Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türkiye’nin görevi: Said-i Nursi’yi anlamak/anlatmak

 

 

BU köþede ýsrarla Türk insanýnýn zihniyet haritasýnýn AB’ye hazýr olmadýðýný yazýyorum.

 

Türkiye’de gerek Ýslamcý, gerek Kemalist geleneðin tek-doðru formasyonundan kopmadan çoklu-doðru formasyonuna geçemeyeceðini iddia ediyorum.

 

Farklýlýklarýn bir arada yaþama projesine kendi doðrusunu hálá ‘tek’ ilan ederek duhul olmaya çalýþan cahil zihniyet; ister Kuran’a, ister Atatürk’e sýðýnsýn; farkýlýlýklarý hazmedecek bir analiz sistematiði yaratamaz, sadece doðru kabul ettiði þablonunu hatmeder durur.

 

* * *

 

1999’da yazdýðým ‘21. Yüzyýlda Küreselleþme ve Türkiye Perspektifi’- Siyaset üzerine bir tez (Timaþ Yayýnlarý) isimli kitapta 21. yüzyýlda Türkiye’nin Ýslam ve Batý medeniyet çýðýrlarý arasýnda yapýþtýrýcý olacaðýný ve bu yönü ile 21. yüzyýlý belirleyeceðini yazarken her iki kesimden de benimle bol bol alay eden insan çýkmýþtý.

 

ABD’deki bir konferansta ‘peki Ýslam’la uzlaþma, bir arada yaþama yolunu nerede arayalým?’ sorusuna da þu cevabý vermiþtim.

 

-Said Nursi ve Nur Hareketi!

 

* * *

 

Said Nursi, muhakkak ki tüm faniler gibi hata ve eksiklerle doludur. Onun ilahiyatçý yönü ile ilgili kelam etmem benim ihtisas alanýmý aþar. Ancak, siyaset bilimi, eðitim ve ekonomi açýsýndan bakýldýðýnda, açýkça iddia ediyorum ki; Said Nursi bu topraklarada yetiþmiþ en önemli mütefekkirlerden birisidir.

 

‘Benim doðrum senin doðrunu döver’ mealli kavgalarla ‘yok saymaya’ çalýþýlan ama uluslararasý fikir dünyasýnda devamlý irdelenen bu düþünür hakkýnda sadece yurtdýþýnda 1000’e yakýn makale yazýlmýþtýr.

 

Neden?

 

Zira, diðer çalýþmalarý yanýnda, bana göre Nursi dünyaya ve Müslümanlýða siyaset/eðiitim/ekonomi alanýnda 3 önemli katkýda bulunmuþtur:

 

1) Ýslam’ýn fizik, kimya, biyoloji gibi müspet bilimlerle bezenmeden 1. lige çýkamayacaðýný açýkça yazmýþtýr.

 

2) Muhteþem bir Weberian yaklaþýmla, týpký Protestanlýðýn kapitalizme uyum göstermesi çabalarý gibi, o da para kazanmanýn, istihdam yaratmanýn, iþ kurmanýn, verimli çalýþmanýn ibadet kadar önemli olduðunu daha 1900’lerin baþýnda Müslüman bir ülkede ifade etmiþtir.

 

3) Düþmanýn katiyen baþka dinler olmadýðýný söylemiþ, tersine semavi dinlerin ortak düþmana karþý iþbirliðini önermiþtir.

 

Nursi, 20. yüzyýlýn baþýnda yeni bir düþman konsepti geliþtirmiþ ‘bizim düþmanýmýz cehalet, zaruret ve ihtilaftýr’ demiþtir. ‘Bu düþmanlara karþý marifet, sanat ve ittifak silahlarýyla cihad edeceðiz’ diye ilan etmiþtir.

 

* * *

 

Ýstanbul Ýlim ve Kültür Vakfý tarafýndan 3-5 Ekim 2004 tarihlerinde Ýstanbul’da (Lütfi Kýrdar ve Kaya Ramada Plaza-Beylikdüzü) gerçekleþtirilecek olan, tüm dünyadan 80’e yakýn bilim ve fikir adamýnýn katýlacaðý ve Nursi’nin fikirlerinin etrafýnda tartýþýlacak ‘Çok Kültürlü Bir Dünyada Ýmanlý, Anlamlý ve Barýþ Ýçinde Yaþama Pratiði’ konulu sempozyumun ön yargýdan uzak ve baþlýkta önerilen görev tarifi içinde takip edilmesini herkese tavsiye eder, medyayý bu sempozyuma duyarlýlýk göstermeye davet ederim.

 

 

 

Cüneyt ÜLSEVER

Hürriyet - 2 Ekim 2004

Link to comment
Share on other sites

Muhterem dostlar, bu gün (2 Ekim 2004)tarihli Hürriyat gazetesinde Cüneyt Ülsever'in kaleme aldýðý bir yazý yayýnlandý. Baþlýðý "Türkiye’nin görevi: Said-i Nursi’yi anlamak/anlatmak" baþlýklý yazýsýnda hem Risale-i Nur ve Üstad Bediüzzaman'la ilgili çok müsbet bir açýdan deðerlendirmelerde bulunuyor. Ancak öðrendiðimize göre (tahmin edebileceðiniz) bazý kesimlerden bir hayli menfi tepki almýþ. O kesimlerin cesaretinden daha fazla cesaret örneði gösterip bu yazýyla ilgili olumlu deðerlendirmelerinizi lütfen adý geçen yazara iletiniz.

 

 

 

Ýnþaallah hayýrlara vesile oluruz.

 

Cüneyt Ülsever'in e-mail adresi:

 

culsever@hurriyet.com.tr

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...