Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Oruç, Ýslam Ülkelerinin dýþýnda da hýzla yayýlmakta, bu konuda birçok kiþi araþtýrma yaparken, hastalýklarýn önlenmesi için orucu tavsiye eden mütehassýs doktorlarýn sayýsý her geçen gün artmaktadýr.

 

Þu anda Batý Almanya’daki 29 klinikte, oruç ile tedavi yapýlýyor. Ve oruç, hemen hemen her hastalýðý tedavi ettiði gibi, fazla kilolarýn da saðlýklý bir þekilde atýlmasýný saðlýyor. Oruç Mütehassýsý olarak bilinen Dr. Hellmut Lützner’e göre oruç, vücudun senelerce depo ettiði zehirleri ve pislikleri dýþarýya atmanýn en tabii yoludur.

 

Oruç, insanlýk tarihi kadar eskilere dayanýr ve bütün canlýlarda, ortak bir özellik olarak göze çarpar. Haftalarca veya aylarca aç kalarak bir nevi oruç tutmak, tabiattaki birçok canlýnýn hayatýnda her sene görülmektedir. Ve oruç tutma istidadý olmaksýzýn canlýlarýn sað kalmasý mümkün deðildir.

 

Bugün birçok geliþmiþ ülke, bolluk içinde yaþýyor. Fakat bu bolluða alýþmýþ olmalarý yüzünden de artýk hiçbir zorluða cesaret edemiyorlar. Bu ülkelerde aþýrý beslenmeden doðan hastalýklar, bir çýð gibi artarak yayýlýyor.

 

Her milletin, kendine has bir yemek listesi bulunur. Ve ailece hep beraber yemek yeme, aile fertlerinin birbirine olan baðlýlýk duygularýný geliþtirir. Hatta iþ icabý olarak birbirini daha iyi tanýmak isteyenlerin yaptýklarý ilk iþ, bir restoranda buluþmaktýr. Ýþte bu “belirli vakitlerde ayný yemekleri paylaþma hadisesinin” güçlendirdiði sevgi ve saygý duygularýný, acaba oruçtan daha iyi hangi þey saðlayabilir?

 

“Dini bayramlarýn manevi havasýný tatmak için, oruç tutarak hazýrlanmak þarttýr” diyen Münihli Psikolog Jürgen Von Schedit, sözlerine þöyle devam ediyor:

“Oruç, gelenek olmaktan çýkýnca, içindeki gizli kýymetler de yok oluyor. Diðer bir ifade ile insan maddiyata fazla dalýnca, maneviyatýn kokusunu bile alamýyor.”

 

Herkesin bilmesi gereken bir baþka oruç da, hastalanan bütün canlýlarýn insiyaki olarak tuttuklarý oruçtur. Sýhhatini kaybeden canlýlar, yeme ve içmeyi terk ederler. Bunun açýklamasý þudur: Tehlikeye maruz kalan vücut, hazým ile uðraþmayý istemez. Çünkü bu hadise ile, canlýnýn aldýðý gýda enerjisinin üçte biri harcanýr. Bu sebeple vücut bütün gücünü, hastalýða karþý savunmaya yöneltir.

 

Orucun unutulan kýymetlerini Batý Dünyasýna tekrar anlatmakta büyük payý olan Dr. Otto Buchinger (1882-1970) “Þifalý Oruç” adýndaki kitabýnda, bizzat kendisinin büyük bir hastalýk neticesinde oruca baþladýðýný yazmaktadýr. Tehlikeli bir mafsal romatizmasýna yakalanan Buchinger, hastalýðýn arttýðýný, kaslarýnýn eriyerek karaciðerinin büyüdüðünü ve safra kesesinin iltihaplandýðýný görünce oruç tutmaya baþlamýþtýr. Buchinger, Alman oruç uzmanlarýnýn en tecrübelisi sayýlan Gustav Riedl’in kontrolünde oruç tutmuþ ve tamamýyla iyileþerek sýhhatine kavuþmuþtur.

 

Dr. Buchinger, on binlerce hasta üzerinde yapmýþ olduðu araþtýrmalarýný þu cümleyle özetler: “Tansiyon düþüklüðü gibi istisnalar hariç, hiçbir hastalýk yoktur ki, orucun faydasý olmasýn veya tamamýyla iyileþtirmesin! Oruç, býçaða gerek duyulmayan bir ameliyattýr.”

Oruç mütehassýsý Dr. Lützner de, eski 10 bin metre koþucularýndan 54 yaþýndaki bir sporcunun en iyi derecelerini, 49. oruç gününde elde ettiðini belirtmiþtir.

 

Oruç mütehassýslarýndan biri olan, bayan Dr. Helga Bühler, “açlýk grevi” ile “oruç” arasýndaki farký þöyle belirtmektedir:

“Ýkisinin arasýndaki tek fark, insanýn niyetidir. Oruç, pozitif ve istekli bir harekettir. Açlýk grevi ise, öfke ve gazaptan kaynaklanýr. Bilindiði gibi öfke ve sinirlilik halleri mide asidi üretmekte, mide asidi ise acýkmaya sebep olmaktadýr. Dolayýsýyla oruçlu kiþi açlýk hissetmezken, diðeri büyük bir açlýkla karþý karþýyadýr.”

 

Oruçlu bir insan, yemek yeme telaþýndan kurtulduðu gibi, ikide bir de yemek hazýrlamak veya bulaþýk yýkamak derdinden de kurtuluyor. Bu arada insan, bambaþka þeylerden kurtulduðunu da anlýyor. Psikolog Jurgen Von Scheidt, bu konuda þunlarý söylüyor:

“Özellikle kendini eþyaya baðýmlý hissedenler için baðýmsýzlýk kazanmak, son derece kýymetlidir. Orucun verdiði baðýmsýzlýk duygularý ile, böyle bir hazineye sahip olmak mümkündür. Oruç ile, esas problemleri baðýmlýlýk olan bütün insanlarýn, uyuþturucu madde müptelalarýnýn ve alkoliklerin psikoterapi yoluyla tedavi edilmeleri mümkün oluyor.”

 

Dr. Hellmut Lützner, “Oruç Sayesinde Yeni Doðmuþ Gibi” adlý kitabýnda, þu gerçekleri dile getiriyor:

“Oruçlunun hissettiði acýkma safhalarý, aslýnda tedavi seanslarýdýr. Bu safhalar, hastalýklý ve zararlý maddelerin dokulardan koparýldýðý ve vücutta dolaþtýðý saatlerdir. Oruç sýrasýnda bazý vücutlarda meydana gelen aðýz ve ter kokularý, bu zararlý maddelerin vücuttan atýlmasý sebebiyledir.”

Dr. Hellmut Lützner, þöyle devam ediyor:

Oruç tutmanýn verdiði zevki, saðlamýþ olduðu þu faydalarý öðrendikten sonra, daha iyi tadabilirsiniz.

* Güçlü bir maneviyat.

* Kendi ruh dünyanýza ve vücudunuza karþý, gitgide artan bir alaka.

* Tasavvur ve hatýrlama gücünde elde edilen artýþ.

* Kendinize olan güveninizin saðlanmasý ve kararlarýn büyük bir soðukkanlýlýkla alýnabilmesi.

* Tad alma duygusunun güçlenmesi ve oruçtan sonra, çok daha saðlýklý bir beslenmenin elde edilmesi.

Bütün bu sayýlan faydalarýn oruçla elde edilmesi, gerçekten hayret vericidir. Orucun ilk günlerinde ortaya çýkan güçlükler ise, basit bir yolla giderilir. Oruca baþlanýlan günlerde bol meyve yemek, midede kalan et parçalarýnýn çürümesine mani olmakta, böylece mide bulantýsý veya baþ aðrýsý gibi rahatsýzlýklar da giderilmektedir.

Yazýmýzý Dr. Buchinger’in bir sözü ile noktalýyoruz.

“Oruç, býçaða gerek duyulmayan bir ameliyattýr.”

 

P.M.’den Tercüme: Ayhan HALAÇ

 

 

Sorularla Islamiyet

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...