Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deðerli Kardeþimiz;

 

“Kalp kalbe karþýdýr” sözü, insanlarýn tecrübelerinden kaynaklanan anonim bir muhtevaya sahiptir. Araplar da “Minel kalbi ilel kalbi sebîla=Kalpten kelbe yol vardýr” derler. Kanaatimizce, bu söz genel bir kural olarak doðrudur, fakat her zaman geçerli olmayabilir.

Örneðin, kalbimizi kendisine açtýðýmýz, sevgi ve sempatiyle baktýðýmýz kimseden de-genellikle- ayný karþýlýðý görürüz. Tersine, kalbimizi kendisine kapalý tuttuðumuz, hoþ görmediðimiz kimseden de ayný karþýlýðý görürüz.

Fakat bazen çok þiddetli aþka tutulanlar, karþý taraftan ayný karþýlýðý görmeyebilirler. Bunun bir hikmeti de kalbin yaratýlýþ sýrrýnda saklýdýr: Kalbin en derin köþesi (süveyda-i kalp) en þiddetli sevgi potansiyelini taþýmaktadýr. Bu sevginin karþýlýðý, ancak cemal ve kemali sonsuz olan yüce Allah’týr. Bunu yanlýþlýkla bir yaratýk için kullandýðýmýzda, karþýdaki kalp bunun yanlýþlýðýný hisseder ve ters tepki gösterir. Aþýklarýn genellikle karþýlýk görmemekten þikâyette bulunduklarý olumsuz tavrýn bir hikmeti budur.

Ýslam’da hüsn-ü zannýn esas alýnmasýnýn bir hikmeti de toplumda sevgi zemini oluþturmaktýr. Hüsn-ü zanla bakan karþýdaki insana güzel gözle bakar, iyi insan olarak düþündüðü için onu sempatik bulur ve karþýdan da genellikle ayný karþýlýðý görür. Böylece cemiyette karþýlýklý saygý ve sevgi hâkim olur, insanlar hayattan lezzet alýr.

 

Selam ve dua ile...

Sorularla Ýslamiyet Editör

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...