Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Arýlarýn beyni bilgisayardan 625 kat daha hýzlý çalýþýyor

 

Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Davut Baþaran, en geliþmiþ bilgisayarýn, saniyede 16 milyar iþlem yaparken, bir arý beyninin saniyede 10 trilyon iþlem yapabildiðini söyledi.

 

Prof. Dr. Baþaran, arýlarla ilgili teorik araþtýrmalar yaptýðýný belirtti. Arýlarla içiçe büyüdüðünü ve çok sevdiðini, bu nedenle ‘’arýlarýn gizemli dünyasýný’’ irdelediðini anlatan Baþaran, arýlarýn, çok mükemmel iþleyen bir yaþamlarý olduðunu anlattý. Erkek, iþçi ve kraliçe arý olmak üzere 3 tip arý bulunduðunu, kraliçe arýnýn 5 ile 7 yýl, erkek arýnýn en fazla 1 hafta ve iþçi arýnýn, larvadan çýktýðý andan itibaren 1 ile 6 ay arasýnda yaþadýðýný dile getiren Baþaran, kraliçe ve iþçi arýnýn 2 kromozom, erkek arýnýn yarým kromozomdan oluþtuðunu, kraliçe ve iþçi arýlarýn 2 kromozomdan oluþmasýna raðmen beslenmeden dolayý kraliçe arýnýn ömrünün daha uzun olduðunu vurguladý. Ýþçi arýnýn diþi, ancak kýsýr olduðunu; kraliçe arýnýn ise diþi, ancak kýsýr olmadýðýný ve yaþamý boyunca bir defa döllenen kraliçe arýnýn 5 ile 7 yýl boyunca yaklaþýk 400-500 bin spermi muhafaza ettiðini ifade eden Prof. Dr. Baþaran, þöyle dedi: ‘’Ýþte mucize burada. Normal þartlara eksi 196 derecede spermler muhafaza ediliyor. Ama kraliçe arý, yaklaþýk 7 yýl boyunca bu kadar spermi muhafaza edebiliyor. Yumurtadan, iþçi arý 21 gün, kraliçe 16 ve erkek arý 24 günde ergin olarak çýkýyor. Sürede de fark var. Kraliçe arý, yumurtadan çýktýktan sonra zifaf uçuþuna çýkýyor. Kraliçe arý bu uçuþa çýktýðý zaman bütün erkek arýlara göz kýrpýyor. 4 bin metre yüksekliðe kadar çýkan kraliçe arý, erkek arýlarýn gelip gelmediðini belirlemek için arada bir arkasýna bakýyor. Uçuþ sýrasýnda sadece tek bir erkek arý kalýyor. Onunla da kraliçe arý, 4 bin metre yükseklikte eksi 18 ile 20 derece arasýnda çiftleþiyor.’’ Diyarbakýr

 

 

30.04.2005

 

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...