Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

BÜYÜK Þerif Mardin Usta’nýn ‘Türkiye Bilimler

Akademisi’ne (TÜBA) üyeliði iki kez üstüste reddedilmiþ.

 

Nedenini de, Büyük Said-i Nursi hakkýnda yaptýðý sosyolojik

çalýþtýrma oluþturmuþ.

 

Bu ne ‘kü-çük-lük-tür ve Allah’ým, sen hepimize sabýr ihsan

eyle!

 

* * *

 

TÜYLERÝMÝ ürperten dehþet haberi Sefa Kaplan’ýn imzasýyla ‘Hürriyet’te okuyunca

aklýma ilk gelen þey, Antoine de Saint Exupery’nin ‘Küçük Prens’ romaný oldu.

 

Evrensel kitaba göz atmýþ olanlar hatýrlayacaktýr, roman kahramanýnýn gökyüzünde yaþadýðý

minnacýk astroidi ilk kez, baþý fesli ve beli kuþaklý bir Türk kozmograf keþfeder.

 

Ama küstah Batýlý astronomlar böylesine giyinmiþ bir adamý takmaz ve de inanmazlar.

Cumhuriyetin ‘kýyafet devrimi’ (!) gerçekleþtikten sonra ayný Türk kozmograf teorisini

kostüm kravatla sunduðunda ise bu defa meslektaþlarý tarafýndan baþ tacý edilir.

 

Antoine Saint Exupery’nin kýssadan hisse yorumunu size býrakýyorum.

 

* * *

 

SÝZE býrakýyorum ama, aslýnda Fransýz yazarýn yere vurduðu ‘Batýcý zihniyet’,

TÜBA’nýn Mardin’e uyguladýðý ‘yerli zihniyet’ yanýnda zemzem suyuyla yýkanmýþ

kalýyor.

 

Zira, yukarýdaki kurgusal olayda, burnu büyük Batý için ‘öteki’ imajý devreye giriyor.

 

Üstelik de, en azýndan o tarihte fiili bir ‘hükümránlýk ideolojisi’ yaþanmaktadýr.

 

Oysa, Büyük Þerif Mardin kim?

 

Tabii ki öz be öz ‘ben’!

 

Ayný þekilde, Büyük Said-i Nursi de yine öz be öz ‘ben’!

 

Pekii, nesnel düþünce sistematiðini tanýmlayan ‘bilim’ ve Eflátun’un onu öðrettiði

‘akademi’ gibi iki kutsal kavramý kullanan ‘Türkiye Bilimler Akademisi’ kim?

 

Cevabý hiç tereddütsüz verelim, hem o ‘bilim’e, hem o ‘akademi’ye, hem de ülke

sathýnda yaþasa bile Türkiye toplumuna sonsuz defa ‘ya-ban-cý’ küçük bir ‘öteki’!

 

* * *

 

ZATEN çok merak ediyorum, dünyanýn en dev sosyologlarý arasýnda yer alan Büyük

Þerif Mardin Usta’nýn yanýna ancak destur ve salavatla girmesi gereken o ‘TÜBA’

üyelerinden acaba kaç tanesi, zahmet edip de Büyük Said-i Nursi’yi öðrenmeye

çalýþmýþtýr?

 

Cilt cilt ‘Risale-i Nur’ külliyatýný geçtim, 20. Yüzyýl Ýslam mütefekkirinin armut piþ, aðzýma

þeklinde özetlenmiþ vülgarizasyon broþürlerine bile þöyle bir göz ataný var mýdýr?

 

Cefakár düþünürün, Max Weber’in protestanlýkta saptadýðý modern pozitivizme açýlým;

seküler devletle dini uzlaþma; tutumlu merkantil giriþimcilik ve ahlaki misyon ruhiyatý gibi

öðeleri geleneksel Ýslam pratiðine þýrýnga eden bir ‘reformcu’ olduðunu bilen çýkar mý?

 

Ve, saygýn cemaatler vasýtasýyla milyonlarca fikri müridi bulunan bir Türkiye’de, Büyük

Said-i Nursi’nin Büyük Þerif Mardin Usta tarafýndan incelenmemesi durumunda, o

Türkiye toplumunun ‘bi-lim-sel’ olarak bilinemeyeceðini düþünen parmak kaldýrýr mý?

 

Ama tabii siz ‘bilimsel’i duyunca ‘mürteci nurcular’; ‘akademi’yi iþitince de ‘yaþasýn

laikçilik’ diye baðýrýyorsanýz, eh, ‘Nursi’yi inceleyip þeriatçýlýðý akladý’ diyerek Þerif

Mardin’i ismi, rumuzu ve sýfatý kendinden menkûl kurumunuza üye kaydetmezsiniz.

 

Ýláhi ‘TÜBA’, ‘bilim’ine (!) de, ‘akademya’na (!) da kitakse!

 

* * *

 

KAÇ yazar? Böyle bir ‘bilim’i (!) ve böyle bir ‘akademi’yi (!) kim takar?

 

Fare daða küsmüþ misali, ‘TÜBA’ haným ve beyleri Þerif Mardin’i reddetmiþmiþ...

 

Ne Mardin Usta, ne de hálá aforoz edilen Said-i Nursi ‘büyüklük’ yitirmediler.

 

Tam tersine, daha daha yüceldiler!

 

Sonsuz ‘küçülmüþ’ olan o gariban ‘öteki’yi ise ‘Küçük Prens’ten öðrenin!

 

 

 

Hadi ULUENGÝN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...