Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gerçeði arayan bir insan peygamberlerin bildirdiði gerçeklere karþý kayýtsýz kalabilir mi?

 

Cevap:

 

Varlýklarý algýlama konusunda beþ duyu ile sýnýrlý olan insan oðlu, algý sahasý dýþýnda olan metafizik konularda her þeyi kuþatan bir ilme muhtaçtýr. O ilim sahibi ise Allahtýr. Allah, bizim bilmediðimiz ve bilemeyeceðimiz bir çok gerçeði, peygamberler aracýlýðý ile bize bildirmektedir. Ýþte insaný aldatan önemli sebeplerden bir tanesi de ilâhî gerçekleri anlama konusunda kendi düþünce ve yeteneklerine güvenerek, peygamberlik kapýsýný çalmamasýdýr. Hâlbuki Allaha nasýl iman edileceði, onun bu kâinatý niçin yarattýðý, insaný bu âleme hangi gayeler için gönderdiði, onlara ne gibi görevler verdiði, bu âlemden sonra nasýl bir âleme gidileceði gibi, her þeyi kapsayan nihayetsiz gerçekler, sýnýrlý akýl ile kavranamaz.

 

Bunlar ancak vahyin ýþýðý ile bilinebilir. Allah bize bu hakikatleri bildirmek için peygamberler göndermiþ ve kutsal kitaplar indirmiþtir. Çekim kanunu ile gezegenleri güneþin, elektronlarý çekirdeðin, arýlarý bir beyin, karýncalarý bir emirin kumandasý altýnda toplayan Allah, insanlarýn da peygamberler etrafýnda toplanmasýný istemiþtir. Tâ ki onlarýn kalp, ruh ve vicdanlarý, peygamberlerin eliyle terbiye edilsin ve kendilerinden beklenen kemalata yükselebilsinler.

 

Ulvî bir hayata aday, sonsuz bir mutluluða âþýk olan insan için, bu eksik ve sýnýrlý olan akýl, yeterli ve yetkin bir rehber olamaz. Ýnsan onunla belli bir noktaya kadar gidebilir. Gerçeði bulmasý, dünyevî ve uhrevî saadete eriþmesi ancak peygamberlere baðlý olmasý ile mümkündür.

 

O nuranî zatlar, Allahýn isim ve sýfatlarýna en mükemmel bir ayna olmuþlardýr. Allahý hakkýyla sevip ümmetlerine de sevdirmiþlerdir. Kâinatýn ifade ettiði gizli anlamlarý sezinleyerek ümmetlerine bildirmiþlerdir. Bütün insanlýðýn yaratýldýðý günden itibaren en büyük problemi olan “Necisin, nereden geliyor ve nereye gidiyorsun ?” sorularýna ikna edici cevaplar vermiþlerdir.

 

Evet Allah, peygamberleri en ulvî bir özelliðe sahip olarak yaratmýþ, onlarýn duygu ve kabiliyetlerini en güzel þekilde kendisi terbiye etmiþ, onlarý tüm insanlýða yol gösterici ve öðretici olarak göndermiþtir.

 

 

 

 

 

Mehmet Kýrkýncý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...