Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Büyük günahlardan birini defalarca hiç utanmadan rabbimin bana verdiði onca nimete raðmen iþledim. Bu fasit daireden nasýl kurtulacaðýmý gerçekten bilmiyorum. Allah’ýn cc rahmetinden ümidimi kesseydim herhalde bir daha toparlanamazdým. Ben bunun kefaretini nasýl ödeyeceðim? Ödenmez biliyorum ama ümide çok ihtiyacým var. Öyle bir ülkede yaþýyorum ki günah iþlemek çok kolay Allah rýzasý için yardým edin.

 

 

Efendimiz sallallahu aleyhi ve selem, sizin gibi derdini ve günahlarýný sebep göstererek, nasýl affedilirim ki diyen Hazreti Vahþi’ye yazmýþ olduðu mektuplarda hep ümit ve rahmet dolu ayetleri göndermiþ, Vahþi de teslim-i silah ederek gelmiþ ve hidayete ermiþti. Ayný þeyler bizler için de geçerli. Ne kadar günah iþlesek de ümide ve Allah’ýn rahmetine sýðýnarak geri döneceðiz inþallah. Bu mevzuda Zümer Suresinin 53. ayetinde þöyle buyrulmaktadýr: “De ki: “Ey çok günah iþleyerek kendi öz canlarýna kötülük etmede ileri giden kullarým! Allah’ýn rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah dilerse bütün günahlarý maðfiret eder. Çünkü O, gafur ve rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsaný fazladýr).”

 

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selem, bu ayet hakkýnda þöyle buyurmuþtur: “Bu âyeti, dünyaya ve dünyada bulunan þeylere deðiþmem”

 

Bu ayet Kur’an’daki en ümit verici ayet sayýlýr. Ancak, insan nefsine güvenmemeli. Çünkü nefis, bazen insaný Allah’ýn rahmetiyle de kandýrabilir ve günah iþletir. Ayette þöyle buyrulur: “Ey insanlar! Rabbinize karþý gelmekten sakýnýn!

 

Öyle bir günden çekinin ki o gün hiçbir baba evladýna asla fayda veremez, evlat da babasýna fayda saðlayamaz.

 

Allah’ýn vâdi elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasýn ve çok hilekâr þeytan da sizi Allah ile aldatmasýn, Allah’ýn affýna güvendirmesin!” (Lokman Suresi, 31/33)

 

Dolayýsýyla sizin yapacaðýnýz þey, bu ayetlere sýmsýký sarýlmak, samimi tevbe etmek, yalnýz kalmamak, hep Allah yolunda bir þeylerle meþgul olmak, hizmet etmek, devamlý dua etmek, özellikle secdelerde Allah’a dua dua yalvarmak, ibadetleri, özellikle de namazý aksatmamaktýr. Güzelce abdest alýnarak, Allah huzurunda olma þuuruyla kýlýnan namaz insaný kötülüklerden alýkor. (Ankebut, 29/45)

 

Bunlarýn dýþýnda kitap okumak, maneviyatý güzel olan arkadaþlarla beraber bulunmak gerekir. Bunu iradi olarak yapmalýsýnýz. Hele sizin bulunduðunuz yerlerde güzel arkadaþlarla beraber bulunmada ýsrar etmelisiniz. Güzel arkadaþ da insaný günahlardan uzaklaþtýrýr. En azýndan utancýndan insan günah iþleyemez.

 

Ümitsizlik küfür sýfatýdýr ve þeytanýn oynadýðý en büyük oyunlardandýr. Onun için sakýn bittim demeyin. Daha ümit var deyin ve tevbe banyolarýna koþun.

 

Bu dünyada yasaklanan ne kadar þey varsa, ahirette mükâfat olarak onlarýn en âlâsý verilecektir. Þarap içmeyin deniyorsa, öbür tarafta þaraptan ýrmaklar verilecektir. Kadýnlara yaklaþmayýn buyruluyorsa, iffetli yaþandýðý taktirde ahirette nice huriler insana verilecek ve insan onlarla öyle tatmin olacak ki, iliklerine kadar doyacak. Zaman zaman bu mükafâtlarý hatýrlayarak sabretmelisiniz.

 

Son bir teklifimiz, eðer okul okumuyorsanýz, sizi oraya baðlayacak ciddi bir durum yoksa tayin isteyin ve oradan ayrýlýn. Daha salim ve sade bir yere geçin. Eðer orada kalmanýz gerekiyorsa evlenin. Okuyorsanýz bile evlenin. Allah bir geniþlik verir inþallah. Çünkü günaha düþme durumunda olanlarýn evlenmesi farzdýr. Allah yardýmcýnýz olsun. Sýkýþtýðýnýzda yine yazarsýnýz. Saygýlar…

 

Hikmet.net ten

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...