Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Küfür ve inkârýn cemiyetimizin manevî bünyesini tahrip etmesinin, bir çok þüphe, tereddüt, hurafe ve safsatalarýn kalplerde ve zihinlerde yer etmesinin en önemli sebebi hidayet güneþi olan Kur’anýn ve peygamberimizin feyzinden yeterli ölçüde istifade edilememesidir. Hatta bu günkü ileri seviyesine raðmen, fen ve teknolojinin fert ve cemiyet hayatýnda huzuru temin edememesi, sosyal hayattan þefkat, merhamet, muhabbet ve adalet gibi önemli esaslarýn çekilip, yerini zulme, tecavüze ve anarþiye terk etmesi ve hiçbir felsefî doktrinin cemiyetin bu yaralarýný teþhis ve tedavi edecek güce sahip olamamasý, hatta bazý doktrinlerin bizzat zulüm ve tecavüze sebep olmasý, Ýslâm’ýn kapýsýný çalamamaktan kaynaklanmaktadýr.

 

Evet, ulvî bir hayata aday, sonsuz bir mutluluða âþýk olan insan için, bu eksik ve sýnýrlý olan akýl, yeterli ve yetkin bir rehber olamaz. Ýnsan onunla belli bir noktaya kadar gidebilir. Gerçeði bulmasý, dünyevî ve uhrevî saadete eriþmesi ancak peygamberlere baðlý olmasý ile mümkündür.

 

Her þeyi kuþatan ve sýnýrsýz olan Ýlâhî hakikatlerin insanlara öðretilebilmesi için peygamber gönderilmesi zorunludur. Bu gerçeðe baðlý olarak Allah, insanlara, peygamber göndermiþtir. Tâ ki hak ile batýlý, doðru ile yanlýþý, gerçek ile hurafeyi ayýrabilsinler.

 

Evet peygamberler, insanlara Allah’ýn birliðini bildirmiþler, kendilerine tâbi olanlarý Allah’ý tanýma yolunda ilerletmiþler ve onlarý Allah’a ortak koþmaktan yanlýþ inanýþlardan kurtarmýþlardýr.

 

O nuranî zatlar, Allah’ýn isim ve sýfatlarýna en mükemmel bir ayna olmuþlardýr. Allah’ý hakkýyla sevip ümmetlerine de sevdirmiþlerdir. Kâinatýn ifade ettiði gizli anlamlarý sezinleyerek ümmetlerine bildirmiþlerdir. Bütün insanlýðýn yaratýldýðý günden itibaren en büyük problemi olan Necisin, nereden geliyor ve nereye gidiyorsun ? sorularýna aklý ikna edici cevaplar vermiþlerdir.

 

Evet Allah, peygamberleri en ulvî bir özelliðe sahip olarak yaratmýþ, onlarýn duygu ve kabiliyetlerini en güzel þekilde kendisi terbiye etmiþ, onlarý tüm insanlýða yol gösterici ve öðretici olarak göndermiþtir.

 

 

Sorularla Islamiyet

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...