Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Said Nursi'nin tarikata bakýþý nasýldý?

 

Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin tarikata bakýþý nasýldý? Bir karara varamadým, lütfen açýklar mýsýnýz?

 

Bediüzzaman Said Nursi ve tarikat konusu son günlerde tekrar gündeme geldi. Bu konuyla ilgili "Sorularla Risale" sitesindeki bir soru ve cevabý þöyle:

 

Soru:

 

Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin tarikata bakýþý nasýldý? Farklý yerlerde " tarikat zamaný deðil, hakikat zamanýdýr" ve "kalbi iþlettirmenin en güzel yolu tarikattýr" dediðini biliyorum. Bir karara varamadým, lütfen açýklar mýsýnýz?

 

Cevap:

 

Üstad Bediüzzaman, Risale-i Nur'un çok yerlerinde, Tarikat ve Tasavvufu kabul edip müdafaa etmiþtir. Hiçbir zaman, Tarikat ve Tasavvufun aleyhinde söz söylememiþtir.

 

Üstad, Tarikat ve Tasavvufun zatý ve özünü deðil, sonradan içine girmiþ bazý arýza ve hatalarý tenkit etmiþtir. Ekseri tenkit ettiði hususlar, Tarikat ve Tasavvuf erbabýnýn bazý aþýrýlýk ve hatalarýdýr. Üstad, bu hatalarý Telvihat-ý Tisa adlý risalesinde, sekiz varta þeklinde özetlemiþtir.

 

Üstad, yine ayný Telvihat-ý Tisa adlý risalesinde, Tarikat ve Tasavvufun dokuz fayda ve güzelliðini sayarak, Tarikat ve Tasavvuf lehinde olduðunu ilan ediyor..

 

Üstad'ýn, "zaman tarikat zamaný deðildir" demesinden, tarikatý inkar ya da tahkir anlaþýlmamalý. Zira Üstad, zamanýn gereði ve ilcaatýna göre meseleye bakýyor. Tarikat ekseri olarak saðlam iman sahibi ve farzlarý ifa eden ehli takva Müslümanlarýn velayet derecesine çýkmasýný temin etmek için tasarlanmýþ manevi bir seyahattir. Bu yüzden Tarikatýn en mühim þahý ve piri olan Ýmam Rabbani Hazretleri, "imaný tahkiki olmayan ve farzlarda kusuru olanlar tarikat seyahatinde gidemezler" diye hüküm vermiþtir. Demek tarikatýn mukaddemesi olan; saðlam iman ve farzlarýn ifasý olmasa, Tarikatta gitmek esaslý olmuyor.

 

Halbuki günümüzdeki insanlarýn mutlak çoðunluðu, tahkiki iman sahibi deðil ve farzlarý ifa edemiyor, hatta çoklarýnýn imaný tehlikede. Böyle bir toplumsal yapýda öncelikli görev saðlam bir imaný vermek ve akabinde farzlarý ifa etmesini temin etmektir. Yoksa Allah’ýn varlýðýndan þüphe duyan adamlara, tarikat dersi vermek pek fayda vermez. Üstad, bu toplumsal gerçeði iyi okuduðu için, "zaman tarikat zamaný deðil, imaný kurtarmak zamanýdýr" diye hüküm veriyor.

 

www.sorularlarisale.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...