Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru

Vesvese ve þüphe ayný þeyler midir?

 

Cevabýmýz

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Vesvese kelime anlamý olarak þüphe olarak ifade edilir. Terim olarak ise þeytanýn kelimesiz olarak bir takým telkinlerde bulunmasý. Þeytanýn kalbe attýðý þüpheler.

 

Þeytan insaný saptýrmak için onun kalbine bir takým kötü þeyler getirir; onu yanlýþ yola sevk etmek, þüpheye düþürmek ve iman dairesinden çýkarmak ister. Bunu baþaramasa da kiþinin peþini býrakmaz ve onu vesveseleriyle sürekli huzursuz eder.

 

Akýl kelimelerle düþünür, ama kalbin bütün iþleri kelimesizdir. Ýnsan bir çiçeði veya güzel bir kokuyu “kelimelerle” sevmez; bu iþi kelimesiz yapar. Fakat, bu sevgisini ifade etmek, baþkalarýna aktarmak istediðinde kelimelere iþ düþer.

 

Ýþte, kelimesiz seven ve korkan ve yine kelimesiz inanan o insan kalbine, þeytan musallat olmakta, onunla kelimesiz konuþmakta, ona fýsýltý kabilinden birtakým telkinlerde bulunmaktadýr. Ýþte þeytanýn bu fýsýltýlarýna vesvese denilir.

 

“Ýnsanlarda þeytan vazifesini gören cesedli ervah-ý habise bilmüþahede bulunduðu gibi, cinnîden cesedsiz ervah-ý habise dahi bulunduðu, o kat’iyyettedir.” (Lem’alar)

 

Karþýsýndakine birtakým yanlýþ fikirler aþýlayan bir insan, konuþurken muhatabýnýn gözüne bakar ve göz penceresinden ruha nüfuz etmeye, ona bir þeyler telkin etmeye çalýþýr. Bu iki þahsýn bedenlerini hayalen ortadan kaldýrýrsak ortaya iki ayrý ruh çýkacaktýr. Bunlardan birisi diðerini aldatmak istemektedir. Þeytanýn da yaptýðý benzeri bir durumdur.

 

Namaza yeni baþlayan kimselerden, “Ne zaman namaza dursam, aklýma kötü þeyler geliyor, namazdan çýktýðýmda kesiliyor” yollu þikâyetler gelir. Bu vesveseye kapýlanlar, aþaðýdaki hakikat dersini dinlemeli ve ümitsizliðe düþmemelidirler:

“O çirkin sözler, senin kalbinin sözleri deðil. Çünki senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir.” (Sözler)

 

Buna göre, kiþinin, kalbine gelen kötü sözlerden üzüntü duymasý gösteriyor ki, o kötü sözler onun kalbine ait deðildir. Namazý terk edip, meselâ, kumarhaneye gittiðinde o kötü sözlerin kesildiðini görecektir. Demek ki, o sözlerin sahibi namaza düþman, kumara dost birisidir. Bu ise namaz kýlan müminin kalbi olamaz, ancak þeytan olabilir.

 

Geniþ bilgi için týklayýnýz

Selam ve dua ile...

Sorularla Ýslamiyet Editör

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...