Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deðerli Kardeþimiz;

 

 

Hanefilere göre köpek elbiseye sürtünürse o elbiseyle namaz kýlýnýr. Yalnýz, köpeðin aðýz suyu veya salyasý ve tersi necistir.

 

“Ýçinde köpek bulunan eve rahmet meleklerinin girmeyeceði, ev sahibinden her gün bazý sevaplarýn azalacaðý, ancak av, sürü ve bekçilik gibi ihtiyaçlar için köpek beslemenin caiz olduðu” gibi hadis-i þerifler vardýr. Ayrýca salya ve tüyleri her tarafa bulaþacaðýndan ibadetlerimize ve saðlýðýmýza zarar verme ihtimali de vardýr. Bu sebeple ihtiyaç yoksa evde köpek bulundurmak doðru deðildir. Ýhtiyaç yokken evde köpek beslemek haram deðildir fakat hafif mekruhtur. Hukuk dilinde buna “tenzihi mekruh” denilir.

 

Ancak bununla beraber köpek bulunan evde yaþanýr, kýlýnan namazlar ve yapýlan ibadetler de geçerlidir. Yeter ki kýldýðýmýz yer veya seccade temiz olsun.

 

Resûl-i Ekrem (sav) þöyle buyuruyor: "Av, tarla, bahçe, sürü köpekleri müstesna olmak üzere köpek besleyen kimsenin sevabýndan her gün bir miktar eksilir."( Buhari, Zebaih, 6; Müslim, Müsakat, 46,50,56-58)

 

Köpek bulunan eve melek girmediðini bildiren hadisler de göz önünde bulundurulduðunda, koruma ve avlanma gibi bir ihtiyaç bulunmadan evlerde köpek beslemek Ýslamda menedilmiþtir.Çünkü;

 

a) Köpek besleyecek kadar imkaný olanlarýn bakým ve harcamalarýna yoksul ve kimsesiz insanlar daha layýktýr.

 

b) Týbbýn kesin açýklamalarýna göre köpeklerden insanlara geçen birçok hastalýk vardýr.

 

c) Köpek yoldan gelip geçeni, misafiri korkutur, rahatsýz eder. (Günlük Hayatýmýzda Helaller ve Haramlar, Hayreddin Karaman, Ýz Yayýncýlýk)

 

Ýçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onlarýn pis kokmalarý, pislik yemeleridir. Bundan dolayý gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum býrakýlmak suretiyle cezalandýrýlmýþtýr. (Nevevî, Þerhu'l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, XIV, 84; Aynî, Umdetü'l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139).

 

Hanefilerde esah olan, köpeðin bizatihi necis olmadýðýdýr, zira korunma ve avlanmada ondan yararlanýlmaktadýr. Domuz ise bizatihi necistir. Kurandaki "O pistir" ayetinden kasýt domuzdur.

 

Yalnýz, köpeðin aðýz suyu veya salyasý ve tersi necistir. Vücudunun diðer yerleri buna kýyas edilmez. Aðzýný kaba sokarsa kab yedi defa yýkanýr. Resulullah (as) buyurdu ki: Köpek sizden birinin kabýndan içerse, onu yedi defa yýkasýn. Ahmed ve Müslim'de: "Köpeðin aðzýný soktuðu sizden birinin kabýnýn temizliði, ilki toprakla olan yedi defa yýkamaktýr. (Ahmed, Buhari, Müslim)

 

Malikilere göre: Ýster beslenmesine izin verilen bekçi ve çoban köpeði olsun, isterse baþka köpek, mutlak olarak temizdir. Sadece aðzýný soktuðunda meþhur olan görüþe göre taabbüden yedi defa yýkanýr. Ayaðýný veya hareket ettirmeden dilini soksa veya salyasý düþse yýkamak gerekmez.

 

Þafii ve Hanbelilere göre: Köpek domuz ve onlardan türeyenler, bunlarýn artýðý, teri necistir. Bunlarla kirlenen eþya biri toprakla olmak üzere yedi defa yýkanýr. Önceki hadise binaen aðzýnýn necaseti sabit olursa, geri kalan kýsým da öncelikle öyledir. Zira aðzý fazla soluduðu için en temiz yeridir. (Bk. Ýslam Fýkhý Ansiklopedisi Prof. Dr. Vehbe Zuhayli)

 

Sorularla islamiyet.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...