Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman risalelerde, “Kur'an bizi þiddetle siyasetten menetmiþ” diyor. Bu cümleyi nasýl anlamalýyýz? Hangi ayetler siyaseti yasaklýyor?

 

 

 

Siyaset, idareye talip olmaktýr. Baþta Hz. Davut ve Hz. Süleyman olmak üzere tarih boyunca nice dindar insanlar idareci olarak hizmet yapmýþtýr. Ýslam tarihi boyunca dört halife gibi nice adil hükümdar örnekleri görürüz. Bu noktadan hareketle Bediüzzamanýn “Kur'an bizi siyasetten þiddetle menetmiþ” sözünü belli kayýtlarla ve günün þartlarýna göre anlamak gerekir. Bediüzzamanýn kendisi de Osmanlý döneminde bir parça siyasetle iþtigal etmiþtir.

 

Kanaatimizce medar-ý bahs olan cümledeki “siyaseti” “ Günümüz siyaseti” olarak anlarsak problem hallolacaktýr.

 

Çünkü günümüz siyaseti,

 

Çoðu yalancýlýktýr

 

Entrikalarla doludur

 

Ýnsafsýz ve acýmasýzdýr

 

Ucu ecnebi elindedir. Yani idare edenler tam baðýmsýz deðildir. Bilerek veya bilmeyerek bir takým güç odaklarýna alet olmalarý söz konusudur.

 

Ýþte bu gibi özelliklere sahip olan günümüz siyasetiyle uðraþmak yerine Bediüzzaman doðrudan doðruya iman ve Kuran hakikatlerini anlatmayý tercih etmiþtir. Metot olarak ta siyaset üstü kalmýþtýr. Böylece neþretmiþ olduðu Kur’an nurlarý çeþitli partilere mensup geniþ kitlelere ulaþmýþ, ülkemizde ve ülke dýþýnda adýndan söz edilir büyük hizmetler yapýlmýþtýr.

 

Þu noktada mühimdir ki Bediüzzamanýn bu sözü söylediði yýllarda Türkiyede tek parti sistemi vardý, siyaset yoluyla bir yere varmak zaten mümkün deðildi

 

Ayrýca Bediüzzaman cemaat içinde bazý fertlerin cemaati meþgul etmeden þahsý adýna siyasete girebileceðini söylemiþtir.

 

Mezkur cümlenin Kur’andan mesnedi meselesine gelince :

 

Günümüz siyaseti ekseriyet itibariyle yalancýlýk, iftira, gýybet, zulüm, insafsýzlýk, cerbeze, körü körüne baðlýlýk gibi özellikler gösterdiðinden, bunlarý yasaklayan ayetleri birer mesnet olarak görebiliriz. Mesela “müminler ancak kardeþtir” hükmü Kur’ani bir gerçektir. Fakat günümüz siyaseti mümini mümine düþman yapmaktadýr. Keza Kur’ana göre “Hiçbir günahkar baþkasýnýn günahýný çekmez.” Fakat günümüz siyaseti partizanlýðý esas aldýðýndan diðer parti mensuplarýný karalayarak iþ yapar... Örnekleri çoðaltabiliriz.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...