Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cevabýmýz

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Namazlarda niyet de þarttýr. Þöyle ki: Niyet aslen bir azimden ve kesin bir iradeden ibarettir. Kalbin bir þeye karar vermesi ve bir iþin ne için yapýldýðýný düþünmeksizin bilmesi demektir.

 

Namazla ilgili niyet, Yüce Allah'ýn rýzasý için ihlasla namazý kýlmayý istemek ve hangi namazýn kýlýnacaðýný bilmektir. Yapýlan iþlerin önemleri ve sevablarý niyetlere göredir. Ýnsanýn niyeti halis (sýrf Allah rýzasý için) olmalýdýr. Ýnsan yapacaðý bir ibadeti þuurlu bir halde yapmalýdýr. Yapacaðý iþle, Allah rýzasý gibi, yüksek bir gaye gözetmeli ve gaflet içinde bulunmamalýdýr.

 

Niyet kalbe aittir. Bununla beraber kalb ile niyet yapýldýktan sonra dil ile de söylenmesi daha iyidir. Bir insan baþlayacaðý bir namaza, kalb ile niyet edip de dili ile bir þey söylemese, o namazý caiz olur. Fakat kalb ile niyet etmekle beraber "þu vaktin farzýný veya sünnetini kýlmaya niyet ettim" demesi, daha iyidir. Bu þekilde, hem kalb, hem de dil ile niyet edilmesi, sahih olan görüþe göre müstahabdýr. Kalbden niyet olmaksýzýn dil ile yapýlan niyet sahih deðildir.

 

Farz namazlarla bayram ve vitir namazlarýndan bunlarý yerine getirirken hangi vakitler olduðunu belirlemek gerekir: "Bugünkü sabah namazýna" veya "Bugünkü cuma namazýna, bugünkü vitir namazýna, bugünkü bayram namazýna" diye niyet edilir. Yalnýz farz namaza niyet etmek yeterli deðildir. Böyle bir niyetle farz namazlarý tayin edilmiþ olmaz. Fakat hangi namaz olduðu belirlenmeksizin vakit içinde: "Bu vaktin farzýný kýlmaya" diye niyet edilmesi kafi gelir. Rekatlarýn sayýsýný anmaya gerek yoktur. Yalnýz cuma namazý böyle deðildir; onu vaktin farzý niyeti ile kýlmak olmaz; çünkü asýl vakit öðlenindir, cumanýn deðildir.

 

Nafile namazlara gelince: Bunlarda sadece namaza niyet etmek kafidir. Fakat þu vaktin ilk sünnetine veya son sünnetine niyet ettim, diye de kýlýnýrlar. Bu namazlarýn müekked veya gayri müekked olduklarýný belirlemeye de gerek yoktur. Ancak teravih namazý için: "Teravih namazýný veya vaktin sünnetini kýlmaya niyet ettim" demelidir, ihtiyat olan budur.

 

Cemaata yetiþip de, imamýn farzý mý, yoksa teravihi mi kýldýðýný bilmeyen kimse, farza niyet ederek imama uyar. Eðer imam farzý kýlýyordu ise, uyanýn da farzý sahih olur. Eðer imam teravih namazýný kýlýyordu ise, ona uyan o kimsenin namazý nafile yerine geçer. Yatsý namazýndan önce teravih kýlýnamayacaðý için, teravih yerine geçmez.

 

Niyetin Tekbir alma zamanýna yakýn olmasý daha faziletlidir. Daha önce de niyet edilebilir; yeter ki, niyet ile tekbir arasýnda namaza aykýrý bir hal bulunmuþ olmasýn.

 

Örnek: Bir kimse abdest alýrken herhangi bir namazý kýlmaya niyet etse, sonra namaza aykýrý düþen yiyip içmek ve konuþmak gibi bir iþte bulunmadan namaz yerine varýp namaza baþlasa sahih olur. Bu arada hatýrýna o niyet gelmese dahi yine namazý sahih olur. Fakat tekbirden sonra yapýlacak bir niyet ile namaz sahih olmaz. Tercih edilen görüþ budur. Diðer bir görüþe göre, tekbir aldýktan sonra, Sübhaneke ve Eüzü'den önce yapýlacak niyetle de namaz caiz olur.

 

Bu açýklamalara kiþinin göre hangi namazý kýlacaðýný bilmesi niyettir. Diliyle yapmasa da olur. Ancak dil ile yapmak daha güzel olur. Ayrýca dil ile yapýlan niyet her dilde olabilir. Arapça olmasý þart deðildir.

 

Niyetlerin Arapça yapýlmasýna gelince:

 

Sabah namazýnýn sünnetine niyet:

 

Neveytü en üsalliye lillaahi tealaa sünnete salaatil fecri edaaen müstakbilel kýbleti. Allahu ekber.

 

Sabah namazýnýn farzýna niyet:

 

Neveytü en üsalliye lillaahi tealaa farza salaatil fecri edaaen müstakbilel kýbleti. Allahu ekber.

 

Öðle namazýnýn sünnetine niyet:

 

Neveytü en üsalliye lillaahi tealaa sünnete salaatiz zuhri edaaen müstakbilel kýbleti. Allahu ekber.

 

Öðle namazýnýn farzýna niyet:

 

Neveytü en üsalliye lillaahi tealaa farza salaatiz zuhri edaaen müstakbilel kýbleti. Allahu ekber.

 

Ýkindi namazýnýn sünnetine niyet:

 

Neveytü en üsalliye lillaahi tealaa sünnete salaatil asri edaaen müstakbilel kýbleti. Allahu ekber.

 

Ýkindi namazýnýn farzýna niyet:

 

Neveytü en üsalliye lillaahi tealaa farza salaatil asri edaaen müstakbilel kýbleti. Allahu ekber.

 

Akþam namazýn farzýna niyet:

 

Neveytü en üsalliye lillaahi tealaa farza salaatil magribi edaaen müstakbilel kýbleti. Allahu ekber.

 

Akþam namazýn sünnetine niyet:

 

Neveytü en üsalliye lillaahi tealaa sünnete salaatil magribi edaaen müstakbilel kýbleti. Allahu ekber.

 

Yatsý namazýnýn farzýna niyet:

 

Neveytü en üsalliye lillahi tealaa farza salaatil iþaai edaaen müstakbilel kýbleti. Allahu ekber.

 

Yatsý namazýnýn sünnetine niyet:

 

Neveytü en üsalliye lillahi tealaa sünnete salaatil iþaai edaaen müstakbilel kýbleti. Allahu ekber.

 

Vitr namazýna niyet:

 

Neveytü en üsalliye lillahi tealaa salatel vitri edaen müstakbilel kýbleti. Allahu ekber.

 

NOT: Eðer namazda imama uyulacaksa; Allahu ekber demeden önce "muktediyen bi hazel imami" denilir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...