Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deðerli Kardeþimiz;

 

Ayet, Hadis ve Cevþen duasýný üzerimizde taþýmak caizdir. Kuraný Kerim ve Cevþeni okuyarak onarýn hükümleriyle amel etmek gerekir. Bununla beraber üzerimizde de taþýmanýn bir mahzuru olmadýðý gibi faydasý vardýr.

 

Korku gibi þeylerden korunmak için dua etmek ve âyet ile hadis gibi þeyleri yazýp taþýmak dinen caizdir. Abdullah bin Ömer Peygamberden (sav) þöyle rivayet etmiþtir:

 

"Sizden biriniz uykuda korkarsa þöyle desin: Allah'ýn gazab ve azabýndan ve kullarýnýn þerrinden, þeytanlarýn vesvesesinden ve yanýma gelmelerinden eksikliði olmayan Allah'ýn sözlerine sýðýnýrým" O zaman, hiçbir þey ona zarar vermez. Abdullah bin Amr onlarý temyiz çaðýna gelen çocuklarýna öðretir, temyiz çaðýna gelmeyen çocuklarý için yazýp onlarýn boynuna asardý. (Ebu Davud, Nesâî, Tirmizî)

Selam ve dua ile...

Sorularla Ýslamiyet Editör

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...