Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

3 Subat 2005 tarihli Yeni Safak

 

'Bediüzzaman filmi' çekmek kolay deðil

Film için senaryonun büyük önem taþýdýðýný belirten Yeni Asya Gazetesi sahibi Mehmet Kutlular, "Said Nursi'yi temsil etmek büyük bir

sorumluluk gerektiriyor. Eðer bu filmi yapmak kolay olsaydý, biz talebeleri olarak 40 defa çekerdik. Yönetmen Þavata'nýn Said Nursi'nin

hayatýný iyi okumasý ve öðrencilerine danýþmasý gerekir. Kimseden bilgi alýnmadan film çekilir ve istenilen sonuca ulaþýlamazsa

yönetmen büyük tenkide uðrar. Bu arada Said Nursi'yi canlandýracak oyuncunun da belli bir kapasitede olmasý gerekiyor" dedi.

 

Ýlahiyatçý Mehmet Dikmen ise Gani Þavata'nýn bu filmi çekmeden önce çok ciddi bir hazýrlýk yapmasý gerektiðini vurgulayarak "Önce

ayrýntýlý bir araþtýrma yapýlmalý, ardýndan konu iyi iþlenmeli ve verilen mesajlar yerinde olmalý. Eðer bu hususlara dikkat edilmezse

yapýlan herþey suni kaçar. Ancak böyle bir filmin hakkýyla yapýlmasý bence insanlýða hizmettir" þeklinde konuþtu.

 

Çok tenkit alabilir

 

Filmin doðru kurgulanmamasý durumunda Gani Þavata'nýn yönetmen olarak çok sayýda tenkid alabileceðini vurgulayan eðitimci-yazar

Vehbi Vakkasoðlu da þöyle konuþtu:

 

"Filmdeki eksikliklerin en aza indirilmesi için Said Nursi'nin hayatýný bilen kiþilere danýþýlmalý. Acele edilmemeli ve olaylar yerinde

incelenmeli. Örneðin, Kosova, Rusya ve Þam gibi ülkelere gidip yerinde çekimler yapýlmalý. Yönetmen eðer filme dört elle sarýlýrsa iyi

sponsorlarý da arkasýna alarak, dört dörtlük bir filmi izleyiciye sunabilir."

 

Hayatý hatasýz aktarýlmalý

 

Said Nursi'nin hayatýný filme çekme konusunda çok geç kaldýðýmýzý söyleyen Prof. Dr. Faris Kaya ise " Said Nursi dünyanýn ilgi

duyduðu bir alim. Dünyada farklý dinlere mensup kiþiler bile onun hayatýný okumuþ ve çok etkilenmiþtir. Bu önemli þahsiyetten bütün

insanlarýn istifade etmesi gerekir. Hayatýnýn eksiksiz bir þekilde filme aktarýlmasý, dünya genelinde büyük ses getirebilir. Bilim

adamlarýnýn düþtüðü duruma sanatçýlar düþmesin. Çünkü bilimadamlarý bu konuda ihmalkar davrandýlar. Belki bunu kasten, belki de

korktuklarý için yaptýlar. Yakýn gelecekte benzer filmler yapýlabilir" dedi.

 

GÜÇLÜ BÝR FÝNANS ÞART

 

Bediüzzaman'ý anlatmanýn, yaþadýðý dönem itibariyle bir anlamda meþrutiyeti anlatmak olacaðýný kaydeden yazar Yavuz Bahadýroðlu,

böyle bir film için güçlü bir senaryo, finans ve oyuncu kadrosunun þart olduðunu söyledi. Özellikle tarih danýþmanlarýyla çalýþýlmasý

gerektiðini de vurgulayan Bahadýroðlu "Çünkü yakýn tarih saklý tarihtir. Bediüzzaman karþýsýndaki gücü anlatamazsýnýz, Bediüzzaman'ý

anlatamazsýnýz. Bu film yapýlýrsa çok iyi olur ama iyi çekilemezse sadece dramatikliliðiyle kalýr. Eðer Gani Þavata yüreðini ortaya

koyup filmi çekerse, çok güzel bir sonuç ortaya çýkacaktýr" dedi.

 

 

HAMÝT ETEEVRANS-ÝSTANBUL

http://www.yenisafak.com.tr/g01.html

YENÝ ÞAFAK / 03 ÞUBAT 2005 PERÞEMBE

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...