Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Eintein’ýn Görecelik Teorisi Doðrulandý

23 10 2004, 09:45

Nasa'nýn 600 milyon dolarlýk yatýrýmý sonuç verdi.

Albert Einstein 1918 yýlýnda ortaya attýðý en meþhur teorilerinden biri olan Görecelik Teorisi’nde, Dünya gibi büyük cisimlerin kendi eksenleri etrafýnda dönerken zaman ve uzayý büktüklerini öne sürmüþtü. Nasa ve Stanford Üniversitesi fizikçileri tarafýndan 1960 lý yýllarda tasarlanan bu proje teknik ve parasal yetersizlikten dolayý bu senenin nisan ayýna kadar ertelenmiþti.

NASA yetkilisi Erricos Pavlis, bu teoremin sýnanmasý yönünde yapýlan ölçümlerin önermeyi kanýtlar nitelikte olduðunu vurguladý. “Eðer Dünya, etrafýndaki uzay-zamaný eðiyorsa, yakýnlardaki uydularýn yörüngesi deðiþmeli” diye konuþan Pavlis, bu düþünceden hareketle LAGEOS 1 ve LAGEOS 2 uydularýnýn yörüngelerindeki sapmayý lazer ýþýný kullanarak ölçmeyi baþardýklarýný belirtti.

Pavlis, “Her iki uydunun yörüngesinde de Dünya’nýn dönüþ yönünde yýlda iki metrelik bir sapma belirledik. Ölçümlerimiz, genel Görecelik Teorisi’nden hareketle daha önce yapýlan hesaplara yüzde 99 uydu” dedi.

Detaylý bilgi için

http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99996552

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...