Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kýsmetin kapalý olup olmadýðýný insan bilemediði için, kendi isteði olan bir þeyi elde etmek için bazý sebeplere teþebbüs etmesi gerekir. Bu sebeplere teþebbüsten sonra þayet istediðimiz þeyi elde edersek, þükrederiz. Þayet istediðimz þey elde edilmez ise, o zaman “hakkýmýzda hayýrlý deðilmiþ” deyip, verilmediði için ve ahirette isteðimizin daha güzelinin verileceðine iman edip yine þükretmek gerekir.

 

Kýsmet beklemelerde yanlýþ yorumlardan uzak kalýnmalýdýr. Bazý kimselerde yanlýþ bir kýsmet baðlama anlayýþý görülmektedir.

 

Evham ve su-i zanna kapýlan bu kimseler tereddüt etmeden konuþabiliyorlar:

 

– Kýzýmýzýn ya da oðlumuzun kýsmeti bir türlü çýkmýyor, çýkýnca da anlaþmayla sonuçlanmýyor, bir bahane bulunup iþ bozuluyor! Demek ki kýsmetini baðlamýþlar. Zaten falan ve filan komþulardan da þüphe ediyoruz.. diye hüküm verebiliyorlar.

 

Halbuki Allah (cc), hiçbir insana bir baþkasýnýn kýsmetini baðlama imkan ve salahiyeti vermemiþtir. Bu sebeple, kýsmet baðlanmasý diye bir olay olamaz. Ama kýsmet beklenmesi diye bir gerçek olur.

 

Demek ki mesele, kýsmet baðlanmasý deðil kýsmetin beklenmesi meselesidir.

 

Þunu hiç unutmamak gerektir ki, Allah yarattýðý kulunun kýsmetini asla baðlamaz. O kadar baðlamaz ki, dünyada evlenemeden vefat edenleri bile Cennette otuz üç yaþýnda en güzel bir Cennet genci olarak olarak evlendirir, kýsmetini yine karþýsýna çýkarýr, asla kýsmetsiz býrakmaz. Onlar da o zaman asla piþmanlýk duymazlar dünyadaki bekleyiþlerinden dolayý. Çünkü Cennet evliliði dünyadakiyle kýyaslanamayacak kadar özel ve güzel bir evlilik olur.. Bütünüyle mutluluk ve saadet kaynaðý halini alýr.

 

Bence burada unutulmamasý gereken en mühim nokta þu olmalýdýr.

 

Dünyadaki kýsmetini bekleyenler bekleme süresini büyük bir fýrsat bilmeli, bu sýralarda kendi özelliklerini geliþtirip vasýflarýný çoðaltmayý hedef almalý, vasýfsýz iþçi durumundan çýkýp aranan vasýflý aday özelliðini kazanmalý, kendini bir çok vasýflarla deðerli durumuna getirmelidir. Çünkü denklik dünyada da ahirette de esastýr. Dünyada vasýflý olanlar Cennette de vasýflýlarla evlenirler. Bu bakýmdan da kýsmet bekleme devresini güzel vasýflarý kazanma, çoðaltma devresi olarak düþünmeli, yüksek vasýflýlara layýk hale gelmeye gayret göstermelidir.

 

Zaten beklemenin bir faydalý yaný da, güzel vasýflarýný çoðalt ikazýný yapýyor olmasýdýr

 

(Ahmed ÞAHÝN)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...