Ancak tek baþýna buna dayanarak yazarýn Müslüman olduðunu iddia etmek mümkün deðil. Fakat “Hz.Muhammed” kitabý edebiyat dünyasýnda önemli tartýþmalara sebep olacak, Tolstoy’un Müslüman olduðuna dair bilgi ve mektuplara da yer veriyor.

 

Prof. Aliyev, bir Arapla evlenip Ýslamý kabul etmiþ Valeriya Porohova isimli Rus bir kadýnýn anýlarýna yer veriyor. 11 yýl eþiyle Suudi Arabistan’da yaþayan bayan Porohova, Kur’an-ý Kerim’i Rusça’ya tercüme etmiþ. Porohova, ünlü yazar Tolstoy’un son zamanlarýnda Ýslamý kabul ettiðini ve bir Müslüman gibi topraða verilmeyi vasiyet ettiðini iddia ediyor. Tolstoy’un Ýslami usûllere göre defnedildiðini iddia eden Porohova, mezarýnýn baþýnda Hýristiyanlýðýn sembolü olan Haç’ýn da yer almadýðýný belirtiyor. Sovyet hükümetlerinin bu gerçeði uzun yýllar gizlemeye çalýþtýðýný kaydeden Prof. Aliyev, Tolstoy’un Müslüman olduðunun öðrenilmesi halinde Rus halkýnda Ýslama yönelme akýmýnýn baþlamasýndan korkulduðunu ileri sürüyor.

 

Kitap, Rus Yelena Vekilova’nýn Tolstoy ile oðullarý üzerine yaptýðý çarpýcý mektuplaþmaya da yer veriyor. Rusya’da 1904’te çýkarýlan ve çocuklarýn herhangi bir sebepten dolayý ayrýldýklarý ana-baba dinine dönmelerine izin veren düzenleme sonrasý yaþanýyor bu mektuplaþmalar. Azeri kökenli general Ýbrahim Aða ile evli olan Vekilova biri üniversitede, diðeri askeri okulda okuyan iki oðlunun babalarýnýn dini Ýslam’a meylettiðini, Rus ve Hýristiyan olarak kendisinin ne yapmasý gerektiðini soruyor ünlü Rus yazara.

 

Tolstoy’un bayan Vekilova’ya cevabi mektubu oldukça net.

 

“Muhammediliðe, Hýristiyan dininden daha fazla önem vermelerine gelince, ben bütün kalbimle buna katýlýyorum. Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan mukayese edilmeyecek kadar üstündür.” satýrlarýyla gençlerin tercihini destekliyor. Tolstoy, mektubun devamýnda çok daha ilginç bir tespitte bulunuyor: “Eðer insan seçme hakkýna sahip olsaydý, aklý baþýnda olan her Hýristiyan ve her bir insan þüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliði, tek Allah’ý ve O’nun peygamberini kabul ederdi.”

 

“Hz.Muhammed” kitabý Tolstoy’un ‘Ýtiraflarý’na yer veriyor. Söz konusu eseri Tolstoy, hasta olan erkek kardeþinin kendisinde uyandýrdýðý etkiyle kaleme alýyor. Tolstoy’un hayat hikâyesine de kýsaca yer veren kitapta, araþtýrmacý ve edebiyatçýlara belge özelliði taþýmasý için mektuplar ve hadislerin toplandýðý risalenin Rusça orijinallerine de ek olarak yer veriliyor.

 

1828’de doðan Tolstoy, önce annesini, sonra babasýný kaybetti. 9 yaþýndan itibaren halasýnýn gözetiminde büyüdü. Asil ve zengin bir ailenin çocuðu olan Tolstoy, çocuk yaþýnda Fransýzca ve Almanca öðrendi. 1844’te Kazan Üniversitesi’nde Doðu Dilleri üzerine eðitim görmeye baþladýðý halde, bohem yaþama olan düþkünlüðü ile bu eðitimi yarýda býraktý.

 

19 yaþýna geldiðinde ailesinden kalan servetin vârislerinden birisi olarak genç yaþýnda büyük bir servete kondu. 1851’de Kafkaslara askeri eðitim almaya gitti. Ýki yýl sonra Osmanlýlara karþý savaþmak üzere cepheye katýldý. 1856’da ordudan ayrýldý. Çocukluk anýlarýný anlattýðý ‘Çocukluk’u 1851’de henüz 23 yaþýndayken kaleme almaya baþladý.

 

Kafkas halklarýnýn yaþamýný ele aldýðý ‘Hacý Murat’ ve ‘Kazaklar’ romanlarýný 1852’de, Kýrým Savaþý’ný anlattýðý ‘Sivastopol Hikayeleri’ni 1855’te yayýmladý. Ardýndan Fransa, Ýngiltere ve Belçika’ya seyahatler düzenledi. 1862’de evlendi. Ertesi yýl en önemli eserlerinden ‘Savaþ ve Barýþ’ý yazmaya baþladý, 6 yýl sonra 1869’da tamamladý. 1873’te bir diðer klasik eseri ‘Anna Karanina’yý kaleme almaya baþladý ve 3 yýlda bitirebildi. Bir diðer güçlü eseri ‘Diriliþ’i yirmi yýl sonra yazmaya baþladý ve 1899’da tamamladý. Ara dönemde ‘Din Nedir?’, ‘Ölüm Manifestosu’ ve ‘Üç Ölüm’ gibi insan, yaratýcý ve ölümü ana tema olarak ele aldýðý hikâye ve romanlarý yazdý.

 

Tolstoy, 82 yaþýnda eþiyle yaþadýðý geçimsizlik ve kavgalara kýzarak çocukluðundan beri yaþadýðý Yasnaya Polyana’daki evini terk etti. 20 Kasým 1910’da Odesa-Ýstanbul üzerinden Bulgaristan’a gitmeye çalýþýrken zatürreeye yakalandý ve Astapova’da metruk bir tren garýnda hayata veda etti. Vasiyeti sebebiyle Yasnaya Polyana’daki çiftliðinin sessiz ve gölgeli bir yerine gömüldü.

 

 

 

aksiyon

Link to comment
Share on other sites

Eger bu kitapin gercekten Tolstoj tarafindan yazildigina süphe yoksa bu tüm dünyanin gözünü acar insallah!

Ama gercekten süphe yok degilmi? Ruslar onayliyormu bu kitapi?

Eger öyleyse bu kitapin almancasi varmi? Varsa nerden bulabilirim?

Yoksa türkceside yeter... ;)

 

Vesselam

Link to comment
Share on other sites

Ademade kardesim, Alman ve Avusturya kütüphaneleri bayagi donanimli.Viyana'daki Universite kütüphanesinde mutlaka bulabilirsin sanirim.(Edebiyat bölümü-Dogu Edebiyati-Rus Yazarlar kisimina bir bak)

 

Kitap Rusya'da yasaklanmadan evvel belki Avrupa'ya o kitabin bir nushasi ulasmistir.

 

En kisa yolu ise, bir Literaturwissenschaftler'e sormak.Ben öyle birisini taniyorum, ama Alman Edebiyati okumus, Rus edebiyatini da tanir mi bilemem, bir sorayim...

Link to comment
Share on other sites

Tolstoi Ve Muhammed hakkinda buldugum bir bilgi, internetten:

 

Kalender der Weisheit, Leo Tolstoi

 

"Rezensionen

 

Tolstois Kalender der Weisheit enthält für jeden Tag aufbauende und inspirierende Texte aus aller Welt, die Leo Tolstoi liebevoll zusammengestellt und kommentiert hat. Mit dieser Sammlung aus Weisheiten und Sinnsprüchen, seinem letzten wichtigen Werk, erfüllte sich Leo Tolstoi einen Traum, den er nahezu 15 Jahre gehegt hatte: "für seine Leser die Weisheiten aus Jahrhunderten in einem Buch zusammenzutragen." Es war Tolstois Lieblingslektüre bis zu seinem Tod.

 

Jeder Tag steht unter einem weisen Gedanken wie etwa Liebe, Tod, Vertrauen, Herrscher und Krieg. Zu jedem dieser Gedanken hat Tolstoi Weisheiten von Philosophen, Heiligen und Sprichwörter gesammelt und selber kommentiert. Von Immanuel Kant oder Matthäus bis Mohammed findet man Gedanken in diesem Buch. Die Vielfalt der Texte und Gedanken macht das Buch zu einer kostbaren Lektüre für jeden Tag. --Ute Arndt -- Dieser Text bezieht sich auf eine vergriffene oder nicht verfügbare Ausgabe dieses Titels.

Kurzbeschreibung

Leo Tolstois Vermächtnis: Jahrelang sammelte und sichtete er die Schriften der großen Schriftsteller und Philosophen und schuf dieses Kalendarium, das die Weisheit der Welt in sich vereint.1885 schrieb Leo Tolstoi an seinen Sekretär, dass er sich mit dem Plan beschäftige, ein Buch zu schaffen, in dem die wichtigsten und wertvollsten Einsichten über das menschliche Leben, seinen Sinn und seine ethischen Werte versammelt sein sollten. Über 15 Jahre sichtete Tolstoi die Texte der größten Denker, die er für würdig befand, in einem solchen Weisheitsbuch zu Wort zu kommen. Er wählte die Form eines Kalendariums und stellte jeden Tag des Jahres unter ein anderes Thema. Dabei griff er keineswegs nur auf altbekannte Texte zurück. Im "Kalender der Weisheit" sind die Quellen der Antike ebenso zu finden wie Tolstois Zeitgenossen, berühmte Autoren und Philosophen, Texte der Bibel, des Talmuds und des Korans zu finden. Tolstoi ließ sich von der Überzeugung leiten, dass weises Denken und Handeln universale Geltung besitzt, jenseits von Zeitepochen und Kulturkreisen. Nach der Oktoberrevolution wurde die Verbreitung des Werks verboten, und lange war das Buch, das Tolstoi für sein wichtigstes hielt, vergessen. Als es dann im Jahre 1995 neu herausgegeben wurde, wurde der "Kalender der Weisheit" in Russland zu einem großen Erfolg, denn dieses einzigartige, zeitlose Jahreslesebuch hat von seiner Gültigkeit nichts verloren.

"Dieses Buch, das von einem der größten Romanschriftsteller und Denker der Welt als Essenz des geistigen Erbes der Welt zusammengestellt wurde, fußt auf den wichtigsten Werken der Religion, Philosophie und Literatur. Es gehört zu den besten Erzeugnissen menschlichen Geistes und ist ein Werk, das dem Leser als praktischer spiritueller Führer dienen kann, um in Frieden mit sich selbst und voller Güte, Zufriedenheit und Glück zu leben." (Hrsg. Peter Sekirin im Vorwort.)Leo Tolstoi (1828-1910) entstammte einem alten russischen Adelsgeschlecht. Nach ausgedehnten Reisen durch Europa zog er sich auf sein Familiengut zurück und schrieb dort seine großen Werke. Unter dem Eindruck Rousseauscher Ideen verurteilte er Kultur und Zivilisation als das natürlich Menschentum verfälschende Elemente. Werke u.a.: "Krieg und Frieden", "Anna Karenina", "Die Kreuzersonate", "Meine Beichte". "

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 1 month later...
s.a kardesler bende sözel bölümü mezunuyum ´ve oldukca merak ettim bu kitabi kesinlikle okumaliyim,o ruslar korktuklari icin yayinlatmadilar ama gercekler eninde sonunda ortaya cikacaktir kimsey buna engel olamaz olamadida.böyle bir bilgiyi yazdiginiz icin Allah razi olsun hepinizden.daha nice böyle güzel yazilarinizi bekliyorum sagolasiniz.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...