Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ilginc bir yazi:

 

Mehmet Sevket Eygi - MILLI GAZETE

 

Hakikî Nurcularin Vasiflari:

 

HAKÝKÎ, vasýflý, samimî bir Risâle-i Nur talebesinin birinci vasfý kin, nefret ve husumetten, nifak ve þikaktan uzak bir “Muhabbet fedaisi” olmasýdýr. Nurcu kin ve düþmanlýðý; baðýþlama, sevgi, sabýr silâhlarýyla yenen

kiþidir. Onun husumete (düþmanlýða) vakti yoktur.Kindar, aþýrý þekilde düþmanlýk eden, deve gibi kin besleyen, vur denilince öldüren kiþi “BenNurcuyum...” dese bile Nurcu deðildir.

 

Ýkinci vasýf: Nurcu, Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin yolundan ve izinden giden, onun metodunu uygulayan bir kimse olarak iman, Ýslâm, Kur’ân himetlerini paraya, ticarete, maddî menfaate âlet etmez.

Nurculukta avuç avuç, çuval çuval, gece gündüz para toplamak yoktur. Bediüzzaman hazretleri çok karanlýk, çok zulümlü, çok imkânsýz bir devirde parasýz büyük hizmetler etmiþ, büyük fütuhata nail olmuþtur.

Bu onun bir kerameti ve vârisi ve vekili olduðu Büyük Peygamber’in bir mucizesidir.

 

Üçüncü vasýf: Nurculukta þahýslarý aþýrý derecede yüceltmek, tâbiri caiz ise putlaþtýrma yoktur. Risale-i nurlara bakýnýz; Bediüzzaman hazretleri kaç yerde talebe ve saliklerini ikaz etmiþ, bana bakmayýn, Risale-i

Nur’a bakýn, hizmete bakýn... mealinde nasihat etmiþtir.

 

Dördüncü vasýf: Risale-iNur bir mezhep, bir tarikat, bir fýrka, bir hizip, bir cemaat deðildir; bir hizmet ekolüdür. Nurcular önce Müslümandýr, sonra yine Müslümandýr. 1950’li yýllarda Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okurken, bitiþikteki Hukuk Fakültesi’nde talebe olan merhum Atýf Ural çok fedakâr, çok samimî, çok kahraman bir Nur Talebesi idi, iyi arkadaþlýk yapýyorduk.Gazetelerde “Dün âyin yaparken þu kadar Nurcu basýldý, yakalandý...” gibi haberler çýktýðý zaman üzülür, “Bizi ayrý bir taifeymiþ gibi göstermek istiyorlar. Biz Müslümanýz..?” derdi. Bendeniz günlük Bugün gazetesini yayýnladýðým yýllarda Nurculara zulüm yapýldýðý zaman “... kadar Nurcu yakalandý” þeklinde baþlýk atmaz, “...þu kadar Müslüman ibadet

ederken, dinî kitap okurken tutuklandý...” þeklinde verirdim haberi. Hakikî, ihlâslý, samimî Nurcu has ve olgun Müslüman demektir.

 

Beþinci vasýf: Gerçek Nurcuda sekter zihniyet yoktur. O Ümmet-i Muhammed okyanusu içinde erimiþ bir damladýr.

 

Altýncý vasýf: Nurcu namaza ve cemaate son derece dikkat eder. Eskiden tanýmýþ olduðum Nurcular, Ezan okunduðu zaman meþru bir mazeretleri yok ise en yakýn camiye giderek kulluk vazefelerini eda ederlerdi.

 

Yedinci vasýf: Risale-i Nur hareketi ve hizmeti bir tarikat deðildir ama Üstad hazretleri tarikatlarý medh eden Telvihat-ý Tis’a risalesini yazmýþtýr. Kendisinin de intisablarý, ezkâr ve evradý vardý, bunlara devam ederdi.

Gerçek Nurcu, nuranî silsileleleri Resûl-i Kibriya efendimize (Salât ve selâm olsun O’na) ulaþan turuk-i aliyye aleyhinde konuþmaz.

 

Sekizinci vasýf: Gerçek Nurcu, Kur’ân’da sarahaten beyan edilen “Allah katýnda (hak ve geçerli) din ancak Ýslâm’dýr” hükmüne aykýrý birtakým þaibeli ve þüpheli diyaloglar yapmaz, garip iliþkiler içine girmez.

 

Dokuzunu vasýf: Gerçek Nurcu siyasetin içinde deðil, üzerinde olur. Þeriata baðlý, dindar, muhafazakâr Müslümanlara kan kusturmuþ birtakým politikacýlarý öðmez. Her þuurlu Müslüman gibi o da din ile dünyanýn,

ruhaniyet ile dünyevîliðin ayrý olmadýðýný bilir ama dini yukarýda tutar.

 

Onuncu vasýf: Gerçek, olgun, samimî Nurcu beddua etmez, hayýr dua eder. Bediüzzaman hazretleri kendisine eziyet edenlerin hidayetlerine dua etmiþtir.

 

Onbirinci vasýf: Gerçek Nurcu, oyalanmalar ve aldanmalar yurdu olan bu fanî dünyada hafifü’l-haz bir þekilde yaþar, ihtiyaçlarýný çoðaltmaz, kanaat ve tasarrufa riayet eder, dünya tantanalarýndan ve debdebelerinden uzuk durur, þöhreti âfet bilir; her hâl ü kârda “ben ben ben...” deyip durmaz.

 

Onikinci vasýf: Gerçek Nurcu kendi kafasýndan konuþmaz. Risale-i Nuru okur, okutur, Nisale-i Nur’un neþr ve tâmimi için çalýþýr.

 

Onüçüncü vasýf: Gerçek Nurcu dinden, Þeriatten,Sünnetten, sahih itikadtan zerre kadar ödün vermez, kýl kadar ayrýlmaz. Dinde reform, dinde yenilik ve deðiþim ile Nurculuk asla baðdaþmaz.

 

Ondördüncü vasýf: Gerçek Nurcu salih ve muhlis din kardeþlerini býrakýp da birtakým kefere ve fecereyi, bidatçileri, gayr-i müslimleri hattâ Ýslâm düþmanlarýný dost ve velî ittihaz etmez, onlarla iþbirliði yapmaz.

 

Onbeþinci vasýf: Gerçek ve samimî Nurcu, zekâtlarý, Þeriatýn ve fýkhýn uygun görmediði þekilde toplamaz ve uygun görmediði þekilde harcamaz.

 

Onaltýncý vasýf: Gerçek, samimî, muhlis Nurcu; Müslmüan ve mü’min kardeþlerini “Nurcular ve Nurcu olmayanlar” diye ikiye ayýrmaz. Bütün mü’minleri “has” kardeþ olarak bilir. Üstünlüðün ve faziletin þu veya

bu harekete, cemaate, tarikata, hizbe, gruba baðlý olmakla elde edilemeyeceðini; Allah katýnda üstün olmanýn takva ile, ilim ile, ibadet ile, ihlâs ile, cihad ile, hayýr ve hasenat yapmakla olacaðýný iyi bilir.

 

Onyedinci vasýf: Gerçek Nurcu bencil deðildir, onda enâniyet olmaz.

 

Onsekizinci vasýf: Gerçek Nurcu þöhretin afet olduðunu bilir, kendisini tanýtmak ve övdürmek için çýrpýnýp durmaz. Madem ki onun iþi Allah iledir, Allah her þeyi bilmiyor mu?

 

Ondokuzuncu vasýf: Nurcu din ticareti yapmaz.

 

Yirminci vasýf: Nurcu Þeriata, fýkha, Ýslâm ahkamýna, Sünnete aykýrý vasýta ve metodlarla hizmet etmeyi düþünmez.

 

Yirmibirinci vasýf: Nurcu yalan söylemez, iftira etmez, edepsizlik yapmaz, taþkýnlýk ve aþýrýlýk sergilemez; vakarlý, ölçülü, seviyeli, haysiyetli ve efendi olur.

Link to comment
Share on other sites

Biliyorum simdi yazacaklarima bazi kardesler sasiracaklar ama yazmam lazim.

 

Beni sevket eyginin yazisi degil bu yazizi hangi düsünceyle yazdigi ilgilendiriyor.

Sevket Eygi bir nur taþebesi degildir ve nur talebelerinin vasýflari onu niye ikilendiriyor!

 

Bu yazi nurculugu yüceltmek icin mi kaleme alinmis yoksa amac GÜYA bazi nurculari aklisira UYARMAK mi!

 

Sevket Eygi acaba saymis oldugu vasýflara kendi fraksiyonunda hergün binlerce kez zit hareket edildigini görmüyormu!

 

Sevket Eygi samimiyetine inanmamýz icin acaba kac kez kendilerine yönelik benzer bir elestiri/vurgu yapma geregi hissetmistir!

 

Sevket Beyin amaci birlestirici mi yoksa hakikatte dislayici ve bölücüdür!

 

Sevket Bey acaba günümüzde gecmisteki yasanan zor mesrebcilik günlerine ragmen nur daireleri icindeki son zamanlarda görülen yakinlasma sürecinden habersizmidir! Yoksa bilakis bu sürecten rahatsizlik duymaktadir da bu mu yazmasinin sebebidir!

 

Ýnsan önce kendi nefsini sonra kendi cevresini sonrada baskalarini uyarir, hatta baskalarini dogru yola sevketmek kimesnin haddi de degildir.

 

Ben malesef tüm insafima ragmen sevket eyginin yazisinda bir iyiniyet göremiyorum. Bu beni ilginedirmiyor da!

 

Beni ilgilendiren kendi arkadaslarimizin bu ilimsizligi alkislamasidir!

 

Tekrar ediyorum: Nurun vasiflarini ortaya koymak Eyginin haddi degildir!

 

Ben fisrat bulursam üzüntülerimi kendisine de yazacagim.

 

Eger bir insan Eyginin yasini okuyor da degisik nur cemaatlerine karsi sogukluk duyuor ve sorgulama geregi hissediyorsa o aslinda kendi bastirilmamis egosunu cemaat catisi altýnda putlastiriyordur!

 

Arkadaslar din bu degil, Risale bu degil. Hepimiz Allah icin variz. Din biz icin yok! Kimse sahsi pis vehimlerini din hakikatlerine karistirmasin.

 

Nurun hakettigi yere varmasina mani tek bir sey kaldmýstýr o da bizdeki taassupvari mesrep taraftarligidir.

 

Elhamdülillah Yeni Asyanin bu yil yaptigi Birinci Risalaei Nur Kongresi degisik cemaatlerdeki nur talebelerini birlestirmis ve seytan catlamistir.

 

Herkesi sevelim ama art niyete de gecit yok!

 

 

Adem

 

Link to comment
Share on other sites

Esselamu aleykum Adem kardes,

 

Aslinda ben bu yaziyi okurken, o kadar ciddi almadim. Tam

tersine, milli görüscü kardeslerimize hüsnü zan ederek, onlar adina sevindim.

 

Tabiki yazarin belli bir niyeti var. Ama olayi tersindende görmek

mümkün. Ben biraz arastirma yapdim. Bu yazar durmadan yazilarinda Erbakan´i elestiriyor.

 

Ve "Nurcularin Vasiflarini" yazarken aslinda yine Milli Görüsü

elestiriyor.

 

Mesela "zekat" meselesi. Bu konu, bence, tamamen Milli Görüse yazilmis. Benim bildigime göre son zamanlarda IGMG zekat ve kurban

meselesini ellerine yüzlerine bulasdirdilar.

 

Yada "Nurcular ve digerleri" meselesi. Nurcular hic bir zaman böyle bir

sey yapmadilar ve yapmazlarda. Ama IGMG bunu sürekli yapiyor. Katildigim toplantilarda her zaman "Milli Görüs ve digerleri" slogani her yere yayildi. Yani yazar bunu yazarkende yine IGMG´yi elestiriyor olabilir.

 

Yani buradada hüsnü zan etmemiz lazim ahi.

 

Aslinda bu meseleler hakkinda cok konusulmasi gerekiyor,

ama hizmet cok, vakit yok.

Link to comment
Share on other sites

@Miroglu

 

Ben istisnai olarak yukaridaki yaziya nefsimi karistirmadigima yemin dahi edebilirim. Sevket Eyginin müslümanligindan da süphem yok.

 

Lakin insan genel bir bakis ile bu ve benzeri yazilarin fayda degil zarar getirdigini görebilir. O yaziyi cok dikatli ve etraflica okuyun ve irkilin!

 

Hizmet cok vakit yok konusuna gelince...

 

Bence bazi konulari konusmak icin ciddi vakit ayrilmaya baslansa cok iyi olur. Risalei Nur artik ciddi bir bicimde "sosyal bir savas araci" haline getiriliyor. Bunu kendimde de gördüm ve daha sonra farkedince irkildim. Yeni yetisen genclerde de görebiliyorum. Risalei Nur bir topuz degildir. Risalei Nurdaki hakikatleri insan psikolojisi ve sosyal psycolojiyi gözardi etmeden ezberci bir zihniyetle insanlara sunamayiz.

 

O zaman o su demek olur:

 

Risale nefsimiz icin var! Oysaki Risale de biz de hepimiz Allah icin variz. Risale insanin Allah icin aci cekmesine ve mücahede etmesie vesile olmali, yoksa güya rahatlamaya ve fetvalar vermeye degil.

 

Eger ben Risalei böyle yorumluyor ve uyguluyorsam bana da yaziklar olsun. Ben o zaman Üstadi hic anlamamisim demektir.

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

Selamun Aleyküm kardesler!

 

Mehmet Eygi abinin yazisi hangi amacla yazildigini bilmiyorum fakat aklima üstadin su sözleri geliyor:

 

- "Bizler, kusurumuzu görene ve bize bildirene-fakat hakikat olmak þartýyla-minnettar oluyoruz, "Allah razý olsun" deriz."

 

- "Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduðunu biri söylese veya gösterse, ondan darýlmak deðil, belki memnun olmak lâzým gelir."

 

Fakat bu yazinin kime karsi elestiri olursa olsun bence cok cirkin birsey. Nurcular olsun Milli Görüs olsun. Bu sekilde insanlarin hatalarini ifade etmeyi cok yanlis buluyorum. Böyle bir tarzi ne Peygamber efendimiz (sav) uygulamis, ne sahabeler, nede islam alimleri. Herkez hata yapabilir. Fakat bir insanin hatasini söylemek icin daha hos metodlar uygulamak gerekiyor bence.

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Gercekden bu yazi bir elestiri amaciyla yazilmis ise, cok haksizlik edilmis.

Fakat bunu kesin olarak bilmedigimiz icin hüsnü zan etmemiz gerekiyor.

 

Ben bu arkadasi bana "hakiki" nurculugu hatirlatdigi icin tebrik ediyorum.

Kendimide bu yöne dogru düzeltmeye calisacagim insaallah.

Link to comment
Share on other sites

@Levent, Miroglu

 

Yaw arkadaslar korktugum basima geldi. :) Beni yanlis anladiniz. Bu konu havada öylece kalmasin ben meseleyi biraz farkli izah etmeye calisacagim:

 

 

Bakin yazinin yüzde doksan dokuzu güzel. Ama izin verirseniz yazatin niyetini anlamak icin biraz daha detaya girelim de görelim ne neymis:

 

"Onbeþinci vasýf: Gerçek ve samimî Nurcu, zekâtlarý, Þeriatýn ve fýkhýn uygun görmediði þekilde toplamaz ve uygun görmediði þekilde harcamaz. "

 

Bir iddia eger belli bir olay ve örnek yoksa yapilmaz. Demek ki ortada yazarin rahatsiz oldugu bir sey varki bunu yazmis. Böyle bir sey varda yazar bunu tasvip etmiyorsa bunu söylesin ve cevap verilsin. Yoksa üstü kapali elestiri münafiklik alametidir ve bunu yapan müslüman olsun olmasin farketmez. Eger Degisik mesrebler icinde disaridan birisi bir baska mesrebi elestirise ÜSTADİN ve İSLAMİN ölcüsüyle sahabenin yaptigi gibi büyük bir uyari vermek hatta Sahabenin yaptigi gibi cok ciddi uyari yapmak gerekir.

 

Benim yanimda birisi Nurda parti ile iliskiler yoktur. vesaire dese ben aninda "Bunu yapan kardesler var ve bir hikmeti de vardir. Sen benim onlarla aramimi bozmak istiyorsun" demezsem iyi mi etmis olurum!

 

 

2-"Sekizinci vasýf: Gerçek Nurcu, Kur’ân’da sarahaten beyan edilen “Allah katýnda (hak ve geçerli) din ancak Ýslâm’dýr” hükmüne aykýrý birtakým þaibeli ve þüpheli diyaloglar yapmaz, garip iliþkiler içine girmez. "

 

Haa simdi buna ne dersiniz. Ne demek bu simdi! Bumu samimi yazi! Yani ben simdi burada da iyi niyet var diye gözümü mü kapayim! Üstad da degisik Kiliselerle diyaloglar yapmis hatta ortadoxlari ziyaret etmistir. Dahasi Peygamberimizin diyaloglari meydanda, bunlar saibelimi yani simdi.

Bence artik bu tarz taassupvari olaylari birakalim. Bugün gündem ve ortam cok degisti. Ve herkesle görüsmek (kafir dahi olsa) elzem olmustur. Yillarca böyle laflarla kabugumza hapsedildik ve simdi uyaniyoruz ama cok zaman kaybettik.

 

3-"Ondördüncü vasýf: Gerçek Nurcu salih ve muhlis din kardeþlerini býrakýp da birtakým kefere ve fecereyi, bidatçileri, gayr-i müslimleri hattâ Ýslâm düþmanlarýný dost ve velî ittihaz etmez, onlarla iþbirliði yapmaz. "

 

 

Kime ne dersi verilmeye calisilmis pek anlayamadim. Ama kimleri kastettigini anlar gibiyim. Üstelik yanlis da bir cümle. cünkü gercek nurcu nifak ve küfrün ayyuka ciktigi böyle bir zamanda herkesle dost olmasini bilen ve islamiyetin berrak yüzünü cekinmeden gösterebilendir. Veli ittihaz etmeye gelince: ben bugüne kadar bir tek nur talebesinin dahi kafir ve gayri müslümleri veli ittihaz ettigini sanmiyorum.

 

 

isin özeti su ki:

 

Acik konusuyorum. Bugün dünyada Hocaefendi fraksiyonuna bagli milyonlarca kardes var. Ve ben kasem ederim ki bu yaziyi okuyan hemen hemen herkes burada kastedilenin Hocaefendi oldugunu ve GÖYA ona ders verilmeye calisildigini bilir. Bu yazi ile Eygiin kendi cemaatine ders vermeye calismasi ise sadece asiri samimi bir temenniden ibarettir.

 

Hoca efendinin Üstad ve Risale konsundaki bazi düsüncelerini aciklsam yer yerinden oynar ve bunlarin hikmeti var. Bugün gecmiste Onun bazi girismlerine BİDA ve NURA AYKİRİ diyenlerin nasil da meseleyi gec de olsa anlamaya basladigini ve hakkini teslim ettigini görüyoruz. Arkadaslar biz "falanca nurcu kenan Evren icin iyi Adam demis. Nasil der! O Üstada ihanet etti" gibi komik ve üzücü olaylara sahit olduk.

 

Sizi bilmem ama ben böyle cocukca seylere katlanma lüksüne sahip degilim. Nur talebesinin hüsnü Zan etme meselesine gelince o konu bambaska bir konudur ve konuyla en ufak bir iliskisi yoktur. Cok uzatmamak icin yazmiyorum.

 

Hakkinizi helal edin.

 

Adem

 

Link to comment
Share on other sites

@Lale

 

Cünkü yazýda cok "belli" noktalara deginilmis. Bugün bir insan farklý bir mesrebte oldugu halde baska mesrebler hakkýnda tartýsýlan ve en azýndan ihtilaf sebebi olmus konulara nicin girsin. Zekat gibi, tuhaf iliskiler ve diyalog gibi. Yazarýn Nur ismini yüceltici cümleler kullanmasý sizi aldatmasýn. Zaten insanlarýn benim tepkime sasýrmalarý bu yüzden. degerli kardesim bugüne kadar ne kadar basit konulardan ne kadar büyük ihtilaflarin oldugunu ve bunun Nurlara ne kadar zarar verdigini anlatamam bile.

 

Üstad Risalelerde medari Ihtilaf meseleleri düsünmeyin bile diyor. Fazla iyi niyet safliktir, enayiliktir. Nur talebeleri dogrudur aldatmaz ama enayi degildir. Dostunu düsmanini iyi bilir.

 

Bence su anda en önemli mesele nur mesrebciligi. Ve ben Eyginin yazisinin birlestirici hicbir seyi icermedigini bilakis eski yaralari tazeledigini biliyorum.

 

Bu olayi eger yasýnýz cok genc ve Almanyada dogup büyüdü iseniz anlayamazsiniz. Ama Türkiyede olan bircok nurlara vakýf nur talebesi ayni düsünüyor.

Merak etme bu konuda eger bir sahabe olsa belkide daha büyük bir tepki gösterirdi. Sahabeler icin en önemli sey kardeslikti. Onlar kardes olma bilincinde yasadilar ve buna aykiri en ufak bir seye dahi tahammül etmediler. Cünkü Ýslamda en önemli sey Ýhlastir. Herkes kendi mesrebinin muhabbetiyle dolu olacak. Kendi üstünlügünü baskalarinin yanlisligina bina etmeyecek. Ben ne yaptim yada ne yapmadim diyecek. O falanca seyi yapmaz yapan nurcu degildir demek kelimenin tam manasiyla terbiyesizliktir. Sen ne yaptin! Sen nerdesin! Senin Allaha karsi durusun nedir! Allahin laflarini agzinda sakiz gibi geveleyince kurtuldun mu sanýyorsun da ona buna isini ögretiyorsun!

Ýste insan önce bu sorularý kendine soracak ve yine soracak! Sonra yine soracak dahasi ölünceye kadar sormaya devam edecek.

 

Din bu!

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Yine bir " körler sagirlar, birbirini agirlar" muhabbeti...

 

HERKES HADDINI BIMELI ! BILDIRIRLER:

 

asagilik kompleximi nedir mutlaka kendi mesrebinizi övmek icin, kardeslerinize dil uzatmadan edemiyorsunuz. Yok, bilmem kim ne isini eline yüzüne bulastirmis. Yok felan kimse ben nurcuyum desede olmazmis... atin bakalim

 

inan söyleyecek cok sey var ama ehemden önce mühim var. size sira gelene kadar..

 

dualarimla

 

"HAKSIZLIK KARSISINDA SUSAN DILSIZ SEYTANDIR"

Link to comment
Share on other sites

@Dost

 

"asagilik kompleximi nedir mutlaka kendi mesrebinizi övmek icin, kardeslerinize dil uzatmadan edemiyorsunuz. "

 

Benim yazdigim seyle senin burada yazdiklarinin hic bir alakasi yok. Ben ne kendi mesrebimi övdüm. Ne de baska bir mesrebi kötüledim. Aslinda yazdiklarim bunun tam tersiydi!

 

Ilginc nasil bu sonucu cikardin, anlamadim!

 

"inan söyleyecek cok sey var ama ehemden önce mühim var. size sira gelene kadar.."

 

Bence en MÜHIM konu cok Allah deyip cok KUL olunur yanilgisidir. En mühim mesele müslümanlarin kendilerinden önce baskalarini düzeltmeye calismasidir. En büyük mesele islamin zerre misgal temsil edilemiyor olusudur. En büyük mesele gözlerden ziyade kulaklari doyurmaktir. Eger bunlari konusacak ise konusalim. Emin ol vakit kaybetmezsin. Cünkü bugün biz müslümanlari en önce konusulacak meseleyi en sona biraktigimiz icin bu haldeyiz. Kurtulmus cennet müjdesi almis gibi rahatiz!

 

Benim size karsi hicbir seyim olamaz, cünkü tanimiyorum. Zan da etmek istemem olaki benden cok daha faziletli birisindir. Ben Eyginin müslümanligina da laf söylemem. zaten yillardan beri müslümanlara "yapmayin mesrebcilik biz kardesiz" demekten de biktim. Simdi ayni sey bana söylenmesi ise gercekten ilginc. Neyse Allah bilir....

 

Adem

 

PS: "körler sagirlar, birbirini agirlar"

 

Ben bu kadar saygisiz bir ifadeyi bana kullanmani degil bir MÜSLÜMANIN bu ifadeyi kullanmasini hazmedemiyorum.

Bana istedigini de ama burada Islamin konusludugunu unutma!

Link to comment
Share on other sites

"size sira gelene kadar.."

 

bunu okuyunca tiksindim. Bir müslüman baska bir müslümana böyle

bir sey söylemesi dünyada yapabilecegi en kötü bir sey. Ne kadar

ihlassiz oldugunu gösteriyor. Bu kadarda olmaz...

Sizde hic mi kardeslik duygusu yok?

Link to comment
Share on other sites

Arkadaslar,

 

ben sadece yazdigim yazinin yanlisanlasildigindan süpheleniyorum. Acaba dogrularin arasinda büyük bir hata mi yaptik diyorum.

 

Eger böyle bir sey varsa biz de bilelim ki ayni hatayi bir daha yapmayalim. Uslübum biraz sertti. Ama kesinlikle hakaret yoktu ve olamaz. Uslubun sert olmasi uhuvette ve riyaya vurgu yapmak icindi. Yoksa bu mesele de arada kaynar gider. Bu yüzden kesinlik olsun diye yazdim.

 

Aslinda bu konu ile ilgili baska seyler de firsat bulursam yazacagim.

 

Selamlar

 

Burada yazi yazarken kesinlikle islamin izzetini düsürmeden yazalim. Kendimiz ve nefsimizi gerekirse ezip gecelim ki islamiyet tümacikligiyla ortaya ciksin.

 

En önemli ölcü yazdigimiz yazidan HAZ almamak. Teblig öyle bir meseledir ki zerre kadar zevk girerse isin icine tersine döner.

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

Kardeslerim ve "dost",

 

bende yazilari basindan sonuna kadar okudum. Halen "dost"un

ne demek istedigini, ne niyeti oldugunu anlayamadim.

Herhalde bir seye sinirlenmis... Ama cok yersiz ve yanlis

kelimeler kullanmis. Burada hic bir cemaate laf atilmamis,

hatta tam tersi öz elestiri yapilmis.

 

Bu bizi su sonuclardan birine getiriyor:

 

1.) "Dost" nefsiyle konusuyor. Hakikat degil, nefsini müdahele ediyor.

2.) "Dost" yazilari basindan sonuna kadar okumadi ve cocukca bir

cevap yazdi.

3.) "Dost"un niyeti burada Nur Cemaati nasil olursa olsun kötülemek.

 

"Dost" kardes, seni tanimiyorum. Ama yapdigin bu hareket, hangi

cemaatden olursan ol, cok yanlisdi ve cok üzücüydü.

Bence kardeslerden helallesmen gerekiyor.

 

Ayrica durmadan bu siteye geren ve Nur Cemaatine adeta hakaretler

yagdiran "dost" isen, bir daha buralarda dolasma, insanlarin

nefretini kendine cekiyorsun!

 

Yinede sen bilirsin. Hayirli olsun.

 

Vesselam

Link to comment
Share on other sites

selamun aleyküm

 

biliyormusunuz herseferinde hayretlere düsüyorum, bazi arkadaslar neden hep yanlis anlasiliyor diye? yoksa yerine göre yanlis anlasilmak siginabilecegimiz en saglam zirh mi oluyor bizim icin? bu soruda böylesine bi sorulmus olsun...

 

yazilan cizilenleri okudum, inanirmisiniz ilk basta okudugumda son derece üzüldüm ve öfkelendim, sonra yine okudum... belki yanlis anlamisimdir diye. Ama malesef kardeslik ve dostluk, islamda birlik gibi süslü kelimelerin ardina saklanan bir ego görür gibi oluyorum, ve üzülüyorum.

 

sayin eygi ne yazmis niye yazmis? sayin eygiyi ilk defa okumus olsam bazi arkadaslara hak vericem, ancak bu yazarin baska yazilarinda daha sert dahada elestirici oldugunuda gördüm, levent kardesim gibi yazisindada bir cirkinlik göremedim dogrusu, sizce daha iyi bir metod olarak neyi secmeliydi?

gecmiste oldugu gibi burdada seytanlarin catlamasindan bahsediliyor ve bir kac satir öncede sayin eyginin nur cematlerinin birlesmesinin cekememesinden bahsediliyor, sizce bu dahami uygun bir üslub?

ki sayin eyginin üslubunu begenmiyenlerin ondan dahada ileri gittigini görmek insanin garibine gidiyor. ancak bu konuyu fazla uzatmak istemiyorum sahislar ve fikirleri kendilerini baglar diye düsünüyorum.

 

belki haddim degil ama bazi konularada deginmek istiyorum.

adem kardesimize katiliyorum, bazen sert bir üslub gerekiyorki hassasiyeti ortaya konulsun, müslümanlar artik elestirilere ve üslublara göre darilip kirilmayi birakipta ders almasini ögrenmesi lazim, zaten yillardan beri herkesin kabul edebilecegi bir metodu ve uslubu bulamadigimiz icin bu günlere geldik.

sayin eygi "haddi olmadan" bir seyler yazmis, bence sayin eygi bir nurcuyu kafasinda nasil sekillendirdiyse onu yazmis, ve bunlari yazarkende nurcular söyledir böyledir diye atip tutmamis, bazilari gibi. evet ademin yaptigi gibi satir aralarini okumak mümkün, ve satir aralarinda ben cekememezlikten ziyada gecmiste yapilmis olan hatalari hatirlatmis, anlayana... ama siz yok bir nurcu hata yapmaz yaparsada bu hatayi ancak baska bir nurcu tesbit edip dile getirir diyorsaniz o zaman bu yazar kendi kendine gelin güvey olmus derim.

böylecede ikinci konuya geliyoruz zaten yok efendim milli görüs böyle idi bak bizler böyleyiz vs vs. isim vermeye gerek yok kim neyi nasil yazdigini biliyor zaten, ancak dikkatimi ceken, yanlis veya dogru bir seyde olsa, üstü kapali olarak bazi seyler yasaniyor, burdada yasadim iste, mehmet sevket eygi nurcu degil, onun ne hattine o kendine ve kendi fraksiyonuna baksin! emin olki güzel kardesim milli görüs kadar kendini elestiren ve degisen bir baska topluluk göremiyorum, milleti ilimsizlik ile suclayarak ve bilmem neyi ellerine yüzlerine bulastirdilar diye iftiralar ederekde öz elestiri olmaz, belki alim degilim ama bu kadarina mantigim yetiyor. müslüman olan bir toplulugun bir baska ülkede okul actigini duydugum zaman ben seviniyorum hosuma gidiyor, islam icin calisiliyor diye, ancak milli görüsün yaptigi calismalarin da diger müslüman kardeslerim tarafindan kücük düsürülmesi hatta karalanmasi ne kadar gücüme gidiyor onu siz tahmin edin. bu milli görüs icin degil diger cematler süleymanci olsun, bir tarikat olsun, türk federasyonu olsun fark etmez, hepsi icin gecerli.

aslinda burda dahada detaya inebilirdim ama sanki yazdikca yazacaklarimin arkasi geliyor gibi, ancak bir ricam olacak Allah rizasi icin su dokunulmazligimizi bir kenara birakalim, en iyi siz degilsiniz en iyi bizde degiliz, birbirimiz ile hayir islerde yarisalim, ve kendimizi savunmayi birakalim, gecmiste hatalar yapildi her teskilat ve cecmaat tarafinda. ancak önemli olan yapilmis olan degil yapilacak olan, yaraniz varsa gocunmayin o yarayi sarinki dahada saglikli olsun bünyeniz,

herkes kendinden baslarsa kim bilir belki birgün hocaefendilerede yansir.

 

ALLAH EMANET OLUN

 

PS: dost kardesimiz yapilan hatayi kelimeleri süslemeden yansitmis. belki dogru belki yanlis yapmis, hani herseyde bir hikmet vardir ya, bundada bir hikmet arayabilirsiniz ;-) yani hemen ise baslamak icin diyorum

 

 

saygilarla

Mustafa

Link to comment
Share on other sites

@Mustafa

 

Selamun aleyküm kardes

 

sayin eygi ne yazmis niye yazmis? sayin eygiyi ilk defa okumus olsam bazi arkadaslara hak vericem, ancak bu yazarin baska yazilarinda daha sert dahada elestirici oldugunuda gördüm, levent kardesim gibi yazisindada bir cirkinlik göremedim dogrusu, sizce daha iyi bir metod olarak neyi secmeliydi?

 

Mesela senin gibi yapabilirdi. Direk hatalar neyse söylenirse (acida olsa) daha hos oluyor. Cünkü ben senin yazini okudugum zaman arkasindaki niyeti anliyabiliyorum. Ve buda bana rahatlik veriyor. Kardes, simdi düsünsene, sen bilmem felan bir internet sitesinde veya bi dergide bizim burdaki kardeslerin hatalarini caktirmadan söylüyosun. Yani bu cirkin deyil de nedir?

Inanirmisin Mehmet Eyginin yazisini ilk okudugumda bütün gün kendime sordum: "Allahim bu sermidir, hayirmisir, sermidir, hayirmidir...?" Cünkü bi yazinin asil amacini bilmedinmi insanin aklina türlü türlü seyler geliyor.

 

adem kardesimize katiliyorum, bazen sert bir üslub gerekiyorki hassasiyeti ortaya konulsun, müslümanlar artik elestirilere ve üslublara göre darilip kirilmayi birakipta ders almasini ögrenmesi lazim, zaten yillardan beri herkesin kabul edebilecegi bir metodu ve uslubu bulamadigimiz icin bu günlere geldik.

 

Sana katiliyorum. Fakat yinede nazik olma sartiyla. Ayrica Burdaki yazanlar birbirini pek tanimiyorlar. Ondan dolayi cok yanlis anlasmalar olabiliyor. Kimin, neyi, ne niyetle yazdigi belli olmuyor. Burada cok dikkatli olmak lazim. Biz bunu burda Gayri Müslümlerle tartisirkende hissettik. Bu acidan yazdiklarimizi iki, üc defa okuyup foruma koyalim.

 

müslüman olan bir toplulugun bir baska ülkede okul actigini duydugum zaman ben seviniyorum hosuma gidiyor, islam icin calisiliyor diye, ancak milli görüsün yaptigi calismalarin da diger müslüman kardeslerim tarafindan kücük düsürülmesi hatta karalanmasi ne kadar gücüme gidiyor onu siz tahmin edin. bu milli görüs icin degil diger cematler süleymanci olsun, bir tarikat olsun, türk federasyonu olsun fark etmez, hepsi icin gecerli.

 

Allah razi olsun kardes. Fakat bilki burdaki yazan kardeslerin cogunu iyi taniyorum. Ve onlarinda senin gibi düsündüklerine samimiyetle inaniyorum. Bizler hepimiz kardesiz. Nerede bir kardesimiz bir iyilik islese seviniyor ve kötülük islerse icimiz yaniyor.

 

Eh hadi gelin bundan sonra birakalim su husumeti. Birbirimize gercek kardes gözüyle bakalim. Hani o "Sen benim kardesimisin, fakat aslinda gicigima gidiyosun!" palavralari degil, gercek kardeslik rabitalarini göz önümüzde bulundurarak. "Karsimdeki insanla Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, Kiblemiz bir.... Bu insanla davamiz ayni, derdimiz ayni, rüyalarimiz ayni!" Hem "Ben bu insanin kalbini kirarsam Rabbim beni helak eder!" diyerek titreyelim hele bir. Hem söyle bi kardesimizin yüzüne baktikca sevgiyle mest olalim. Onun sevinciyle sevinelim, onun üzüntüsüyle üzülelim hele bir. Hangi cemaatden olursa olsun! Bakalim o zaman neler oluyor....

 

Gelin ilk önce felan cemaatlerin ne güzel faaliyetleri oldugunu konusalim. Bu meseleler az konusuluyor.

 

Hepiniz hakkinizi helal edin eger yanlis ifade kullandiysam.

 

Allaha emanet olun

 

Levent

Link to comment
Share on other sites

@Mustafa

 

Bak kardes. Kisa ve öz konusuyorum.

 

Bu ülkede ve dünyada namaz kilan nice cahil islama ebu cehilin veremedigi zarari verdi ve veriyor. Dogru mu!

 

Bu ülkede (Türkiyede) insanlar ne cektiyse kendi egosunu asamayan Naehil "Alimlerin" yüzünden cekti! Dogru mu!

 

Allaha sükür yeni nesil böyle cocuk degil!

 

Beni herhangi bir cemaat zerre kadar ilgilendirmiyor. Hatta daha da ileri gideyim. Bugün insanlar Üstadi seviyor ama nurculari sevmiyorsa bunda en büyük paylardan biri de nurcularin kendindedir. Biz maalesef Nurun adindan baska bir sey alamadik. Eger gercek nurcu olsaydik bugün bu tartismalar olmazdi bile.

 

Ben halimizi tasvir ediyorum. Beni falanca sahsin hangi cemaatte oldugu ilgilendirmiyor. Eygi nurcu olsaydi bile ayni tepkiyi gösterirdim, hatta tepkim daha da büyük olurdu!

 

Kardesim ben zekat toplayan bir Nur cemaatindenim ve NURCUYUM ve Eyginin "Nurcu zekat toplamaz" gibi laflarini da Allaha havale ediyorum. Allah bilir Eygi bu laflariyla kendi BILGISINI tamamen bir MALZEME olarak kullanmis ve yapici degil yikici olmustur.

 

Ben hayatimda GERCEK MILLI GÖRÜSCÜ söyle olmali diye bir yazi yazmadim, yazarsam da Allah bana sorar öbür tarafta!

 

 

hasili kelam:

 

 

UYUYORUZ! ÜZERIMIZDE AKREP KAYNIYOR HABERIMIZ YOK! MÜSLÜMAN OLDUK EDASI VAR HER HALIMIZDE!

 

ÖNCE ALLAH YAW!

 

ADEM

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Esselamun Aleikum, hayirli cumalar.

 

Öncelikle belirtmek istiyorum ki, dostumuzun neyi kast etdigi hic bir sekilde anlasilmiyor. Heyecanla hareket etmis, parlamis ve hakikat perdesi kapanmis.

Isin icine nefis karismis. Bi rmüslümana yakismayan, hic bir cemaatle bagdasmayan, düsmanlik sözlerini teker teker siralamis.

"Peygamberim (sav.) - Hz.Ebu Bekir - Seytan"-görüsmesini okumanizi tafsiye ederim.

 

Benim yazima sinirlenmis olabilme ihtimali oldugu icin, bende derim:

 

Ben hic bir kimseyi kötülemek istemedim. Aksine her seye güzel bakilmasini söyledim. Eygi Efendi hic kimseyi kötülemedigini Adem kardese anlatmak

istedim. Hatta yazari, bana kötülüklerimi hatirlatdigi icin, tebrik etdim. Olsa olsa kendi cemaatine özelestiri yapiyordur diye düsündüm. Ve böyle gazetelerde

duyduklarimi yazdim. Özelestirinin iyi bir sey oldugunu hepimiz biliyoruz.

 

Benim maksadim burada kimseyi kötülemek degildi. Hic bir cemaatle dedim yok. Hic bir insanlada dedim yok. "Dost" kardesimiz yazilari basdan güzelce

okursa, anlayacak ki, niyetim iyiydi.

 

Hayirli cumalar.....

Link to comment
Share on other sites

selamun aleyküm

 

@adem

 

senden ilk ricam, Allah rizasi icin cümleleri carptirip konuyu saptirmaman. belki bilmeyerekten yapiyorsun ama yazdiklarindan feci sonuclar cikiyor. daha dikkatli olmani tavsiyse ediyorum

 

Mehmet sevket eygi senin yazdigin gibi NURCULAR ZEKAT TOPLAMAZ yazmamis,

NURCULAR SERIATIN UYGUN GÖRMEDIGI BICIMDE ZEKAT TOPLAMAZ yazmis. ufak bir kelime oyunu ancak sonuc itibari ile cok vahim olan bir oyun. belki herkes dikkat etmiyor, senin yazdiklarini aynen onaylayip, vay be eygi de kim oluyormus da kimin zekat toplamasina karisiyormus diyebilir. DIKKAT EDINIZ

 

ikinci konu, eyginin hangi cemaatden olusu öenmli degil diyorsun, nurcu olsa daha belki tepkim daha büyük olurdu diyorsun... ALLAH ASKINA ilk yazini bir daha oku ve yazilarinin birbiri ile ne kadar alakali oldugunu sende gör. ilk yazinda eygi nurcu degil onun ne haddineymis onu ne ilgilendiriyormus gibi tepkilerini göreceksin.

ayrica merak ettigim diger bir noktada nurculuk hakkindaki fikirlerini nurcu olanda yazamayacak olmayanda, eeee sen peki kim yazarsa tepki göstermeyeceksin? bu sanki babamin oglu bile olsa... muhabbetine benziyor

 

Bu ülkede (Türkiyede) insanlar ne cektiyse kendi egosunu asamayan Naehil "Alimlerin" yüzünden cekti! Dogru mu!bu tesbitine aynen katiliyorum, ancak konuyla ilgisini anlamadim? yoksa sen mehmet sevket eyginin egosunu asamayan bir alim oldugunumu iddia ediyorsun? aynisi

Bu ülkede ve dünyada namaz kilan nice cahil islama ebu cehilin veremedigi zarari verdi ve veriyor. Dogru mu! cümlen icinde gecerli, kimi kastediyorsun acaba? yoksa konumuzla alakasi yokmu?

 

gercek nurculuk konusundada samimi bir sekilde sana katiliyorum, demekki insanlar üstadda örnek bir müslüman görüyorlarda ona karsi muhabbet besliyorlar. cümlemize onu taklit edebilmek icin gerekli ilim ve inanc ve samimiyet nasip olur insallah, Allah yardimcimiz olsun.

ancak bu alimi taklit ediyorum diyerekten diger insanlari cehalet ile suclamak bir nur talebesine bir müslümana yakismiyor. alimcilik oynayaraktan egomuzu ve cevremizdeki insanlarin egosunu tatmin etmekten baska bir ise yaramaz diye düsünüyorum, eminki bu konuda sizde bana hak vereceksiniz.

dilim döndügünce fikirlerimi yansitmaya calistim, hakkini helal et.

 

@levent :-D

 

güzel kardesim benim, samimisin Allah razi olsun. belki senin söyledigin tarz en uygunu ancak gercekci olmak lazim Milli Gazete bu söz konusu yazar abimizin calistigi yayin organi, bir nevi o yazarin kürsüsü konusma plattformu, isteyen herkese de acik bir plattform, orda yazmasindan daha dogal bir sey olamaz bu bir.

ikinciside eger benim burada yazabildigim gibi üstü kapali degilde acik acik gecmiste bazi nur talebelerinin yaptiklari hatalari yazsaydi o zaman gör sen tantanayi, yok efendim eygi nurcular sunu yapmis bunu yapmis diye atip tutuyor ne bicim müslüman bu adam vs vs. bence en uygun olanini yapmis ve anlayana sivrisinek saz anlamayana, nurculuk diye adlandirilan olayin mensuplari böyledir bu vasiflari tasir haberiniz olsun iyi bir müslüman olmak istiyorsaniz bu vasiflarinizi kontroll edin diye yazmis, okurun hosuna gider gitmez ayri konu.

 

üslub konusuna gelince, müslüman nezaketi elinden birakmamasi lazim ancak peygamber efendimizin, üstadin, ve hatta Rabbimizin bile zaman zaman yerine göre, Allah rizasi icin insanlari ve müslümanlari sert bir dil ile uyardigini biliyoruz. bizim dinimiz öyle bir güzellikki onu bizim dahada tavizler vererek yada nazik olma gayreti gösterme cabasinda bulunarakdan güzellestirmek hos göstermeye calismak haddimize degil. sevdiriniz tiksindirmeyiniz sözünden yola ciksakda bazi konular vardir ordada tavrimizi göstermemiz lazim. kabul ederlerse onlarin hayrina kabul etmezler ise benim dinimin kimseye ihtiyaci yoktur, herkesin benim dinime ihtiyaci vardir. cok hassas olan kendine etmis olur. Allah cümlemizin yar ve yardimcisi olsun.

 

Hakkinizi helal edin Allaha emanet olun

Link to comment
Share on other sites

@Mustafa

 

sizi tanimiyorum. Eygi konusunda takilip kalmak istemiyorum. Umarim demek istedigim anlasilmistir. Kelime oyunu falan yapmadim bilakis elimden geldigince acik konustum. Demek istedigimi ister anlarsiniz ister anlamazsiniz o sizin bileceginiz is.

 

Eygi Bey "Islamaaykiri zekat toplamak" neyi kastettig konusunda iki sikkimiz var:

 

1-Islama aykiri zekat toplayanlar var!

2-böyle bir sey yok öylesine söylemis!

 

Eger birincisini kabul edersek, o zaman yine bana iki türlü cevap hakki dogar:

 

1-Burada baska mesrebten insanlara elestiri var ve bunun kendisi islama aykiridir ve TECESSÜSTÜR ve sünnetten bir tane bile örnek getirmezsiniz!

Bu kesinlikle yapici bir yaklasim degildir ve ben bir nurcu olarak buna tepki gösterme ve kardeslerimin hakkini koruma HAKKINA sahibim!

 

2-Nicin kendisi nurcu olmadigi halde nur dairesindeki GÖYA yanlislara parmak basma geregi hissediyor. Bu biraz ayip kacmiyor mu?

 

Eger ikinci sikki kabul edersek.(yani böyle birsey yok öylesine söylemis)

 

O zaman ortada bir mantiksizlik var demektir. Zira eger islama aykiri zekat toplanmiyorsa yazma sebebi nedir!

 

 

Kisacasi bazen bir laf, bir dane, bir lokma insani batirir. Bir ihlassis kelime tüm amelleri mayalar. Bu öyle görmezden gelinecek bir mesele de degildir. BEn buna benzer bir seye ehli sünnet inancinda rastlamadim. Ben yüzlerce insan gördüm ki isi gücü diger müslümanlara satasmak ve acikcasi bu noktada kimseye güvenim kalmadi.

 

Bir diger mesele de "Bir takim saibeli diyaloglara girmez"

 

Yine ayni mevzu ve ayni sorular burda da gecerli. Bu müslümanlarin Samimi ve Allah rizasi icin yaptiklari diyaloglari SAIBE altinda birakmaktir ve etik acidan sifirdir!

 

Yani neresinden bakarsan bak kapali bir dövüs haksiz bir rekabet. Bunu kabul edersek Islam nedir diye tekrar sormamiz lazim. Hasa islam böyle sinsi bir sey mi!

 

 

Ben bu konuyu biraz daha genisletip düsüncelerimi yazacagim. Bu cok önemli bir konu ve yazacagim bircok sey daha var....

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

güzel kardesim benim, samimisin Allah razi olsun. belki senin söyledigin tarz en uygunu ancak gercekci olmak lazim Milli Gazete bu söz konusu yazar abimizin calistigi yayin organi, bir nevi o yazarin kürsüsü konusma plattformu, isteyen herkese de acik bir plattform, orda yazmasindan daha dogal bir sey olamaz bu bir.

ikinciside eger benim burada yazabildigim gibi üstü kapali degilde acik acik gecmiste bazi nur talebelerinin yaptiklari hatalari yazsaydi o zaman gör sen tantanayi, yok efendim eygi nurcular sunu yapmis bunu yapmis diye atip tutuyor ne bicim müslüman bu adam vs vs. bence en uygun olanini yapmis ve anlayana sivrisinek saz anlamayana, nurculuk diye adlandirilan olayin mensuplari böyledir bu vasiflari tasir haberiniz olsun iyi bir müslüman olmak istiyorsaniz bu vasiflarinizi kontroll edin diye yazmis, okurun hosuna gider gitmez ayri konu.

 

Vallah bilmiyorum Mustafa. Bu mesele farzedelim tam tersine olsaydi, yani Nurcu bir yazar bir gazetede caktirmadan Milli Görüsü elestirseydi (belkide yapan olmustur, bilmiyorum) ben yinede hos bulmazdim.

Hem eski yaralari acmanin ne manasi var? Eger hatalar zamaninda yapilmissa, ki hatalar her cemaatda yapilmistir, ne geregi var bu meseleleri simdi yazmaya?

üslub konusuna gelince, müslüman nezaketi elinden birakmamasi lazim ancak peygamber efendimizin, üstadin, ve hatta Rabbimizin bile zaman zaman yerine göre, Allah rizasi icin insanlari ve müslümanlari sert bir dil ile uyardigini biliyoruz. bizim dinimiz öyle bir güzellikki onu bizim dahada tavizler vererek yada nazik olma gayreti gösterme cabasinda bulunarakdan güzellestirmek hos göstermeye calismak haddimize degil.

 

Kendim icin konusuyorum. Böyle meselelerde hiddet ettigim vakit cogu zaman nefsim karisiyor. Ve bunun olumsuz sonuclarinida cok yasadim. Benim sinirlenmemle Peygamber efendimizin (sav) üzerinde Allahin Celal isminin tecelli etmesinin arasinda daglar kadar fark var diye düsünüyorum. Hem ondan ziyade Efendimizin (sav) müminlere karsi siddetli sevkati var. O (sav) sevkatinden dolayi müminlere bazen sert ikazlarda bulunuyordu. Bizler sinirimizden!

 

Ama demek istedigin, müslümanlarin nazlanmadan acik konusmalari gerekiyorsa buna katiliyorum.

 

Fakat yine tekrar ediyorum. Eger bu Forum Attes Hattina dönerse birseyler yanlis yaptik demektir!

Link to comment
Share on other sites

Esselam aziz kardeslerim,

 

aslinda bu güzel muhabbetinize karismak istemiyorum, fakat kiramayacagim bir dava arkadasimin istegi üzere bu konu hakkinda fikirlerimi sizinle paylasmak istiyorum.

 

Öncelikle sunu tesbit etmeliyiz: Hic birimiz Eygi´nin gercek niyetini bilemeyiz. Yapdiklarimiz sadece tahmindir.

Niyeti iyide olabilir, kötüde.

 

Sayet niyeti iyi ise, bunlari yazmasina hic gerek yokdu, cünkü nur talebeleri insanlarin teveccühünden siddetle kacarlar, cünkü bu ihlasimizi kirar.

 

Ayni sekilde nurculari tanimayan bir insan, bu yaziyi okudukdan sonra, nurculara besledigi düsmanlikdan kurtulmus olur. Yani bu yönden Eygi´yi tebrik ederim. Düzeltmis oldu. Sizinde bildiginiz gibi, nurcular hakkinda güzel devletimiz yanlis bir politika izliyor.

 

Sayet niyeti kötü ise, yine Eygi´yi tebrik ediyorum, cünkü bana nasil davranmam gerekdigini hatirlatdi. Allah ondan razi olsun. Nefsimin kötülüklerini hatirlatan insanin ellerini öperim.

 

Hatta sunuda ittia ediyorum: Eyginin niyeti kötü ise, bunu en güzel bir sekilde yapmis. Kimseye laf atmamis. Kimseyi kötülememis. Hatta güzel kardeslerim, hatamizi öyle söylemiski, sadece biz nurcular hatamizi o satirlarda görebiliriz, nurculari tanimayanlar göremez. Yani bundan daha güzel bir sey olabilirmi? Bir insana hatasini söylerken, diger insanlar fark etmemeli. Birde bu yönden düsünün.

 

Selamlar ve Dualarla

 

Cemil Sahinöz

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...