Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

[YORUM - ROBERT FISK] Londra bombalamalarý barbarca, ya Irak’takiler?

 

Irak’taki direniþle savaþýrken, direniþin bizi vurmayacaðýný düþündüren ne acaba? Usame bin Ladin son video kasetlerinden birinde, “Bizim þehirlerimizi bombalarsanýz, biz de sizinkileri bombalayacaðýz.” demiþti.

 

 

Dedikleri gibi de yapýyorlar. Tony Blair’in, George Bush’un “teröre karþý savaþýna” ve Irak’a müdahalesine katýlmaya karar vermesinden beri Ýngiltere’nin hedef olacaðý çok aþikârdý. Dedikleri gibi uyarýlmýþtýk. G-8 zirvesi kasýtlý olarak seçildi, saldýrý günü olarak seçildi. Ve, Blair’in bize dün, “Sevdiðimiz þeylere zarar vermekte asla baþarýlý olamayacaklar.” demesinde bir fayda yok. Onlar bizim sevdiðimiz þeylere zarar vermeye çalýþmýyor. Onlar Blair’in Irak’tan, Birleþik Devletler ile müttefiklikten ve Bush’un Ortadoðu politikalarýna gösterdiði sadakatten çekilmesi için kamuoyu oluþturmaya çalýþýyor. Ýspanyollar Bush’a verdikleri desteðin bedelini ödedi -ve Ýspanya’nýn müteakiben Irak’tan çekilmesi Madrid bombalamalarýyla bu hedefleri amacýna ulaþtý. Bali’de de Avustralyalýlar acý çekti. Tony Blair’in dünkü bombalamalarý “barbarca” olarak nitelemesi kolay -elbette öyleler- ancak 2003 yýlýnda Ýngiliz-Amerikan iþgali altýnda Irak’ta öldürülen sivillere, misket bombalarýyla paramparça olmuþ çocuklara, Amerikan kontrol noktalarýnda öldürülen sayýsýz masum insanlara ne demeli? Onlar öldüðünde, bu “savaþ zayiatý”; “biz” öldüðümüzde “barbarca terörizm”.

 

Irak’ta direniþçilere karþý savaþýrken, onlarýn bizi vurmayacaðýný düþündüren nedir acaba? Bir þey kesin: Eðer Tony Blair gerçekten Irak’ta “teröre karþý savaþýn” Ýngiltere’yi daha etkin koruyacaðýna inanýyorsa, -buraya gelmelerine olanak saðlamak yerine onlarla orada savaþýn- Bush’un sürekli savunduðu gibi bu argüman artýk geçerli deðil. Dünyanýn Ýngiltere’ye odaklandýðý sýrada bombalamalarýn G-8 zirvesiyle ayný zamana gelmesi çok dahiyane bir þey deðil. Bush ile Blair’in el sýkýþacaðý merkeze yakýn bir yerde 30’dan fazla kiþinin bombalarla katledilmesi çok sürpriz deðil. G-8 zirvesi bombacýlara hazýrlanmalarý için gerekli tüm zamaný verdi. Dün gördüðümüz türde koordine edilmiþ bir sistemle bombalý saldýrýlarýn planlanmasý aylarca almýþ olmalý -güvenli evler seçmek, patlayýcýlarý hazýrlamak, hedefleri belirlemek, güvenliði saðlamak, bombacýlarý seçmek, zaman, dakika, iletiþimi planlamak (uzaktan yönlendirilen mobil telefonlar). Koordinasyonlu ve kompleks planlama-ve masum yaþamlara yönelik ayrým yapmayan saldýrý-el Kaide’nin stilini yansýtýyor. Ve þu gerçeði ifade edelim ki, G-8’in baþlangýcý, böylesine önemli, böylesine kanlý bir gün, güvenlik servislerimizin baþarýsýzlýðýný ortaya koydu. Irak’ta kitle imha silahý yokken var olduðunu iddia eden ayný istihbarat “uzmanlarý” ne yazýk ki plan aþamasý aylarca süren ve Londralýlarý öldüren bu hain planý ortaya çýkarmada baþarýsýz oldu.

 

Trenler, uçaklar, otobüsler, araçlar, metrolar... Ulaþým, el-Kaide’nin karanlýk sanat bilimi olmuþ görünüyor. Hiç kimse her gün seyahat eden 3 milyon Londralýlarý arayamaz. Kimse her turisti durduramaz. Bazýlarý Eurostar’ýn el-Kaide’nin hedefi olacaðýný düþündü- emin olun bunu düþünmüþlerdir ancak ortak otobüsler ve metrolar varken neden baþka hedefe yönelsinler ki? Ve gelelim, bu kâbusu uzun zamandýr bekleyen Ýngiltere’nin Müslümanlarýna. Þimdi her bir Müslüman “olaðan þüpheli”, kahverengi gözlü her kadýn ya da erkek, sakallý erkek, baþörtülü kadýn, tesbihli genç ve ýrkçý muameleye maruz kaldýðýný söyleyen genç kýz. 11 Eylül yaþandýðýnda ABD hava sahasýný kapattýðý için uçaðým Ýrlanda’ya geri dönmüþtü. Ben ve uçak personeli herhangi þüpheli bir yolcu bulmak için nasýl da uçak kabinlerinde gezmiþtik ve ben bir düzine þüpheli bulmuþtum, elbette kahverengi gözlü, uzun tesbihli tamamen masum insanlardý. Ve emin olun, birkaç saniye içinde dostane, liberal ve hoþ Robert, Usame bin Ladin’e bir anti Arap ýrkçýsýna dönüþtü. Ýngiliz Müslümanlarýný Müslüman olmayan Ýngilizlerden bölmek (Hýristiyanlar diye isimlendirmeyelim) ýrkçýlýðý cesaretlendirecektir. Ancak sorun burada. Ýngiltere’nin düþmanlarýnýn “sevdiðimiz þeyleri” yok etmesini engelliyormuþ gibi yapmak ýrkçýlýðý teþvik eder. ABD baþkanlýk seçimlerinden önce bin Ladin sormuþtu: Neden Ýsveç’e saldýrmýyoruz? Þanslý Ýsveç; ne bir Usame bin Ladin’i var ne de bir Tony Blair’i. (The Independent - 8 Temmuz 2005)

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...