Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

:unglaublich: :unglaublich: :unglaublich:

 

HABERLER 13.05.2005 CUMA

 

Hurafe sýnýr tanýmýyor; ishale karþý haçlý tedavi

 

http://www.zaman.com.tr/2005/05/06/isale-hac.jpg

 

Diyarbakýr’ýn varoþ semtlerinde saðlýk hizmetlerinden uzakta yaþayan vatandaþlar, ortaçaðda hastalarýn tedavisinde düzenlenen ayinlere benzer bir yöntemle çocuklarýný tedavi etmeye çalýþýyor.

 

Yörede küçük yaþtaki çocuklar hastalandýðýnda doktora götürülmüyor. Kökeni totemciliðe dayanan inanýþa göre, doktorun iðnesi uzaydan geldiði için kötü ruhlar hasta çocuðu ele geçirip ölümüne yol açabilir. Hasta çocuklarýn doktora götürülme yerine, ilkel yöntemle tedavi edilmeye çalýþýlmasý uzmanlarý endiþelendiriyor. Dicle Üniversitesi (DÜ) Halk Saðlýðý Anabilim Dalý’nýn yaptýðý araþtýrmaya göre, inanýþýn yaygýn olduðu 450 Evler’de geçen yýl 7 çocuk hastalanmamýþ. Uzmanlar, hurafelerin (batýl uygulamalarýn) çocuk ölümlerini artýracaðýna inanýyor.

 

Diyarbakýr’da halk arasýnda ‘ay basmasý’ olarak tabir edilen ishal hastalýðýnýn tedavisi için dolunayda aile büyükleri bir araya gelerek kömür isiyle çocuðun alnýna ve göðsüne haç çiziyor. Bu þekilde çocuðun içine girdiðine inandýklarý kötü ruhlar, çocuðu ele geçirdiklerini sanýp minik bedenini terk ediyor. Gökalp ailesi hastalanan bebeklerini bu yolla tedavi etmeye çalýþan yüzlerce kiþiden biri. Aile bir hafta önce hastanan 4 yaþýndaki Sertan için ‘kötü ruh kapaný’ düzenlemeye karar vermiþ. Sertan aslýnda ishal; ama onlara göre Sertan’ýn içinde kötü bir ruh var. Ay ýþýðýnda baþlayan ayinlerde bir araya gelen aile büyükleri hazýrladýklarý muska, kömür tozu ve islerle doðaüstü güçlerle karþýlaþmayý bekliyor. Korkunun doðaüstü güçlerin etkisiyle ortaya çýktýðýna inanan halk tedavisini de doðaüstü iliþkilere dayandýrýyor. Taþ ve eritilmiþ kurþunun etkili olduðuna inanan halk arasýnda en çok raðbet gören ise korku niyetiyle sürülen kömür tozu ve isler. Anne Rahime Gökalp, “Babalarýmýzdan, dedelerimizden gördük bunu. Çizdiðimiz haçla kötü ruhlar çocuklarýmýzý kendileri gibi gayrimüslim sanýp terk ediyor.” diyor. Ay basmasýndan korunmak için çocuklar akþam saatlerinde sokaða çýkarýlmýyor, hatta bebeklerin bezleri bile dýþarýya asýlmýyor.

 

Uzmanlara göre bu tarz batýl inançlar devam ettiði sürece bölgedeki çocuk ölümlerinin önüne geçmek güç. Varoþ semtlerden olan 450 Evler’de çalýþmalarýný tamamlayan uzmanlar bölgede saðlýklý içme suyu ve kullanma suyunun bulunmamasý, çevre koþullarýnýn hijyenik olmamasý sebebiyle ishalli hastalýklarýn sýk görüldüðünü belirledi. Dicle Üniversitesi Halk Saðlýðý öðretim görevlilerinden Nuran Elmalý, “Ýshalin doðaüstü güçlerden kaynaklandýðý inancý geleneksel yöntemlerle tadaviyi gerekli kýlýyor. Bu durum çocuðun hastalýk döngüsü içine girmesine sebep oluyor ve çok daha kötü sonuçlarýn ortaya çýkmasý kaçýnýlmaz olabiliyor.” diye konuþuyor. Diyarbakýr Tanýtma ve Kültür Vakfý Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Özhal ise bölgede benzeri inanýþlarýn çok fazla olduðuna dikkat çekiyor. Özhal, bu uygulamalarýn, güneþi bereketin, ayý ise karanlýðýn ve yoksulluðun simgelediðini belirten pagan inanýþýndan kalma olduðunu söylüyor.

 

 

 

06.05.2005

Abdurrahman Akýn

Diyarbakýr

 

_______________________

Kaynak: Zaman Gazetesi, 9 Mayýs 2005

 

:unglaublich: :unglaublich: :unglaublich:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...