Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

DOKUZUNCU SÖZ'Ü DÝNLEYEN ÝTALYAN, HEMEN NAMAZ KILMAYI ÖÐRENMEK ÝSTEDÝ

 

 

 

Zaman Gazetesi yazarlarýndan Abdullah Aymaz, 16 Ocak 2005 tarihinde yayýnlanan köþe yazýsýnda, Sözler isimli eserde yer alan "Dokuzuncu Söz"le baðlantýlý yaþanmýþ bir hadiseyi anlattý. Dokuzuncu Söz'ü dinleyen bir Ýtalyan'ýn namaz kýlmayý öðrenmek istemesiyle neticelenen hadise þöyle geliþti:

Almanya'da yaþayan ve Risale-i Nur'u iyi bilen vatandaþýmýz, internetten ulaþtýðý bir bilgiyle, Frankfurt'tan taksiyle Münih'e giden ve çok ucuza yanýna yol arkadaþlarý arayan Ýtalyan asýllý birisiyle yola çýktý. Yanlarýnda bir Alman yolcu da bulunuyordu.

Meslekleri birbirine yakýn olduðu için sohbete baþladýlar. Yolda namazýnýn geçmemesi için bir benzinliðe yaklaþýnca, vatandaþýmýz oraya girmelerini istedi. Bunun üzerine girdiler. Namazdan sonra yola koyuldular. Biraz sonra Alman arkadaþlarý Stuttgart'ta indi. Onun inmesinden sonra Ýtalyanla vatandaþýmýz arasýnda, namazla ilgili bir sohbet baþladý. Çünkü Ýtalyan, Ýslamiyette ibadet ve namazýn ne mânaya geldiðini sormuþtu. Arkadaþýmýz, namazla ilgili olarak Üstad Bediüzzamanýn "Dokuzuncu Söz" isimli eserini anlatmaya baþladý. Özellikle namazýn beþ vakte tahsis edilmesindeki hikmetleri ayrýntýlý olarak açýkladý.

Uzun süre yapýlan sohbetin ardýndan Ýtalyan "Bu yolculuðumuz bir tesadüf deðil. Senin benzinliðe girip namaz kýlman bir tesadüf deðil. Yoksa bu güzel sohbetimiz olamazdý" dedi.

Bu sohbetin ardýndan bir buçuk ay geçmiþ; vatandaþýmýz belki de bu hadiseyi unutmuþtu. Ancak çalan telefonunu açtýðýnda hem bu hadiseyi hatýrlamýþ, hem de kendisini þaþkýna çevirecek bir istekle karþýlaþmýþtý. Çünkü Ýtalyan arkadaþý "Bu namaz ibadeti çok hoþuma gitti! Yanlýþ anlama, hemen Müslüman olacak deðilim; ama namaz kýlmayý nasýl öðrenebilirim? Bana yardýmcý olur musun?" diyerek yardým talebinde bulunuyordu.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...