Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cenab-ý Hak her insaný ayrý bir güzellikte yaratmýþtýr. Birlik mührünün açýkça okunduðu insan simasýndaki güzellik, fýtri ve tabii olanýdýr. Bunu muhafaza etmek, sahip olduðu özellik ve güzelliklere þükredip, Allah'ýn ihsan ettiði kadarýna razý olmak kulluðun bir iþaretidir.

 

Bunun için hayati ve zaruri bir maslahat yoksa, vücutta bulunan mevcut durumu deðiþtirme yoluna gitmemek lazýmdýr. Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapýlan deðiþiklikleri þiddetle yasaklayan Peygamberimiz (a.s.m.), "baþýna ilave saç takana, cildine dövme yapana ve yaptýrana, güzelleþtirmek maksadýyla diþini inceltip seyrekleþtirene, kaþ ve kirpiklerini yolan kadýnlara," Allah'ýn yarattýklarýný deðiþtirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmýþ olacaklarýný bildirmiþ Ve ikazda bulunmuþtur.(1)

 

Fýkýh alimleri bu hadisten hareket ederek yüzünde sakal ve býyýk biten kadýnýn onlarý gidermesinin caiz olacaðýný; ancak kaþlarý inceltmenin, tabii þeklinden çýkarmanýn, kirpikleri düzeltmenin veya takma kirpik kullanmanýn caiz olmadýðýný belirtirler. Çünkü diþ, kaþ ve kirpik birer aza mesabesindedir. Aslýnda olmayýp sonradan biten yüzdeki kýllar ise bu sýnýfa girmediðinden, kadýnýn bunlarý gidermesinde bir mahzur görülmemektedir.

 

Ayný þekilde insan saçýndan yapýlmýþ olan peruk takmak da sünnette yasaklanan þeyler arasýnda bulunmaktadýr. Ancak kadýnlarýn hayvan tüy ve kýlýndan, bitkiden veya suni malzemelerden bir þey eklemelerinin, bunlardan yapýlmýþ peruðu kullanmanýn caiz olabileceði kaynaklarda belirtilir.(2)

 

Fakat, kadýnýn baþýna taktýðý bu çeþit þeyleri ancak kocasý ve kendisine nikahý düþmeyen yakýn erkek akrabalarý yanýnda takabilir. Onun dýþýnda yabancýlarýn içinde hangi maddeden yapýlmýþ olursa olsun peruk kullanmasý caiz olmaz.

 

Kadýnýn saçýný kesip kesmeyeceði hususunda da, yapýlan iþin ve taþýnan niyetin mahiyetine göre hüküm farklýlýk arz eder. Saç kadýnýn süsü ve tabii ziynetidir. Kadýný erkekten ayýran mühim bir unsurdur. Bu itibarla kadýn saçýyla bir bütünlük meydana getirir. Bundan dolayý saçýný mazeretsiz olarak kesip kýsaltan kadýn erkeðe benzemiþ olur. Nitekim, gerek kýlýk kýyafeti, gerekse tavýr, hareket ve yaþayýþýyla erkeðe benzeyen kadýnlarý veya kadýna benzemek için özenen erkekleri Peygamber Efendimiz (a.s.m.) iyi karþýlamamýþ, bir hadislerinde þöyle buyurmuþlardýr:

 

"Allah, kadýnlardan erkeðe benzemeye özenenleri ve erkeklerden de kadýnlara benzemeye çalýþanlarý rahmetinden uzak kýlsýn." (3)

 

Ancak bir özürden veya hastalýktan dolayý saçýný kesen ve kýsaltanýn durumu elbette ki deðiþiktir. Bakýmýnda, kurutmasýnda zorluk çeker, erkeðe benzeme gibi bir niyet taþýmazsa, kadýnýn kulak yumuþaðýna kadar saçýný kýsaltmasýnda bir mahzur yoktur.(4)

 

Zaten tesettür icabý, kadýnýn saçýný kocasýndan, baba ve kardeþi gibi yakýn akrabalarýndan baþkasý görmemektedir. Böylece baþkalarýna saçýný göstermekten doðan mahzur da ortadan kalkmýþ olur. Saç ve sakal boyamasýna gelince; þimdi olduðu gibi, Peygamberimizin zamanýnda Yahudi ve Hýristiyan ihtiyarlarý beyazlaþan saç ve sakallarýný boyamazlardý. Bunu hoþ karþýlamayan Peygamber Efendimiz, "Þüphesiz, Yahudi ve Hýristiyanlar saç boyamazlar. Siz onlara muhalefet ediniz" buyurmuþtur.(5)

 

Saç ve sakalý boyamanýn sünnet olan þekli, kýna ve kýrmýzý siyah karýþýmý (çivit otu gibi) nebati boyalarla boyamaktýr. Peygamberimizin bu husustaki sözleri emir deðil, teþvik ve tavsiye þeklinde telakki edilmiþti. Pek çok Ýslam ulemasýna göre saçý siyaha boyamak mekruh görülmüþtür.(6) Bu meselede kadýnlar için bir sýnýrlama yoktur. Onlara her türlü süslenme meþrudur.

 

selam ve dua ile

Sorularla Islamiyet

 

Dipnotlar:

1. Nesei, Zinet: 22,73; Müslim, Libas: 119-120;

2. el-Feteva'l-Hindiyye, 5: 358.

3. Ebû Davud, Libas: 31.

4. el-Feteva'l-Hindiyye, 5: 358.

5. Müslim, Libas: 80.

6. Ayni. Umdetü'l-Kari, 22: 50-51.

Link to comment
Share on other sites

Paylasim icin sagol.

Birde Tr'de bazi kapali kizlar mecburen, istemiyerek de olsa

"asil" saclarini tam göstermemek icin "suni saci" yani perugu büyük günaha tercih ediyorlar üniversitede veya isyerlerinde.

Buna ne demeli, herkesin vicdanina ve tercihine kalmis degil mi

böyle bi zor ve kritik durumda?

Link to comment
Share on other sites

tabiki cok üzücü bir olay fakat eger mesele caiz olup olmadigi konusu ise bunu kesin hükmü vardir ve bunun bilinciyle herkes kendi tercihini yapmali.

 

Bundan asiriya giden hocalarimiz da var maalesef. calismayi veya ögrenmek icin üniversiteye gitmeyi tesettüre tercih ediyorlar.

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Peygamberimiz (s.a.s.), saçýna insan saçý takan ve taktýran kadýnlara da lânet etmiþtir. (Örnek olarak bk. Buhârî, libas 83, 85; Müslim, libas 115. ) Çünkü bu da Allah'ýn beðendigi yaratýlýþý bozma ve karþýsýndakini aldatmak demektir. Islâm'da bunlarýn her ikisi de yasaktýr.

 

Kullanýlan perukun, insan saçýndan baþka bir þeyden olmasý halinde câiz olacaðý söylenmiþtir. (Ibn Âbidin VI/373.) Ancak peruku kadýnýn bir baþörtüsü gibi kullanmasý ayrý bir olaydýr. Çünkü kadýnýn baþýný kapatma emri, saçýnýn câzibesiyle ftneye sebep olacaðý içindir. Peruk ise bu câzibeyi çoðu zaman eksiltmez, tersine artýrýr. Bu yüzden bu konunun iyi araþtýrýlmasý gerekir. Yani kadýnýn insan saçýndan baþka bir þeyden (ipek, yün sentetik elyaf vb.) peruk kullanmasý câizdir.

 

Ama baþörtüsü yokken, dýþarýda bununla gezebilir mi? Bize gezemez gibi görünen bu konu iyi öðrenilmelidir. Çünkü baþörtüsünü yasaklayanlara karþý böyle bir çare düþünenler vardýr.

 

Bize göre, insan kýlýndan baþka þeylerden peruk takmanýn caiz olmasý, baþýný örtmek þartýyla olmalýdýr. Yani böyle bir peruk takan kadýn ayrýca peruðun üzerini de kapatmalýdýr.

 

Selam ve dua ile...

Sorularla Ýslamiyet Editör

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

bir kere, bir tartisma programinda tip okuyan kiz, daha tessettür yasagi gelmeden baslamis, ve bitirmesine bir ay kala, yasak gelmis..

 

tam imtihanlari esnasinda, ve basörtüsünü acmamak icin, birakmis..

 

kafami koparsalar acmam demisti..

 

düsünseinize siz yillarca okuyorsunuz, son bir ayniz kaldi, ve okul hayatiniza bir sonuc almadan son veriliyor..

 

dünya icin vehim bir sonuc..

ama ahirte icin feci bir mükafat..

 

Allah yardimcilari olsun insaallah..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...