Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hanefi ve Þafii alimlerine göre, cünüp olan bir kimsenin veya adet halindeyken bir bayanýn Kur'an okumasý, -bir yol olmadýðý takdirde- camiye uðramasý caiz deðildir. Ancak Hanefi âlimlerinden bazýlarýna göre, adet halinde olan bir kadýnýn durumu normal boy abdestine muhtaç olan bir cünüpten farklýdýr. Ay hali bir iradeye baðlý deðildir.

 

Ayrýca, Kur'aný öðretme konusunu da farklý deðelendirenler vardýr. Bu âlimlere göre, adet halindeki bir bayanýn Kur'an'ý, özellikle heceleyerek öðretmesinde veya bir ayetten daha az parçalar halinde okutmasýnda bir sakýnca yoktur. (bk. Ýbn Abidin, I/172).

 

Maliki mezhebine göre de, adet halinde olan bayan öðretmen veya öðrencinin –zarurete binaen- Kur'an okumasýnda bir sakýnca yoktur. (bk. Cevahir el-Ýklil, s.32; eþ-Þeyh ed-Derdir, eþ-Þerhu'l-kebir, I/126-el-Mektebetu'þ-Þamile-; Halilil, Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, s.137).

 

Þu kýsa yaz devresinde Kur'an kurslarýnda öðretme ve öðrenme fýrsatý bir zaruret olarak deðerlendirilebilir.

 

Bu zarurete dayanarak Maliki'nin kolaylýk saðlayan görüþüyle amel edilmesine gerekçe vardýr denilebilir. Yani, kurslarda Maliki görüþüyle amel edilerek okutma ve okumaya ara verilmemesi daha uygun olur diye düþünmek mümkündür. Kaldý ki, Hanefi ilmihallerde de özel halde olanlar, birer kelime atlayarak Kur'an okuyup öðretebilirler, diye bir çare de gösterilmektedir. Bundan da faydalanarak öðrenime ara vermemek mümkündür.

 

Elbette bu çareyi zayýf bulanlar, kendi mezheplerinin görüþleriyle amel etmede ýsrar edenler olabilir. Onlara yanlýþ yapýyorlar, denmez; Kur'an öðrenimine ara vermeye razý oluyorlar baþka hak mezhebin kolaylýk saðlayan görüþüyle amel etmeye razý olmuyorlar, demekle yetinilir, bir tartýþmaya girme gereði duyulmaz. Duyulmamalýdýr da.

 

Netice olarak diyebiliriz ki, bu konuda zarurete binaen Malikî mezhebini ve onlar gibi düþünen diðer âlimleri taklit etmekte bir sakýnca yoktur. Yeter ki, caminin temizliðine bir zarar gelmesin.

 

http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=show_qna&id=21956

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...