Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ATEÝSTLERLE TARTIÞMAYA GÝREN ARKADAÞLARA

 

"Ateistlerin veya Ýslam hakkýnda öne yargýsý olan ve müslüman olduðunu söyleyen kimselerin karþýsýna çýkan din savunucusu veya tebliðcisi arkadaþlara tavsiyeler.

 

*Lütfen dini asgari ölçülerde bilmiyor ve tanýmýyorsanýz onlarýn karþýsýna çýkmayýn.

 

*Sizin yenilginiz onlar tarafýndan sizi yenmekten öte dini yenmek olarak algýlanýyor ve öyle kullanýlýyor ve kabul ediliyor.

 

*Ýslami birikimlerini yetersizlik noktasýndan, yetme noktasýna çýkaramayanlar, Karþý tarafça dinin yetmezliðine propaganda aracý olacaklardýr. Onlardaki yetersizlik, Ýslam adýna negatif yönde kullanýlacaktýr.

 

*Ýslam’ý savunma veya temsil amacýyla yola çýkýp, onun muhaliflerine maskara olma, yetmezliklerinden dolayý Ýslam aleyhinde kullanýlma bir müslümanýn yaþarken düþeceði en acý durumdur.

 

*Yeterlilik belgesi nasýl alacaksýnýz. Bunun en asgari seviyesi, Kuran ve Sünneti en az usul yönünden kavramak, dinin mantýðýný anlamak.

*Ne demek dinin mantýðýný anlamak, mesela: domuz eti neden haram diye sorulan bir soruya, o hayvan kendi pisliðini yer, týbben þöyle zararlýdýr, insan tabiatýný deðiþtirir, o diþisini kýskanmaz gibi yaklaþýmlar, dinin mantýðýný anlama-ma-dan kaynaklanan bir usul hatasýdýr.

 

*Bir baþka örnek, konularý izahta hikmetten baþlamak. Böyle bir baþlangýç yanlýþtýr. Hikmet görecelidir, izafidir biri için varken biri için yoktur, her zaman her durumda olmayabilir. Böyle bir þeyi dini emirleri izahta 1. Derece kullanmak dini tanýmamaktýr. Hikmetler bir þeyin tercihinde esas olmaktan öte, esas olan tercihe teþvik için kullanýlmalýdýr. Esasý "illetler" belirler.

 

*Hikmet kullanýlmalý, evet kabul, ama illetten sonra kullanýlmalý, olayýn ilahi mantýk içinde izahýndan sonra, konuyu beþer mantýðýna izahta kullanýlmalý, Kuran’ýn yaklaþýmý bu. Yanlýþ yaklaþýmlar yanlýþ sonuçlar verir.

 

*Mantýðýný matematiði anlamada kullanýr gibi dini anlamada kullananlar, dini anlayamazlar ve anlatamazlar.

 

Þimdilik bu kadar. Belki biraz ukalalýk oldu ama maskaralarýn çok olduðu bir yerde bu kadarcýk kusura bakýlmaz herhalde."

 

Evet bunlarý yazmýþtým, öfkesini nefretini, kinini, gayzýný "din" diye anlatanlara.

 

Bu konu beni çok üzüyor. Dine saldýranlarý görünce ne kadar üzülüyor ve kendimi seviyeli bir tepki gösterme ihtiyacý içinde görüyorsam, saldýrýlara, saldýranýn kullandýðý yöntemi kullanarak cevap verenleri de görünce, ayný tepkiyi verme ihtiyacýný hissediyorum.

 

Geçenlerde Türkiye’de bir partiyle yakýn iliþkileri olduðunu gizlemeyen bir gurubun açmýþ olduðu bir camiye gittim (Hollanda). Vaaz eden kiþi þunlarý yüzlerce insana söylüyordu. " Demokrasi küfür düzenidir. Ýnsanlarýn koyduðu kanunlarla, Allah’ýn kullarý yönetilemez… Laiklik dinsizliktir vs" Bunlarý dinlerken onlarýn gönül iliþkisinde olduklarý partinin Türkiye’deki temsilcileri aklýma geldi. Onlarýn 28 þubat kararlarýndan sonra kullandýklarý üslubu düþündüm ve üzüldüm.

 

Burada benim dikkat çekmek istediðim husus vaaz eden kiþinin ne konuþtuðu deðil, burada asýl önemli olan bir usül hatasý. Ýçinde bulunduðunu destek verdiðini gizlemediði bir organizenin içinde, bir orkestra uyumu yoktu. Farklý sesler, ayný konuda farklý yaklaþýmlar, karþý tarafýn onlara "samimiyetsizler", "içleri baþka dýþlarý baþka deme" kapýsýný açýyordu. Tabi bunun sonucu olarak temsil ettiklerini söyleyip temsil edemedikleri deðerler yara alýyordu.

 

Ýnsan ailesini, köyünü veya ülkesini temsil için gittiði yerlerde, temsil ettiði deðerlerin aðýrlýðý ona þahsi sorumluluklarýnýn ötesinde sorumluluklar yükler.

Dinin temsili yukarýdaki temsilciliklerden daha öte bir temsil hassasiyeti ister. Allah’ý tanýmayanlara Allah’ý anlatýyorsunuz, Peygamber bilmeyenlere O böyledir,

 

Kuran’dan habersizlere O hayatýn her noktasýný ab-ý hayatla besleyen bir damardýr kaynaktýr diyorsunuz. Artýk bu makamda siz, siz deðilsiniz, siz artýk temsil ettiðiniz deðerlerin hamurunda yoðrulmuþ ve þekillenmiþ bir temsilcisiniz. Temsil ettiðiniz deðerleri tanýmayanlarýn önünde tanýtmaya götüren bir rehbersiniz.Lütfen bu ciddiyet ve hassasiyette olalým ve bir büyüðün þu sözünü hiç unutmayalým.

 

“Her asýrda Peygamberlerle temsil edilen bir davada amatörce davranýþlara ve davrananlara yer yok"

 

…Evet bir usül/tarz/yöntem belirlememiz gerekiyor. Böyle bir tarzý belirlerken Hz Muhammed’in (s) gül bahçesinde yeþermiþ/yetiþmiþ yaþayan ve yaþamýþ þahsiyetlerden istifade edilebileceðini söylüyorum.

 

Bir isim ver derseniz, sýfatlarla ortaya çýkardýðým örnekleri bir þahsýn isim vererek kiþiselleþtirmeyi web sayfamýn(yeniufuk.net maalesef kapandý.) genel çizgisine uygun bulmuyorum. Ariflere bu kadar tarif yeter deyip geçiyorum.

M.Emin Erdoðan

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...