Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

‘Batý dünyasýnýn Risale-i Nur’dan öðreneceði çok þey var’

 

ABD'deki Tunxis Koleji Dekaný Collen Keyes, Batý dünyasýnýn Risale-i Nurlar'dan öðreneceði çok þeyin olduðunu söyledi.

 

7. Bediüzzaman Sempozyumu Kaya Ramada Otel'de devam ediyor. Ýki farklý oturum halinde gerçekleþtirilen sempozyumda tebliðciler, Bediüzzaman'ýn eserlerinden yola çýkarak dünyada barýþ ve dostluðun artýrýlabilmesi için neler yapýlabileceðini tartýþýyor. Sempozyumda "Batý’nýn Risale-i Nur'dan Öðrenecekleri" konulu bir teblið sunan Keyes, Batý medyasýnýn olumsuz bir Müslüman imajý oluþturduðunu belirterek, "Müslüman olmayanlar Müslümanlardan korkmaya ve Ýslâm'ý þiddet ve nefret dini olarak görmeye baþladý. Çoðu kiþi, hakkýnda hiçbir þey bilmediði için, Ýslâmî hareketlerin üyelerinden uzak duruyor." dedi. Risalelerin Ýslâm ve Batý dünyasýndaki Müslümanlar için uygulanabilir bir mod! el çizdiðini belirten Keyes, "Said Nursî, Batý materyalizmine, tüketim merkezliliðe, emperyalizme sadece modern Müslümanlar adýna deðil, Müslüman olmayanlar adýna da güçlü ve tutarlý bir cevap verir. Nursî hareketi, en azýndan, çok farklý kültürlerde büyümesini ve geliþmesini gerçekleþtirebildiði için benzeri olmayan bir harekettir." dedi.

 

Sempozyuma ABD Loyola Üniversitesi'nden katýlan Prof. Dr. Marcia K. Hermansen de, Bediüzzaman'ýn, Batýlýlaþma ve modernitenin en þiddetli saldýrýlarý karþýsýnda imanýn canlý tutulmasý için çalýþtýðýný belirtti. Said Nursi’nin imanýn temelini oluþturduðu ahlâklý, saðlam ve kendisini adamýþ bireylerin yetiþtirilmesini saðladýðýný belirten Hermansen, "Risaleler, Türk Ýslâm'ýnda sosyal, ahlâkî ve manevî açýlardan yeniden yapýlanmayý amaçlayan en önemli ve en canlý hareketlerin temelidir." diye konuþtu. Almanya Philipps Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christoph Elsas ise, Bediüzzaman'ýn eserlerinin þiddetten uzak bir muhtevaya sahip olduðuna dikkat çekti. Kendisini Protestan bir din adamý olarak tanýmlayan Elsas þunlarý söyledi: "Almanya'da, Said Nursî'nin Kur'ân tefsirleri, þiddete baþvurmaksýzýn Ýslâm inancýna dayalý dinî özgürlük için savaþan, laik bir devlet yapýsýný kabul eden, dinî ve dinî olmayan diðer gruplarý kabul eden bir tefsir olarak bilinir. Risale-i Nur'da Ýslâm an! layýþýnýn içinden gelen dinî özgürlüðe vurgular ve dýþa açýk yaklaþýmlar vardýr."

 

 

05.10.2004

Mükremin Albayrak

Ýstanbul

http://www.zaman.com.tr/?bl=haberler&hn=98227

Link to comment
Share on other sites

@Levent

 

kardes. Senden bir ricam var. Bu yaziyi terüme edip almanca bölümüne koyabilirmisin. Senin almancan daha iyi benden. Manayi ben pek iyi veremem. Bu yazi cok iyi ve diger arkadaslar da okusun istiyorum. Ama basligi sakin aynen tercüme etme. Yanlis anlasilabilir. Mesela "Batiyi seven bir Kuran yaklasimi" aslinda yaziya daha iyi uyabilir.

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...