Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kader, Allah'ýn olmuþ ve olacak her þeyi bilmesidir. Bu açýdan insanlarýn iradesini ilgilendiren konularda insan iradesine býrakýlmýþtýr.

 

Kaderi ikiye ayýrabiliriz: ýzdýrari kader, ihtiyari kader.

 

"ýzdýrari kader"de bizim hiçbir tesirimiz yok. O, tamamen irademiz dýþýnda yazýlmýþ. Dünyaya geleceðimiz yer, annemiz, babamýz, þeklimiz, kabiliyetlerimiz ýzdýrari kaderimizin konusu. Bunlara kendimiz karar veremeyiz. Bu nevi kaderimizden dolayý mesuliyetimiz de yok.

 

Ýkinci kýsým kader ise, irademize baðlýdýr. Biz neye karar vereceksek ve ne yapacaksak, Allah ezeli ilmiyle bilmiþ, öyle takdir etmiþtir. Sizin sorduðunuz soruda bu alanda müzakere edilmektedir. Yani siz bir aday tipi belirliyorsunuz ve arýyorsunuz. Allah’ta sizin istediðiniz vasýflara sahip birkaç kiþiyi önünüze çýkarýyor. Sizde bunlardan birini iradenizle beðenip kabul ediyorsunuz. Alah’ýn alacaðýnýz eþin kim olduðunu ezelde bilmesi kader, fakat sizin iradenizle seçmeniz cüz’i irade dediðimiz insanýn sorumluluk sýnýrlarýdýr.

 

Evlilik de irademize baðlý olan ihtiyari kader kýsmýndandýr. Yani insan kimi ister, kimle evlenirse o kaderi olur.

 

Evleneceðiniz kiþiyi önceden bilmek için çeþitli oruçlar, susuz kalýp gece evleneceðin kiþinin su vermesi, yeni taþýndýðýn evin anahtarýný yastýðýnýn altýna koyup evleneçeðin kiþiyi görebilmek v.s gibi mevzuatlarýn aslý yoktur. Bunlar hurafe olup itibar etmemek gerekir.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...