Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Çevremizde, az da olsa, “görmediðime inanman” diyen kiþilerle karþýlaþýyoruz. Bunlara bu yanlýþ düþüncelerinden vazgeçirmek için neler söylemeliyiz?

 

Cevap:

 

Þurasý bir gerçektir ki; varlýk âlemi sadece beþ duyu ile hissedilebilenlerden ibaret deðildir. Ýnsan, görme duyusu ile, sadece madde alemini görür. Diliyle tatlar âlemini, kulaðýyla sesler âlemini, burnuyla kokular âlemini hisseder. Hâlbuki; elektrik, yerçekimi, ýþýnlar alemi, radyoaktif dalgalar ve nice gerçekler vardýr ki, bunlar, ne görülürler ne de iþitilirler. Bununla birlikte, bu gerçeklerin varlýðý þüphe götürmez.

 

Ýþte bu prensibi göz ardý eden bir kýsým insanlar, görmediðime inanmam diyerek bütün varlýk âlemini, sadece gözleriyle gördükleri maddi eþyadan ibaret sanarak büyük bir hataya düþerler. Hâlbuki bir þeyin gözle görünmemesi onun yokluðuna delil olamaz. Zira bu âlemde gördüklerimize oranla göremediklerimiz çok daha fazladýr. Hatta insan vücudunda akýl, hayal, hafýza gibi görünmeyen varlýklar, görünenden kat kat fazladýr.

 

“Görmediðim þeye inanmam” sözünün altýnda, aklýn görevini göze yükleme yanýlgýsý yatmaktadýr. Hâlbuki insandaki her bir duyu ayrý bir âlemin kapýsýný açar; birinin görevi diðerinden beklenmez. Mesela, göz, kulaðýn; burun, dilin görevini yapamaz. Ýnsan, gözüyle ne yemeðin tadýna, ne bülbülün sesine, ne de gülün kokusuna bakabilir. Göz bu organlarýn görevlerini yerine getiremezken, elbette aklýn fonksiyonunu da icra edemez.

 

Malumdur ki; herhangi bir eser, göz ile göründüðü hâlde, ustasý akýl ile anlaþýlýr. “Görmediðime inanmam.” diyen bir insan, bu eserin yapýcýsýný inkâr durumuna düþer. Aynen bu örnekte olduðu gibi, sonsuz bir kuvvet, ilim ve sanat ürünü olan bu muhteþem kainatý seyrettiði hâlde, onun sanatkârýný kabul etmeyen insan, ilim ve akýldan uzaklaþmýþ olur.

 

Böyle bir insan, bu kâinatta her an tecelli eden ve Allah’ýn varlýðýný güneþ gibi gösteren, yaratma, rýzk verme, hayat verme gibi sýnýrsýz olaylarý nasýl açýklayacaktýr?

 

“Her þeyi maddede arayanlarýn akýllarý gözlerindedir, göz ise maneviyatta kördür.”

 

 

 

 

 

Mehmet Kýrkýncý

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...