Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru : Kur’an-ý Kerime göre, münafýklarýn özellikleri nelerdir?

 

Cevap:

 

Kur’an-ý Kerimde münafýklarýn sýfatlarý þöyle zikredilmektedir:

 

1-Münafýk kalben hastadýr. "onlarýn kalplerinde bir hastalýk vardýr" (Bakara suresi,10).

2-Münafýk, yalancýdýr. " Yalan söylemeleri sebebiyle, onlar için elim bir azab vardýr" (Bakara suresi, 10)

3-Münafýk, bozguncudur, iþi gücü fesat çýkarmaktýr. "Onlara, ‘yeryüzünde fesat çýkarmayýn’ denildiðinde, ‘biz ancak ýslahçýlarýz’ derler. Dikkat edin, onlar bozguncularýn ta kendileridir. Lakin farkýnda deðillerdir." (Bakara suresi, 11-12)

4-Münafýk, seviyesizdir. Kendi seviyesizliðinden, ehl-i imaný seviyesiz kiþiler olarak deðerlendirir. "Onlara, ‘insanlarýn iman ettiði gibi siz de iman edin’ denildiðinde, ‘biz seviyesiz insanlar gibi mi inanacaðýz’ derler. Doðrusu, seviyesiz olanlar kendileridir. Lakin bilmezler." (Bakara suresi, 13)

5-Münafýk, iki yüzlüdür. Kendisinde þahsiyet zaafý vardýr. "Ýman edenlerle karþýlaþtýklarýnda, ‘biz iman ettik’ derler. Þeytanlarýyla yalnýz kaldýklarýnda ‘biz sizinleyiz, biz ancak (onlarla) alay etmekteyiz’ derler." (Bakara suresi, 14)

6-Münafýk, alaycýdýr. Ehl-i imanlaalay etmek, dinin mukaddes deðerleriyle eðlenmek, bozulmuþ ruhlarýna büyük bir lezzet verir.

7-Münafýk, hidayeti verip dalaleti, cenneti verip cehennemi satýn alan bir nasipsizdir. "Ýþte onlar, hidayete karþýlýk dalaleti satýn almýþlardýr. Onlarýn ticareti kar etmemiþ, doðru yolu da bulamamýþlardýr." (Bakara suresi,16)

8-Münafýk, manen saðýr, dilsiz ve kördür. Gerçekleri duyamaz, söyleyemez, göremez. "Onlar saðýrdýrlar, dilsizdirler, kördürler..." (Bakara suresi, 18)

9-Münafýk, korkaktýr. Her an enselenme telaþýyla iþine devam eden hýrsýz gibidir. "Onlar, her gürültüyü aleyhlerine zannederler." (Münafýkun suresi, 4) "Hain, korkak olur" kaidesince, her an sýrlarý acýða çýkacak endiþesiyle korku ve kuþku içindedirler. (1)

10- Münafýk, yalan yere yeminden kaçýnmaz. "Münafýklar sana geldiðinde ‘þehadet ederiz ki, sen Allah'ýn Resulüsün’ dediler... Yeminlerini bir kalkan edindiler" (Münafikun suresi, 1-2)

11-Münafýk, çoðu kere tahsilli bir insandýr. Söz söylemesini iyi becerir. "Onlarý gördüðünde, kalýplarý hoþuna gider. Konuþsalar, sözlerine kulak verirsin. Sanki onlar, dayanmýþ kerestelerdir." (Münafikun suresi, 4) Oturduklarý yerde dayanmýþ ahþap keresteler gibi, dýþlarý düzgün, endamlarý süzgün, hareketsizce oturur, kurulurlar. Lakin içleri boþ kuru tahtalara benzerler, öyle ruhsuzdurlar. (2)

12-Münafýk, zora hiç gelemez. Bu noktada savaþlar, iyi bir ayýraçtýr. Hz. Peygamber devrindeki Uhud, Hendek Savaþlarý, Tebük Seferi, bunun canlý örnekleriyle doludur.

Kaynaklar:

1-Yazýr, VII, 5001-5002

2-Yazýr, VII, 5001-5002

 

 

 

 

 

Þadi Eren (Doç Dr.)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...