Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bazen aklýmdan çok kötü düþünceler geçiyor, mani olmuyorum günah mý?

 

Cevap:

 

Sorumluluk ancak iradî fiiller içindir. Yani insan kendi isteðiyle, kendi iradesiyle bir iþ yaptýðýnda o iþin getireceði sorumluluðu da yüklenmiþ olur. Ancak, akla gelen kötü þeylerde kiþinin iradesi söz konusu deðildir. Yani, siz kendi iradenizle kötü þeyler düþünmeye karar vermiþ ve bunu icra etmiþ deðilsiniz. Dolayýsýyla bu konuda bir sorumluluk da taþýmazsýnýz. Bunlarý þeytanýn bir vesvesesi bilip üzerinde fazla durmamak gerekir.

 

 

 

Zira þeytan kalbin yanýnda bulunan ve “lümme-i þeytaniye” adý verilen bir yerden, insanýn kalbine kötü þeyler söyleyebiliyor. Bu söylenen söz ve düþüncelerin kalbin malý olmadýðýna delil, kalbin ondan telaþ göstermesidir. Mesela; bir insan kirli bir dürbünden gökyüzünün güzelliðini seyretse, bu dürbünün kiri ne seyredene nede seyredilene bulaþýr. Öyleyse bu gibi söz ve düþünceler de þeytanýn fiili olduðundan, bize hiçbir zarar vermez. Asýl zarar, onunla lüzumsuz uðraþýp def etmeye çalýþmak veya zararlý olduðunu zannedip korkuya kapýlmaktýr.

 

 

 

Alaâddin Baþar (Prof. Dr.)

Link to comment
Share on other sites

@Adem Abi,

cok güzel bir konu cok entresan ve Forum eski tadi geri geliyor!

Bu konu hakkinda Asrin Imami Bediüzzman Said-i Nursi(r.a.)Bakalim ne diyor:

EY MARAZ-I VESVESE ÝLE MÜPTELÂ! Biliyor musun, vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe þiþer; ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarýyla baksan büyür; küçük görsen küçülür. Korksan aðýrlaþýr, hasta eder; havf etmezsen hafif olur, mahfî kalýr. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleþir; mahiyetini bilsen, onu tanýsan, gider.(Bediüzzman Said Nursi)-Sözler 21.Söz 2. Makam!

__________________________________________________________

Sevgi,Saygi ve Selamlarimla

Nefer FUAT

________

Biz Muhabbet fedaileriyiz;

Husumete vaktimiz yok!

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...