Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fidye Ne Demektir?

 

Oruçla ilgili olan fidye, dinî bir terim olarak, bazý ibadetlerin eda edilmemesi ya da edasý sýrasýnda birtakým kusurlarýn iþlenmesi halinde ödenen dînî-malî yükümlülüktür. Ýbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusudur. Ýhtiyarlýk ve þifa ümidi olmayan bir hastalýk sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra kaza etmesi mümkün olmadýðýndan oruç tutamadýðý her güne karþýlýk bir fidye öder. Bu durumdaki bir kimsenin fidye ödemesi vaciptir. Kur’an-ý Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara 2/184) buyurulmaktadýr. Bu ayetten hareketle fidye miktarýnýn, bir kiþiyi bir gün için doyuracak yiyecek olarak anlaþýlmýþtýr.

 

Yaþlýlýktan ötürü oruç tutmaya gücü yetmeyen kiþi, her gün için bir sadaka-i fýtýr miktarý fidye verir. Buna da imkâný yoksa Allah’tan af diler. Fakat böyle bir kiþi, kýsa günlerde rahatlýkla oruç tutabilme imkânýna ulaþýrsa tutamadýðý oruçlarý, o günlerde kaza etmesi gerekir. Zira ramazan ayýnda oruç tutmaya gücü yetmeyen kimseler ile iyileþme ümidi bulunmayan hastalar ileride oruç tutabilecek duruma gelirlerse tutamadýklarý oruçlarý kaza etmeleri gerekir. Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar sadaka sayýlýr.

 

 

 

Fidye Miktarý Ne Kadardýr?

Fidye miktarý bir sadaka-ý fýtýr miktarýdýr.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...