Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Eski ateist Prof. Antony Flew artýk inanýyor: Sebep olduðum büyük zararý telafi etmeye çalýþacaðým

 

Dünyanýn en tanýnmýþ ateistlerinden (tanrý tanýmaz) biri olan Ýngiliz Profesör Antony Flew, “Araþtýrmalar gösteriyor ki, hayatýn varoluþunun ardýnda yüce bir varlýk bulunuyor.” diyerek Tanrý’ya inanmaya baþladýðýný açýkladý.

 

Reading Üniversitesi’nden emekli olan felsefe profesörü Antony Flew 50 yýldýr savunduðu fikirleri býrakarak Allah’a inandýðýný açýkladý. 81 yaþýndaki Flew gerekçesini ise þöyle açýkladý: “Hayatýn var olmasý için gereken ve içinde inanýlmaz bir karmaþýk düzen barýndýran DNA araþtýrmalarý, hayatýn var olmasýnýn ardýnda zeki bir varlýðýn bulunduðunu gösteriyor.” 1950’de yazdýðý “Teoloji ve Aldatmaca” adlý makalesi birçok dilde 40 baský yapan Flew’in Tanrý’ya dönüþü, þu ana kadar onun fikirlerinden etkilenen ateist çevrelerde de büyük tepki uyandýrdý. Londra’daki University College’ýn biyoloji profesörlerinden Lewis Wolpert, “Sadece bir filozof bu kadar budala olabilir. Gerçek þu ki Tanrý’nýn varlýðýný kanýtlayacak bilimsel bir veri yok.” diyerek tepkisini dile getirdi. Babasý rahip olmasýna raðmen 15 yaþýndan beri kendini ateist olarak tanýmlayan Antony Flew, “Ýnsanlarýn benim önceki fikirlerimden etkilendiðini düþünecek olursak, sebep olduðum bu büyük zararý telafi etmeye çalýþacaðým.” diyerek özür diledi.

 

Dünya çapýnda yanký uyandýran açýklamasýnda Flew, yeni bilimsel keþiflerin, evrenin yaratýlýþýnýn arkasýnda ilahi bir varlýðýn bulunabileceðini gösterdiðini söylerken, Darwin’in Evrim Teorisi’nin kendisini tatmin etmediðini de belirtti. Ýlk canlýnýn cansýz bir maddeden türemiþ olabileceðine inanmadýðýný ifade eden profesör, bununla birlikte, bir Hýristiyan olmadýðýný söyledi.

 

Tanrý’nýn varlýðýnýn ispatýnýn ya da yalanlanmasýnýn imkansýz olduðuna inandýðý için kendini “olumsuz ateist” olarak tanýmlayan Flew, Oxford, Aberdeen ve Keele üniversitelerinde de eðitim vermiþti. Profesör, halen 23 kitabýndan biri olan “Tanrý ve Felsefe” adlý çalýþmasýnýn giriþ bölümünü, yeni edindiði fikirlere göre deðiþtirmekle uðraþýyor.

 

 

14.12.2004

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...