Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

"Milletimin imanýný selâmette görürsem,

Cehennemin alevleri içinde yanmaya razýyým;

Çünkü vücûdum yanarken, gönlüm gülgülistan olur."

 

Yýllaryýlý bizi kurtaracak insanýn hasretini çekip durduk.. yaramýzý saracak, derdimize derman olacak insanýn hasretini... Hele havanýn iyiden iyiye karardýðý ve yollarýn karmaþýklaþdýðý günümüzde, O, bizim için hava oldu; ziya oldu; âb-ý hayat oldu. Vaslýna erme ümidini yitirecek hâle gelsek bile, yine O "mahbub u muntazar"ý herkese soracak ve her yerde O'nun türküsünü söyleyeceðiz.

 

Diyojen kendi toplumuna karþý en korkunç kötümserlik içinde, adam yokluðunu ilân ediyordu. Bilmem ki, bizim toplumumuz bu acý gerçeði kabul edecek kadar kendinde midir...! Biz milletçe bir þeye karþý aç ve muhtacýz: Bizi baðrýna basacak, acýlarýmýzý dindirecek ve kötü tutkulardan kurtaracak "baþyüce" insana. Aslýnda dünden bugüne, çekilen bütün ýstýraplarýn arkasýnda da, hep bu aranan insanýn bulunamayýþý vardýr. Yaþatma yolunda yaþama zevkini unutan, baþý yüce daðlar gibi dumanlý, sînesi lavlarýn kaynaþtýðý kor yýðýný, "mustarib insan"ýn bulunamayýþý...

 

Yakýn geçmiþimiz içinde, bu cinsten kaç insan gösterebilirsiniz..? Kaç insan gösterebilirsiniz ki, yaratýlýþýndaki esrarý kavramýþ? Yaratýcý'ya Halife olma inceliðine âþina bulunmaktadýr?

 

Evet, aradýðýmýz insan her þeyden evvel bir gönül eridir. Hayatýn her lahzasýnda karþýlaþtýðý muammalarý, varlýðýn her parçasýna soran ve her sorusuna sonsuzluktan cevap almaða çalýþan yüce âlemlere dilbeste hakikat eri...

 

Hýzýr arkasýna düþüp âb-ý hayat arar gibi, hakikatý arayan ve bulduðu yerde kana kana içip ölümsüzlüðe eren; sonra da içinde oluþturduðu irfan peteðinde imanýn ve sevginin dünyasýný kuran; dýþa doðru semâî, içe doðru lâhûtî, eþyâ ve tabiat içindeki esrâra bir dil, vicdan ve ruha bir tercüman, aklýn tasavvurlar dünyasýyla, iradenin teker teker fethettiði cennetlerin fâtihi hakikat eri...

 

Hakikata karþý alâkasýz kalan lâubâliler, kâinat kitabýný okuyamayan talihsizler, iç dünyalarýnýn derinliklerinden ve iradenin davasýndan habersiz yaþayan nâdanlar, hiçbir zaman hasretini çektiðimiz insanýn yerini dolduramamýþlardýr. Ne var ki, sahnedeki boþluklardan istifade ederek, halkýn karþýsýna çýkan sahte oyuncular gibi, insanýmýzýn karþýsýna, çeþitli devirlerde pek çok oyuncu çýkmýþ ve onunla eðlenmiþtir. Ama hiçbir zaman onun gönlüne taht kuramamýþ ve onun beklediði insan olma iltifatýný görememiþtir.

 

Onun, gönül vermeye teþne bulunduðu insan, ilmî temâþalârýyla, manâ cevherlerini yakalayan, melekler âlemine yükselip, özüyle bütünleþen; zerre iken güneþ, katre iken derya, parça iken bütün olmasýný bilen; þuur ve eþya ikiliðinden kurtulmuþ düþünce adamýdýr. Okuyup anlayan; irfanla özleþen, imanla yücelme sýrrýný keþfeden, ruhânî zevkleriyle cennetleri gönlüne indiren düþünce adamý...

 

Gönlünü bu yüce mefhumlarla donatmýþ beklenen insan, Hakk'ýn yanýnda halkla beraberdir. Her davranýþýnda samimiyet, her naðmesinde halka ait bir inilti vardýr.

 

Onda benliðin hislere tahakkümü; onda muvaffakiyetin gururu, zaferin narasý yoktur. O, en çok yüceldiði yerde, en fazla muvaffak olduðu zaman, en asil duygular içindedir.

 

Þahsi menfaat ve zümre çýkarlarý, hiçbir zaman onun ufkunu kirletemez. Kinler, nefretler hiçbir zaman bakýþýný bulandýramaz. Bu irfan erinin nazarýnda, sevmek, affetmek ve sevdiklerinden gelenlere sabretmek en yüce bir ideâldir.

 

Ýnsanlýða va'dettikleri saadeti kanla, irinle getirmek isteyenlere gelince, dört kitabýn da reddettiði bir yola girmiþ çocuk ruhlu sefillerdir.

 

Keþke insanýmýz, bu entelektüel cücelerin aktörlüklerini idrak edebilseydi. Belki o zaman, bu musallatlara karþý "savulun!" diyebilirdi. Ama heyhât! O henüz böyle bir varoluþun hakkýný vermekten çok uzak bulunmaktadýr.

Fethullah Gülen

Kaynak: www.tr.fgulen.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...