Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Dedeler Aleviliði tanýmladý: Alevilik Ýslam’dýr

 

Alevi dedeleri, Aleviliði tanýmlamak için toplantý düzenledi. Ortaya çýkan tanýmda; “Alevilik Ýslam’dýr” denildi. Alevilik, dede ve babalarýn ittifakýyla ilk kez tanýmlanýyor. Hollanda’da, tek gündem maddesi ‘Aleviliðin tanýmý’ olan ve dedelerin katýldýðý 1. Avrupa Dedeler Kurultayý’nda ilk kez Aleviliðin tanýmý yapýldý.

 

Nijmegen kentinde Hollanda Alevi Dedeler Divaný Vakfý tarafýndan düzenlenen toplantýya Türkiye, Bulgaristan, Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya, Ýsviçre gibi ülkelerden 100 civarýnda dede, baba ve anabacý katýldý. Ýki gün süren oturumlarda tek gündem maddesi vardý: Aleviliðin tanýmý. Üç ayrý oturumda Alevilik inancýnýn nasýl tarif edileceði konusu tartýþýldý. Sonuçta dede, baba ve anabacýlarýn ortak kararý ile açýklanan 1. Avrupa Dedeler Kurultayý’nýn sonuç bildirisinde Alevilik þöyle tanýmlandý: “Alevilik, Ýslam’dýr. Hak-Muhammet-Ali yolunun Kýrklar Meclisi’nde olgunlaþtýðý ve Oniki Ýmamlar’la devam eden; Ýmam Cafer-i Sadýk’ýn akýl ölçüsünü rehber olarak alan, Horasan erenlerinin himmetleriyle Anadolu’ya gelen Hazret-i Pîr’le ve ulu ozanlarýmýzýn nefesleriyle hayat bulan inancýn adýdýr”. “Ýnancýmýzýn uygulandýðý mekan cemevidir” denilen iki maddelik bildirinin ikinci maddesi ise; “Alevilik inancý, hayatýn amacýný insanýn ham ervahlýktan çýkarak, insan-ý kamil olup özüne dönmek olarak tanýmlar. Bunun için de mürþid, pîr ve rehber huzurunda ikrar verilerek dört kapý kýrk makam aþamasýndan geçilir” þeklinde ortaya çýktý. Toplantýnýn ve ortaya çýkan tanýmýn önemi, son yýllarda çeþitli gruplar tarafýndan Aleviliðin daha ziyade siyasi ve ideolojik amaçlar doðrultusunda birçok tanýmýnýn yapýlmýþ olmasýnda yatýyor. Dedeler, babalar ve anabacýlar oturumlar boyunca yaptýklarý konuþmalarýnda Aleviliðin siyasallaþtýrýlmasýna karþý çýktý. Genel tema, inancýn öne alýnarak, siyaset ve ideolojinin geri plana atýlmasý gerektiðiydi. Dedeler inancýn yaþatýlmasýnýn önemine deðinen konuþmalar yaptý. Bunlardan biri de Hollanda Alevi Dedeler Divaný Baþkaný Bülent Duran idi. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný da yapan Duran, son yýllarda Hak-Muhammet-Ali yolunun muhtevasýný boþaltma çalýþmalarýnýn yoðunlaþtýðýný belirterek; “Hazreti Ali’nin tarihsel ve inançsal kimliðinin reddedilerek baþka bir kimliðe büründürülmesi giriþimleri giderek artýyor” dedi. Duran, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Aleviliðin ibadet esaslarýný, uygulamalarýný ve mürþitlik, dedelik, taliplik, cem, musahiblik, ikrar, düþkünlük gibi kurumlarýný içeren, açýklayan Ýmam Cafer Buyruðu dahi reddediliyor. Aleviliði inanç yapan esaslar bu þekilde tek tek reddedilerek deðiþtirilmeye çalýþýlýyor. Bu bir tür asimilasyondur ve sonuçlarý çok vahim olacak bir giriþimdir”. Dedeler Kurultayý’nda, 2005 yýlý kasým veya aralýk ayýnda 1. Avrupa Dedeler Þurasý’nýn toplanmasý da kararlaþtýrýldý.

 

Ahmet Dinç / Ankara

Zaman gazetesi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...