Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

5 Aðustos Çarþamba gününü 6 Aðustos Perþembe gününe baðlayan gece Berat Kandilidir.

--------------------

 

 

Þaban ayýnýn ondördüncü gününü onbeþinci gününe baðlayan gece.

 

Bu gece, deðiþik adlarla da anýlmaktadýr:

 

Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olmasý sebebiyle 'Mübârek'; kullarýn günahlarýnýn affolunmasý ve temize çýkmalarý sebebiyle 'Beraet'; kullarýn ihsana kavuþmalarý nedeniyle 'Rahmet', geceyi iyi deðerlendiren kullarýn seçilerek salih kullar arasýna alýnmasý sebebiyle 'Berae veya Sakk' adý da verilir.

 

Bu gecenin beþ özelliði vardýr:

 

1) Bu gecede önemli iþlerin seçimi ve ayýrýmý yapýlýr.

 

2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardýmcý olmasý amacýyla Allah tarafýndan melekler gönderilir.

 

3) Bu gece baðýþlanma ve af gecesidir.

 

4) Bu gecede yapýlan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

 

5) Bu gecede Peygamberimize þefaat yetkisinin tamamý verilmiþtir. Bu yetkinin üçte biri Þaban'ýn onüçüncü günü, üçte biri Þaban'ýn ondördüncü günü, geri kalan üçte biri de Þaban'ýn onbeþinci günü verilmiþtir.

 

Anne ve babasýný incitenler, büyücüler, baþkalarýna kin besleyenler içki düþkünleri bu gecenin faziletinden yararlanamazlar.

 

Bu konuyla ilgili olarak þu hadisler rivayet edilmektedir:

 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu geceyi Hz. Âiþe validemize tanýtýrken þöyle buyurmuþtur:

 

"Bu gece Þaban'ýn onbeþinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin koyunlarýnýn tüyleri sayýsýnca insanlarý Cehennem'den kurtarýr. Ancak kendisine þirk koþanlarýn, müslümanlara karþý kin ve düþmanlýk besleyenlerin, akrabalarý ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasýna asî olanlarýn ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. " (Münziri, et-Tergîb ve't-Terhib, II, 118).

 

Ýnsanlarýn bir sene içerisindeki rýzýklarý, zengin veya fakir olacaklarý ve ecelleri gibi mühim hususlar o gece içerisinde meleklere bildirilir. O geceyi ibâdet ve tâatla geçirmek ve nafile namaz kýlmak sevaptýr. Fakat o geceye mahsus belirli bir namaz þekli yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz bu geceyi ibadetle geçirmiþ ve Allah'a þöyle dua etmiþtir: "Azabýndan affýna, gazabýndan rýzana sýðýnýr, senden yine sana iltica ederim. Sana gereði gibi hamdetmekten âcizim. Sen seni senâ ettiðin gibi yticesin. " (Münziri, Tergib, II, 119, 120).

 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bizlere de þöyle buyurmuþtur:

 

"Þaban ayýnýn yarýsý (Berâet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ý Allah o gece güneþin batmasýyla dünya göðüne iner ve þöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rýzýk isteyen yok mu; rýzýk vereyim. Þifaâ dileyen yok mu; ifâ vereyim. "

 

"Allah Teâlâ Þaban'ýn onbeþinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koþanlar dýþýnda bütün kullarýný baðýþlar. " (Ýbn Mace, Ýkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

 

Durak PUSMAZ

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...