Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýngiltere’de teröristler amaçlarýna ulaþýyor, bir Pakistanlý dövülerek öldürüldü

 

Ýngiltere’nin baþkenti Londra’da geçen hafta düzenlenen bombalý saldýrýlarýndan sonra itidal çaðrýlarýna raðmen, Müslümanlara yönelik 100’den fazla saldýrý düzenlendi.

 

Nottingham kentinde pazar günü gerçekleþen olayda Pakistan asýllý bir kiþinin dövülerek öldürüldüðü bildirildi. Kent’te Birleþik Arap Emirlikleri’nden 18 yaþýnda bir öðrencinin çenesi de saldýrýlarla ilgili çýkan tartýþma sýrasýnda baþka bir gencin attýðý þiþeyle kýrýldý. Amerika’da da 11 Eylül saldýrýlarý sonrasý Müslümanlara yönelik saldýrýlar gerçekleþirken, sarýðý bulunan Hint asýllý bir Sih kafasý kesilerek öldürülmüþtü. Müslümanlara yönelik tepkinin artacaðý endiþesiyle polis Müslümanlarý koruma önlemlerini artýrsa da Müslümanlara ve camilere yönelik saldýrýlarda artýþ oldu. Londra dýþýndaki Camden kasabasýnda bir camiye birkaç kez bombalý saldýrý düzenleneceði tehdidi yapýlýrken, yine Londra dýþýndaki Hackney kasabasýnda iki Müslümanýn evi taþlandý. Ayrýca camilerin ve bazý binalarýn duvarlarýna Müslümanlara hakaretler içeren yazýlar yazýldý.

 

El Kaide üyesi olmakla suçlandýðý için bir ABD cezaevinde iki yýl yatan Muazzam Begg, birçok Müslümanýn özellikle Pakistan kökenlilerin Ýngiltere’yi terk etmeyi düþündüðünü belirterek, ‘’Ýngiltere’deki Müslümanlar saldýrýlarýn ardýndan büyük bir tepki olacaðý düþüncesindeler’’ dedi.

 

Prens Charles: Müslümanlar

 

saldýrýlarý kýnamalýrýlarý kýnamalý

 

Ýngiltere Prensi Charles, Daily Mirror gazetesinde yayýnlanan yorumunda, ‘’gerçek Müslümanlarýn Londra’daki saldýrýlarý kýnamasý gerektiðini’’ söyledi. Charles, ‘’bu tür saldýrýlarýn Ýslam’ýn çarpýtýlmýþ biçimi’’ olduðunu belirterek, ‘’Bu vahþeti kýnamak ve kendi içlerindeki nefret ve kötülüðü öðütleyenlerin kökünü kazýmak her gerçek Müslüman’ýn görevidir. Müslümanlar bunu inançlarý gereði deðil, hepimizin yasalarý korumak ve yasalara riayet etme yükümlülüðümüz nedeniyle yapacak.’’ diye kaydetti. Prens Charles, Ýslam’ýn terörizmin nedeni olmadýðýný ve birçok Müslüman’ýn vahþetleri kýnadýðýný da hatýrlattý. Ýngiltere Baþbakaný Tony Blair de saldýrýlardan sonra Müslümanlara yönelik saldýrýlar düzenlenebileceði endiþesiyle yaptýðý açýklamada, ‘’Ýslam dininin yanlýþ ve sapkýn yorumundan esinlenen kiþilerin düzenlediði eylemlerden bütün Müslümanlarýn sorumlu tutulmamasý’’ çaðrýsýnda bulunmuþtu. Blair ile önceki gün görüþen Ýþçi Partisi milletvekillerinden Þahid Melik de Ýngiltere’deki Müslüman cemaatinin, saldýrýlarý sadece kýnamakla yetinmeyerek, radikallerin gençleri kendi saflarýna katmasýna karþý mücadele etmesi gerektiðini söyledi. Londra Belediye Baþkaný Ken Livingstone, saldýrýlarla ilgili olarak Müslümanlarýn yargýlanamayacaðýný söyleyerek, ‘’Ýnsanlýk tarihindeki birçok ilerlemenin kaynaðý ve barýþçý iþbirliðinden yana insanlarýn inandýðý dünyanýn en büyük dinlerinden birini bir avuç fanatik yüzünden yargýlayamazsýnýz’’’ demiþti. Londra’da üç metro istasyonu ve bir otobüste düzenlenen saldýrýlarda 52 kiþi ölmüþtü.

 

Bu arada Londra’da düzenlenen bombalý saldýrýlarýn birinci haftasýnda, saldýrýlarda hayatýný kaybedenler için Ýngiltere ile birlikte Avrupa ülkelerinin genelinde saygý duruþunda bulunuldu. Türkiye genelinde de yapýlan saygý duruþuna AB’ye üye ve aday ülkeler eþ zamanlý katýldý. En az 52 kiþinin hayatýný kaybettiði terör saldýrýsýnýn birinci haftasýnda Avrupa çapýnda milyonlara kiþi iki dakikalýk saygý duruþunda bulundu.

 

 

 

Pakistan asýllýlar, fakir

 

ve eðitim seviyeleri düþük

 

Ýngiltere’de yaklaþýk 700 bin Pakistan asýllý yaþýyor. Pakistan asýllýlar ülkedeki Güney Asyalýlarýn yarýsýndan fazlasýný oluþturuyor. Pakistanlý göçmenler, Ýngiltere’ye ilk olarak, Pakistan’ýn o dönemde Ýngiliz sömürgesi olan Hindistan’dan baðýmsýzlýðýný kazandýðý 1947 yýlýný müteakip, 1950’li yýllarda gelmeye baþladý. Ýngiltere toplumunun fakir ve eðitim seviyesi düþük kesimini oluþturan Pakistan ve Bengaldeþ asýllýlarýn yüzde 80’inin ulusal ortalamanýn yarýsýndan az bir gelire sahip olduðu belirtiliyor. Guardian gazetesinin yayýnladýðý bir araþtýrmaya göre Pakistan kökenliler arasýndaki iþsizlik oraný Hindu kökenlilerin üç katý. Saldýrýlarý gerçekleþtiren ikinci nesil Pakistanlýlarýn anne babalarýndan daha Batýlý görüþlere sahip olmalarý ise Ýngiliz basýnýn üzerinde yoðunlaþtýðý bir nokta. Gazeteler, söz konusu 4 kiþinin birçok açýdan diðer Batýlý gençlerden ayýrt edilemeyen yaþam sürdüklerine dikkat çekiliyor. ‘’Futbol ve kýzlarla ilgilenen insanlardý. Öyleyse neden intihar komandosu oldular?’’ sorusu gündeme gelirken, uzmanlar bulunu,”Bazý Güney Asyalýlar kendilerini marjinalleþmiþ hissediyorlardý. Ýngiliz veya Pakistanlý olmak gibi güçlü toplum hisslerinden mahrumdular. Ýslam artan bir þekilde bu boþluðu dolduruyor.’’ yorumlarý yapýyor.

 

 

 

Saldýrýlarýn beyini de Pakistan asýllý

 

Ýngiliz polisinin, Londra’da düzenlenen bombalý saldýrýlarýn þüphelilerinin liderinin kimliðini saptadýðýný düþündüðü bildirildi. Times gazetesinin güvenlik servislerine yakýn kaynaklara dayandýrdýðý haberinde, diðer 4 þüpheli gibi Pakistan asýllý Ýngiliz olan; ancak adý açýklanmayan bu kiþinin, Ýngiltere’ye bir ay önce deniz yoluyla giriþ yaptýðý ve saldýrýlardan bir gün önce de ülkeden ayrýldýðý belirtildi. Güvenlik servisleri kaynaklarý, bu kiþinin, ABD’deki El Kaide þebekesi militanlarýyla da temasta olduðunu düþündükleri belirtildi. BBC ise polisin Leeds’deki evinde bulunamayan Mýsýrlý bir kimya öðrencisini de aradýðýný kaydetti. Eylemcilerden üçünün kimlikleri Þehzad Tenvir (22), Muhammed Sadýk Han (30) ve Hasip Hüseyin (19) olarak tesbit edilmiþti. Dördüncü eylemcinin de Pakistan asýllý Ýngiltere vatandaþý olduðu kaydedilmiþti. 4 þüphelinin yaþadýðý Leeds kentinde bomba imalathanesi olduðundan þüphelenilen bir evde iki günden beri yapýlan aramada tehlikeli madde bulunmadý.

 

 

Haber Merkezi Zaman

 

 

15.07.2005

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...