Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Alevi dedesi Ali Çoban: Risale-i Nur, kafamýzdaki Ýslam’la ilgili soru iþaretlerini gideriyor

 

 

Alevi dedesi Ali Çoban, Bediüzzaman Said Nursi’nin yazdýðý Risale-i Nurlarýn Kur’an’ýn manasýnýn anlaþýlmasýnda önemli rol üstlendiðini söyledi. Çoban, Bediüzzaman’ýn Risale- i Nur’da Allah’ý cezalandýrýcýdan çok sevilen ve ibadet edilen bir varlýk olarak anlattýðýný dile getirdi.

 

Anadolu Alevi-Bektaþi Kültürünü Tanýtma ve Yayma Derneði Baþkaný Ali Çoban, piyasada bulunan bazý Kur’an-ý Kerim meal ve tefsirlerinde insanlarýn korkutularak cezalandýrýlmasýnýn ön planda tutulduðunu anlatarak, bu yönündeki açýklamalarýn Alevi toplumunda ters tepki oluþturduðuna dikkat çekti. Kendisinin birçok Kur’an-ý Kerim mealini ve tefsirini okuduðunu anlatan Çoban, piyasada bulunan tefsirler arasýnda Bediüzzaman Said Nursi’nin kaleme aldýðý tefsirin (Risale-i Nur Külliyatý) daha sýcak, anlaþýlýr olduðunu söyledi. Alevi dedesi Çoban, Risale-i Nur külliyatýnýn Alevi toplumunda çok benimsendiðini ve kafalardaki soru iþaretlerini giderdiðini vurguladý.

 

Çoban ayrýca, son günlerde bazý televizyon kanallarýnda Aleviler adýna birtakým açýklamalarýn yapýlmasýný üzüntü verici bir durum olarak deðerlendiriyor. Alevi dedesi Çoban þunlarý söylüyor: “Kimse bunlara bir yetki vermediði halde çýkýp konuþuyorlar. Hz. Muhammed’i, Hz. Ali’yi ve Ehl-i Beyt’i bilmeyenler ve hatta Allah inancý olmayanlar Alevi olamaz. Aleviliðin üstüne bu kadar gidildiði için kimsenin hoþuna gitmeyen nahoþ olaylar yaþanabilir. Bu tartýþmalar gençler üzerinde oynanan bir oyundur. Sünni’si, Alevi’si, Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ý, Çerkez’i kim olursa olsun sonuçta bu topraklarda yýllarca kardeþçe yaþamýþ insanlarýz. 4 kapý 40 makamý bilmeyen Alevi olamaz. Bizim baþýmýzý koyduðumuz Kur’an-ý Kerim’imiz var. Bugüne kadar hiçbir þey katýlmadan günümüze kadar gelen kitabýmýz bizim için en güzel hizmettir.”

 

Misyonerlerin Kürt ve Alevileri hedef göstererek onlarý kullandýklarý yönündeki dedikodulara katýlmadýðýný açýklayan Ali Çoban, misyonerlik faaliyetleri çerçevesinde evlere Ýncil daðýtýmýna karþý olduðunu kaydediyor. Ali Çoban, “Sanki kendi ülkelerinde hareket ediyormuþ gibi davranýp her eve girebiliyorlar. Biz Müslümanlarý Hýristiyanlaþtýrmaya çalýþýyorlar. Benim ülkemde bunlar yapýlýyor ve ses çýkarýlamýyor. Madem bunlar yapýlýyor, ben de sokak sokak ev ev dolaþýp baþýmýzý yoluna koyduðumuz Kur’an-ý Kerim daðýtmaya hazýrým. Kaldý ki gerçek Aleviler de bunlara kapýlýp aslýný kaybetmeyecektir.” dedi.

 

“Sünnilerin ibadet yeri camiler, Alevilerin ise cemevleridir.” diyen Ali Çoban, Allah ve kul arasýna kimsenin giremeyeceðini, ibadethaneler konusunda ise herkesin kendi evininin ibadethane olabileceði yönünde hadis-i þeriflere iþaret etti. Ali Çoban, Sünnilerin ibadetlerine saygý gösterildiði gibi, Alevilerin de ibadetine saygý gösterilmesini istedi.

 

 

 

23.03.2005

Murat Gezer

Elazýð/Zaman

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...