Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Prof. McGrath: Ateizmin geleceði yok

 

Oxford Üniversitesi öðretim görevlisi Prof. Dr. Alister McGrath, ateizmin geleceðinin olmadýðýný söyledi. Ýngiltere Kilisesi gazetesine konuþan McGrath, günümüzde ateizme sadece yaþlý neslin itibar ettiðini, genç neslin ise maneviyatla ilgili konulara daha açýk olduðunu dile getirdi.

 

McGrath, bir zamanlar ateizm yoluyla yaratýcýnýn insan hayatýndan çýkarýlmasýnýn cesur, zekice ve iddialý göründüðünü, ancak postmodern çaðda böyle bir yaklaþýmýn "kör, kabul edilemez ve hoþgörüsüz" olarak algýlandýðýný belirtti. Bilimin de gittikçe artan bir þekilde ateizmi sorguladýðýna dikkat çeken ilahiyatçý profesör, sadece 2001 yýlýnda inanç ve saðlýk arasýndaki baðý ortaya koymak için 100 adet araþtýrma gerçekleþtirildiðini kaydetti. Bu araþtýrmalardan 79'unun dindarlýkla saðlýklý olmak arasýnda olumlu bir iliþki olduðunun ortaya konduðunun altýný çizen McGrath, dünya tarihinin de ateizmin artýk gerilerde kaldýðýný ortaya koyduðunu vurguladý. 19. yüzyýlda yaþayan ateizm taraftarlarýnýn dini bir baský aracý, iktidarýn suiistimal edilmesi ve hoþgörüsüzlük olarak gördüðünü, ancak ateizmin Sovyetler Birliði'nde iktidara gelmesi ile bu ideolojinin kendisinin ne kadar baskýcý olduðunu ortaya koyduðunu dile getirdi. McGrath'in açýklamalarýný ABD'de görev yapan din istatistikçileri de teyit ediyor. Dini konularda istatistiksel çalýþmalar yapan bilim adamlarý insanlýðýn giderek dindarlaþtýðýný söylüyor. Buna göre büyük dinlere mensup insanlarýn sayýsý dünya nüfusuna oranla daha hýzlý artýyor. Esat Semiz, Frankfurt

 

 

03.02.2005

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...