Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hayýzlý kadýnýn camiye girmemesi ile ilgili hükümler hadis-i þeriflere dayanmaktadýr. Hayýzlý kadýnýn mescide girmesi, orada eðleþmesi ve itikâfa çekilmesi caiz deðildir. Nitekim hadiste þöyle buyurulur:

 

"Hiç bir hayýzlý veya cünüp mescide giremez." (Ýbn Mâce, Tahâre, 92; Dârimî, Vudû',116).

 

Hayýzlý kadýnlarýn cami ve mescitlere girmesi haramdýr. Bu tahrim, sadece âdet gören ve loðusa olan kadýna has deðil, cü nübün de girmesi haramdýr. Ýster oturmak için, ister bir kapýsýndan girip diðer kapýsýndan çýkmak için olsun farketmez. (Münyetul-Musalli - Fetâvâ-yi Hindiyye) Ancak, yol mescidin içinden geçiyorsa, o takdirde cünübün geçmesine ce vaz verilmiþtir.

 

Camiden baþka yerde bulunmazsa, o takdirde su almak için âdet görme halindeki kadýnýn veya loðusanýn ya da cünübün câmiye girmesine de cevaz verilmiþtir.

 

Bunun gibi cünüp, âdet gören kadýn ya da loðusa, canavar veya hýrsýzdan ve soyguncudan ya da þiddetli soðuktan korkar, baþka da sýðýnacak yer bulamazlarsa, o takdirde câmiye girip oturmalarý caiz olur. Ancak mabede hürmeten teyemmüm etmeleri uygun bir dav ranýþ olarak nitelendirilmiþtir.(Tatarhaniyye - Fetâvâ-yi Hindiyye)

 

Bu konuda câminin damýna çýkýlýr mý?

 

Cünüp, aybaþý halindeki ya da loðusa kadýn caminin damýna çý kýp oturabilirler mi? Fakihlerin çoðuna göre, camilerin damý camilerin içinin hükmünü taþýr. Nasýl içine girmek haramsa, damýna da çýkýp oturmak öylece haramdýr.(Cevhere-i Neyyire - Fetâvâ-yi Hindiyye)

 

Cenaze ya da bayram namazý için tahsis edilen yerlerin hükmü nedir?

 

En sahih kavle göre, bu yerler cami' hükmü taþýmaz. Bu neden le cünübün, ayhali ya da loðusa kadýnýn bu yerlere girmesi haram deðildir.(Bahrirâik - Ýbn Nüceym - Fetâvâ-yi Hindiyye)

 

Þâfiî ve Hanbelîler, hayýzlý ve lohusanýn kirletmemek þartýyla mescitten karþýdan karþýya geçmesini câiz görürler.

 

Bunlarýn dayandýðý delil þu hadislerdir:

 

a. Hz. Aiþe (ra) anlatýyor: “Resulullah (a.s.m) bana Mescidden hasýrý /seccadeyi getir.” buyurduðunda, ben hayýz halinde olduðumu söyledim. Bunun üzerine “Hayýz halin senin elinde olmayan bir þeydir.” buyurdu. (Müslim, Hayýz, (299) 11- 13)

 

b. Hz. Meymune (ra) anlatýyor: “Bizden birisi hayýz halinde olduðu halde hasýrý / seccadeyi götürüp Mescide sererdi.” (Nesaî, Taharet, 174)

 

http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=article&aid=12946

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...