Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru: Hocam, aklýmýz ancak baþýmýza geldi, namazlarýmýzý kýlmaya yeni baþladýk. Geride kýlamadýðýmýz namaz borçlarýmýzýn olduðunun da yeni farkýna vardýk. Kaç yaþýndan itibaren namaz borcu baþlar, bu borçlarýmýzý hangi vakitte nasýl bir niyetle kýlmamýz gerekir?

Bizi bu konularda aydýnlatmanýzý bekliyoruz. Rabb'imizin huzuruna namaz borcuyla çýkmak istemiyoruz. Yazýlarýnýzdan öðrendiðimize göre namaz borcundan kurtulmak ancak kýlmakla mümkün olurmuþ. Yapýlan herhangi bir iyilik ve sevaplarla namaz borcu ödenmezmiþ. Ne zaman, nasýl ödeyeceðiz geçmiþten borç olarak kalan namazlarýmýzý diye düþünüyoruz? Bu konuda temel bilgiye ihtiyacýmýz var.

 

***

 

Bence bir insanýn hayatýnda alacaðý en hayýrlý karar, kýlamadýðý namazlarýný kýlma kararýdýr. Çünkü ifade ettiðiniz gibi, 15 yaþýndan (balið olduktan) itibaren farz olan namazlarýn borcundan, kýlmanýn dýþýnda kurtulma yolu yoktur. Namaz borcu, kýlýnýrsa ödenmiþ olunur, kýlýnmazsa zimmette borç olarak baki kalýr. Bu itibarla, namazlarýnýzý kýlma ve ayrýca kalanlarýný da kaza etme kararý alýþýnýzý tebriðe layýk en hayýrlý karar olarak görmekteyim. Böyle bir kararý ömür boyu hep mutlulukla hatýrlayacaksýnýz.

 

Hadislerde, mahþerde sorulacak ilk sorunun namazdan olacaðý hatýrlatýlmakta, namazdan kaybedeni, ötekilerden kazanmasýnýn pek kurtarmayacaðýna da iþaret edilmektedir. Öyle ise ilk iþimiz, mahþerde ilk sorulacak sorunun cevabýný kolay verebilmemiz için namazlarýmýzý mutlaka vaktinde kýlmamýz, kýlamadýklarýmýzý da bulduðumuz fýrsatlarda mutlaka kaza ederek Rabb'imizin huzuruna namaz borcunu ödemiþ olarak çýkmaya gayret etmemiz olmalýdýr.

 

Bunun için günün her saati kaza namazý kýlma saatidir. Ancak üç kerahet vakti var ki; o vakitlerde kaza namazý kýlýnmaz. Bu 3 kerahet vaktini þöyle sýralayabiliriz.

 

1- Sabah namazýndan sonra, güneþin çýkýþ dakikasýndan itibaren baþlayan 45 dakikalýk kerahet vaktinde namaz kýlýnmaz. Öðleye 20 dakika kalýnca da öðlenin kerahet vakti girmiþ olur, öðle namazýna kadar namaz kýlýnmaz. Akþamýn kerahet vakti ise akþam namazýna 45 dakika kalýnca baþlar, akþam namazýna kadar devam eder.

 

Demek oluyor ki; bu üç kerahet vakti dýþýndaki tüm gün ve geceler kaza namazlarýný kýlma zamanýdýr. Bu geniþ vaktin içinde bulunan her fýrsatta kaza namazý kýlýnmalý, bir an önce namaz borcunu ödemenin mutluluk ve huzuru yaþanmalýdýr.

 

2- Kaza namazý kýlacak olan erkekler, her farzýn baþýnda önce bir kamet getirerek namaza baþlarlar. Ancak hanýmlar için farzýn baþýnda böyle bir kamet getirme sünneti yoktur.

 

3- Erkekler, balið olduktan sonraki tüm ay ve günlerinin namazlarýný kaza etmekle yükümlüdürler. Ancak hanýmlar özel günlerinde kýlamadýklarý namazlarýný kaza etmekle yükümlü deðiller. Rabb'imiz onlardan her ay özel günlerinde kýlamadýklarý namazlarýný baðýþlamýþtýr.

 

4- Kaza namazýna niyet hiç de zor ve karýþýk deðildir. Sadece hangi vaktin kýlamadýðý namazýný kýlacaðýný kalbinde bilmesi, farz olan niyetin ta kendisidir. Kalbinden geçirdiði namazý diliyle söylemesi de niyetini daha da netleþtirmesi demektir. Mesela kaza namazý kýlacakken:

 

- Niyet ettim kýlamadýðým en son sabah namazýnýn farzýný kaza etmeye.. yahut da, en son öðlenin, en son ikindinin, en son akþamýn, en son yatsýnýn farzýný kýlmaya, demekle niyet yapýlmýþ olunur. En son deðil de en önce kýlamadýðýma diye de niyet edebilir. Bir karýþýklýk söz konusu olmaz. Yeter ki namaza baþlarken kalbiyle hangi vaktin namazýný kýlacaðýný þuurlu þekilde bilsin ve kesin þekilde farkýnda olsun. Hatta kalbiyle hangi namazý kýlacaðýný bildiði halde diliyle yanlýþ namazý söylese, dilindeki yanlýþ deðil kalbindeki doðru bilgi geçerli olur.

 

Demek ki kaza namazýna niyette de zorluk söz konusu deðildir. Yeter ki gereken azim ve aþký nasip eylesin Rabb'imiz, bu iyi niyetli bahtiyar insanlara.

 

Ahmed sahin

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...