Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Risale-i Nur Nedir?

 

Risale-i Nur hususiyetle Kuran'ýn bu zamana bakan ayetlerinin hakiki bir tefsiridir.

 

Tefsir iki kýsýmdýr;

 

Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kuran'ýn ibaresini ve kelime ve cümlelerinin mânalarýný beyan, izah ve isbat ederler.

 

Ýkinci kýsým tefsir ise: Kur'ânýn imanî olan hakikatlarýný kuvvetli hüccetlerle beyan, isbat ve izah etmektir.

Bu kýsmýn çok ehemmiyeti var.

 

Zâhir malûm tefsirler, bu kýsmý bazan mücmel(=Kisa olarak) bir tarzda dercediyorlar; fakat Risale-i Nur, doðrudan doðruya bu ikinci kýsmý esas tutmuþ, emsalsiz bir tarzda muannîd feylesoflarý da susturan bir mânevî tefsirdir.

 

Risale-i Nur'da sözle ifade edilemeyecek manevi özellikler mevcuttur. Tüm bu vasýflar Kuran'ýn feyzinden geçmiþtir.

 

Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'un kendisine ait olmadýðýný; Kuran'ýn malý olduðunu defalarca ifade etmiþtir.

 

Bunu bizzat görmek için Risale-i Nur'u birkaç ay samimi bir niyetle okumak yeterlidir. Böyle bir okuma dönemi sonunda insanýn bakýþ açýsýnda birçok deðiþiklikler olacaktýr. Bu durum tüm Risale-i Nur okuyan insanlarýn yaþadýðý bir haldir.

 

Risale-i Nur, okuyan kiþinin imanýný inkýþaf ettirir (geliþtirir).

 

Ýman ise dinin temelidir. Çaðýmýzda imanlarýn sarsýlmaya çalýþýldýðý düþünülecek olursa, temeli sarsýlan bir binanýn odalarýný tezyin ve tertib etmekten çok temelinin saðlamlaþtýrýlmasýnýn önemi daha iyi anlaþýlýr. Dinimizde sahih olan iman iki þubedir;

 

Birincisi: Taklidi imandýr. Atadan babadan gördüðü þekliyle imaný devam ettirmektir. Bu þekildeki bir iman zayýftýr ve her an þübheye düþme tehlikesi vardýr.

 

Ýkincisi: Tahkiki imandýr. Bizzat kendisi imanýn rükunlarýný araþtýrarak deliller neticesi olarak elde ettiði imandýr. Böyle bir iman kuvvetlidir. Bu imanýnda üç mertebesi vardýr;

 

Birincisi; Ýlmel yakîndir. (kuvvetli delillerle ilmen, yakînen inanmaktýr.)

 

Ýkincisi; Aynel yakîndir. Görerek inanmaktýr

 

Üçüncüsü; Hakkal yakîn bizzat yaþayarak (tadarak) inanmaktýr.

 

Bunu bir misalle anlatacak olursak uzakta yanan bir ateþi bize ilmen anlattýklarýnda delillerle edindiðimiz yakîni inanca ilmel yakîn, dumaný ve ateþi görerek elde ettiðimiz yakîne aynel yakîn, o ateþin yanýna gidip elimizi yaktýðý zaman elde ettiðimiz yakîne de hakkal yakîn diyoruz.

Bu açýdan bakýldýðýnda Risale-i Nur'un iþlevi þudur:

 

-Ýmaný olmayana iman kazandýrmak;

-Ýmaný olana imanýný kuvvetlendirmek (tahkiki iman haline getirmek);

-Ýmaný kuvvetli olanýn ise yakînini artýrmak.

 

Yakînî kuvvetli olaný da marifetullah kademelerinde ilerletmektir.

Bu herbiri tüm insanlar ve müslümanlar için çok önemlidir. Çünkü dinde herþey imanýn kuvvetiyle iliþkilidir. Bir insanýn Ýslamî yaþantýsý yoksa bunun altýnda yatan sebep; imanýn zayýflýðý ve yakînin olmamasýdýr. Yoksa görür gibi iman eden bir insanýn Ýslamý yaþamamasý düþünülemez. Öyleyse Ýslamý yaþamak adýna en önce yapýlacak iþ; kiþinin imani konuda kendisini yetiþtirmesi ve imanýný inkýþaf ettirmesidir.

(Internetten)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...