Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Namazda çalan telefonu nasýl kapatmak lazým?

 

Camide namazda iken çalan telefonlar birçoklarý gibi okuyucumu da rahatsýz ediyormuþ. "Bu telefonlarýn susturulmasý için bir çare yok mu, namazda iken bunlarýn oyun havalarýný dinlemeye mecbur muyuz?" diye soruyor.

***

 

Efendim, geçmiþte konuya ait bilgiler arz etmiþtim. Güncelliðini sürdüren sorular sebebiyle bir daha tekrar edecek olursak þöyle açýklýk getirebiliriz:

 

Bilindiði üzere, fýkýh kitaplarýnýn yazýldýðý devirlerde bugünkü gibi ceplere girecek kadar küçük konuþma araçlarý bulunmadýðýndan, telefonun adý verilerek yazýlmýþ özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, yazýlan umumi hükümlere baktýðýmýzda namazda çalan telefonu kapatmaya cevap olabilecek ölçüler bulmak da mümkündür. Þöyle ki:

 

— Namaz kýlarken yapýlan çok iþ (amel-i kesir) namazý bozar, az iþ (amel-i kalil) bozmaz!

 

Ýþte bu ölçü, fýkýh kitaplarýnda umumi ve sabit bir kaidedir. Bu temel kaideye þu misallerle açýklýk getirebiliriz:

 

— Namazda iken tek el ile yapýlan bir iþ namazý bozmaz. Mesela namazda secdede baþýndan takkesi düþen kimse, tek el ile takkesini baþýna koyacak olsa namazý bozulmaz, ama iki eliyle yaparsa bu iþi namazý bozulur. Çünkü namazda iki eli birden namaz dýþý bir iþle meþgul etmek namazý bozacak kadar çok iþten sayýlýr. Nitekim namazda bir elle bir yeri bir ya da iki defa kaþýyacak olsa namaz bozulmaz, ama üçüncü defa kaþýyacak olursa namaz bozulur. Çünkü bir rekâtta bir eli ikiden fazla meþgul etmek namazý bozacak çok iþten sayýlmýþtýr.

 

Bu örneklerden hareketle diyebiliriz ki, namazda çalan telefonun tuþuna bir elle kolayca basýp susturmak mümkünse, huzuru bozmadan yapýlan bu kolay hareket namazý bozmaz, ama iki eli ile bu iþi yapacak olursa namaz bozulmuþ olur. Çünkü iki eli birden namaz dýþý iþle meþgul etmek huzuru bozan amel-i kesir olur, yani namazý bozacak çok iþten sayýlýr.

 

Cebinde telefonu çalan imamýn tek elle telefonu kapatýp namaza devam ettiðini söyleyenler de böyle bilmeliler. Ancak imamlýk yapan kimsenin bu kadar dalgýn ve dikkatsiz olmasý uygun deðildir. Çünkü bu gibi namaz dýþý el kol hareketleri ikiyi geçmedikçe namazý bozmasa da, mekruhluktan kurtulamaz.

 

Daha açýk ve net anlaþýlmasý için telefon konusunu þöyle sýralayalým isterseniz:

 

1— Namaza gidecek kimse önce kendine bir dikkat çekmeli, telefonunu cami avlusunda baþtan kapatmayý alýþkanlýk haline getirmelidir.

 

2— Þayet bir unutma olur da kapatýlmayan telefon namazda çalarsa, tek elle kolayca kapatmanýn namazý bozmayacaðýný bilmeli, hemen tek elle müdahale ederek müsait yere koyduðu telefonu parmak ucuyla basýp kapatmalý, namazdakilerin huzurunu bozmayý uzatmamalýdýr.

 

3— Bazý telefon zilleri gerçekten de cami içinde ibadet edenleri tedirgin edecek oyun havalarý çalmakta, namaz içindeki huzuru gerçekten de bozmakta, böylece camiye namaza gelenin kazandýðý sevap mý, yoksa oyun havalarý dinleterek sebep olduðu günah mý daha fazla sorusunu akla getirmektedir. Bu sebeple telefona müzik sesi deðil de kuþ sesleri gibi tabii hafif sesler koydurmak suretiyle rahatsýzlýðý asgariye indirmeye gayret etmelidir.

 

4— Caminin hemen kapýsýnda telefonu açýp cami içindekileri rahatsýz edecek yüksek sesle konuþmaktan da kaçýnmalýdýr.

 

5— Efendimiz (sas) Hazretleri'nin, 'Namaz içindeki huzur, gözbebeði gibi nazik ve deðerlidir, mutlaka korunmalýdýr!' ikazý unutulmamalý, telefon gibi dünyevi þeylerle uhrevi huzurun bozulmasýna sebep olmaktan korkmalýdýr.

 

Ahmet Sahin, 11.02.2009

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...