Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yusuf Ýslâm’a ‘Nobellerin Nobeli’

 

Yýllar önce Müslüman olarak Yusuf Ýslam adýný alan Ýngiliz müzisyeni Cat Stevens, Roma’da ‘’Nobeller Nobeli’’ olarak nitelendirilen barýþ ödülüyle taltif edildi.

Ýslam, Nobel ödülü kazanmýþ þahsiyetleri bir araya getiren toplantýda, ödülünü eski Sovyet lideri Mihail Gorbaçov’un elinden aldý.

Beþincisi düzenlenen Nobel sahipleri toplantýsý, cuma sona erecek. Gorbaçov, resmi adýyla ‘’Barýþ adamý ödülü’’nü Ýslam’a takdim ederken, aralarýnda Þimon Peres, Lech Walesa, Rigoberta Menchu gibi isimlerin bulunduðu Nobel barýþ ödülü sahiplerine çaðrýda bulundu ve onlardan, dünyada barýþ sürecini güçlendirip kolaylaþtýrabilecek giriþimlerde bulunmalarýný istedi.

 

Mihail Gorbaçov, ‘’Böylece barýþýn hüküm süreceði bir dünya için sözleþme hazýrlayabilir, bunu gelecek toplantýmýzda bütün dünya halklarýna sunabiliriz’’ dedi.

 

‘’Barýþý ve halklar arasýnda uzlaþmayý yücelten ve terörizmi kýnayan’’ çabalarý dolayýsýyla ödüle layýk görüldüðü açýklanan Yusuf Ýslam da ödülünü aldýktan sonra konuþurken, ‘’müziðin; hem tabularý yýkmak gerektiðini göstererek, hem de gençlere umut ve zafiyetlerini dile getirme fýrsatý vererek toplumun geliþmesine katkýda bulunduðunu’’ söyledi. (aa)

 

/ ROMA

 

11.11.20

 

Kaynak: www.risale-inur.org

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...